Arkiv | november, 2019

Saxat Svensk Jakt

Viltstängsel utmed fler vägar och en särskild brottskod för smitning från trafikolycka med vilt, är några exempel ur den digra motionsskörden om jaktfrågor.

Läs mer

#vigörpatronur

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens vill uttala sitt stöd till initiativet #vigörpatronur.

2019-11-09

En av grundpelarna i Svenska Jägareförbundets värdegrund är alla människors lika värde, en annan grundpelare är att vi inom förbundet ska visa respekt mot varandra och välkomna alla som vill vara en del av vår organisation. Med detta sagt vill vi beklaga att det förekommer sexuella trakasserier, sexism och skamligt beteende inom jakten – och även i förbundets verksamhet.
Jakten är en spegling av samhället. De problem som finns i samhället finns också i jakten.
De berättelser som framkommit i #vigörpatronur visar att Svenska Jägareförbundet, med länsföreningar och jaktvårdskretsar, behöver arbeta mer med de handlingsplaner som redan finns i organisationen.
Vi är också medvetna om att det förekommer trakasserier på platser eller inom jaktliga sammanhang som förbundet inte kommer åt. Därför vill vi – genom ett fortsatt arbete och ett tydligt ställningstagande – förändra den kultur som tillåter eller blundar för beteenden som inte hör hemma inom jakten.
Vår målsättning är att alla tillfällen där trakasserier förekommer ska utredas och hanteras.
Genom vårt agerande vill vi bli ett föredöme i hur vi behandlar varandra. 
Vi uppmanar alla aktörer inom jakten att ta initiativ för att motverka alla former av sexism och kränkande särbehandling.

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens

Läs mer

Skyldighet att kontakta

Hej! En granne genomförde igår ett eftersök som fortsatte in på min jaktmark. Grannen kontaktade inte mig förrän rådjuret var avlivat. Har inte grannen en skyldighet att kontakta mig innan han passerar fastighetsgränsen?

2019-10-30

Svar:

28 § jaktlagen säger följande:

28 § Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Om jakträttshavaren eller markägaren endast kan nås med svårighet, får Polismyndigheten underrättas i stället.

Jägaren har en skyldighet att snarast kontakta jakträttshavaren eller markägaren om älg, hjort eller rådjur fortsatt in på grannfastigheten. Eftersom det står snarast i paragrafen så behöver inte jägaren kontakta jakträttshavaren eller markägaren innan jägaren passerar fastighetsgränsen. Jägaren kan däremot inte vänta till dagen efter för att kontakta jakträttshavaren eller markägaren, utan det ska ske snarast.

SJF Juridik.

Läs mer