Stigvägen fr 1960

Sammanställning av några händelser under Stigvägens första 50 år

1960 Avgiften till Jaktvårdsförbundet var 6.50 samt 3 kr för varje fullt tio-tal medlemmar. Avgift till markägarna var 20 öre/ha. Jaktkortsavgiften höjdes från 15 kr till 20 kr. Kassan 117:85

1961 Jaktkorten delades för älg och småvilt, 10 kr för varje, utomstående betalar 20 kr för älgkort. 21 jakträtter, 4 dagkort. Kassan 57:80

1962 Begränsning till 2 rådjur / jägare. Diskussioner med grannlagen om Älgförbud. Älgjakten ställdes in. Kassan 25:85

1963 Jaktkorten höjdes till 25 kr. 12 minkfällor köptes. Kassan 354:75

1964 10 starholkar och 10 mesholkar inköptes. 10 jakträtter. Kassan 835:90 Beslut om utplantering av Koreafasan.

1965 Hård vinter hjälputfodring 400 kg rådjursfoder krävdes. 9 jakträtter 3 dagkort. Kassan 647:65. Rådjursjakten avslutades 8 november.

1966 Representant för AB Fors skogar förvaltare Aronsson och Skogvaktare A Viden anförde krav på högre markavgift 6 kr / ha (800 kr). Kassan 755.44. 11 jakträtter. Ingen älgjakt för 5 te året.

1967 Ökning av älgstammen, beslutades att åter söka licens på älg. Jaktkort älg ökas till 25 kr. Men antalet rådjur per jägare minskades till 1. Skjutbanan i Garpenberg används för träning och skjutning för deltagande i älgjakten. 14 jakträtter, 4 dagkort. Kassan 1499:73 25 fasaner sattes ut på marken genom Jägmästare Torolf Winqvists försorg. Gemensam avslutning tillsammans med Folkärna Norra JVO, varvid gemensamt förbud att fälla fasan och att andjakt på Åsgarn sker under 4 lördagar i september. And i Kvarndammen fridlyses.

1968 Besök av Näs från JVF som berättade om nya bestämmelser rörande vapen och hundar. Saltstenar och foderhässja på viltåkern. 15 jakträtter, 14 gästkort. Kassan 2100:82. Markavgiften fördubblas till 50 öre / ha.

1969 Inköp av fågelholkar, besök av Jägmästare Winqvist som berättade om fågelhundar och visade film om ripjakt i fjällen. 17 jakträtter, 6 dagkort. Kassan 1848.51.

1970 100 fågelholkar, 5 knipholkar och 5 andkorgar köptes. Markavgift 50 öre / ha. Åter 2 rådjur per jägare. Fallavgift rådjur 10 kr. Jaktkort 30 kr för boende inom skifteslagen och 300 kr utanför, gällande småvilt. Älgkorten ökas till 30 kr. Guldrävar tilldelades Helmer Karlström(16), Nils Vestin(17) Olle Holmqvist(16) Gösta Flodström(11). (antal rävar sedan 1960) Kassan 3623:26

1971 Markavgiften höjs till 1 kr / ha. Beslut tas om att rusta upp andvattnet i Kvarndammen. Man startar en tävling mellan området och Folkärna Norra VO. Och köper en lerduvekastare. Guldräven till Anders Flodström. Två fallvilt påträffades, rådjur i Västansjö och älg vid Kärven. Kassan 3917:08

1972 Styrelsen utökades till 4 ledamöter, Börje Wetterskog valdes till sekreterare. beslutades att jakt på mås och kråkfågel måste ökas. 16 jakträtter, 8 dagskort. Prov på skjutna grävlingar skickas till SVA. Kretsmästerskap i älgskytteanordnas. 10 knipholkar(16 kr), 2 minkfällor(45 kr) inköptes. Viltfrö och 750 gratisplantor fodermärgkål sattes på viltåkern. Jaktstig som tidigare anordnades, med 266 deltagare.

1973 Kamouflagenät till kråk- och måsjakt anskaffades. 17 jakträtter och 7 gästkort. Jaktvårdskonsulent Linmark talade på den gemensamma delen av stämman.

1974 Medlemmarna besökte Öster malma Jaktskola 16 juni 1974. En Husqvarna studsare kal 6,5 inköptes för 610 kr + ett kikarsikte. % häckningsflottar anskaffades(60 kr). Viltåker anlades vid Perers hagen (1 tunnland) 1900 fodermärgskål och råg planterades. Fridlysning av sjöfågel i Kärven – Dammsjön – Kvarndammen.

1975 Tiden för Jaktvårdsområdets bestånd utgår i augusti 1975. Ombildning gäller sedan för 15 år. Styrelsen utökades till 5 ledamöter efter ombildning. Markägarlista 1975. Beslutas att anordna Jägarträff tillsammans med Folkärna Norra. Staffan Åkesson och Lars Ebervik in för Kopparfors AB. markavgift 3 kr / ha. Jaktkort älg 170 kr Småvilt 80 kr Fallavgift rådjur 20 kr. Dagkort 20 kr. Innehavare av småviltkort skall skjuta 5 mås/kråka. Den som deltar i älgjakten skall skjuta godkänt för bronsmärke före jakten. beslutades att rensa alla källor på området. Viltåkern vid Långmossen besås med Råg. Vid möte med Folkärna Norra beslutades att andjakt på Åsgarn tillåts endast Fre-Lör-Sön. Älgjakts PM 1975.

1976 Kopparfors begär åter högre markavgift( 5 kr / ha) Området motionerar om utökad jakttid för Korp. Kommitté tillsammans med Folkärna Norra att anordna Jaktfest under hösten bildades. Området stödde motion från Folkärna Norra att äldre jägare kunde avlägga skjutprov mot endast stillastående mål.

1977 Inventering av Korp utfördes. Orrens populationsdynamik undersöktes. Livmödrar från älgkor undersöktes för att fastställa när de betäckts. Carl Karlström erhöll SJF förtjänstmärke i brons ledamot i styrelsen sedan 1960. 10 st kommunikationsradio köptes. Två viltåkrar har såtts. Vid den gemensamma avslutningen av stämman tillsammans med Folkärna Norra, visades filmen, vilt och den moderna skogsvården. Länsstyrelsen har fastställt områdets bestånd till 1990.

1978 Hur hanteras räv med skabb? Flyginventering av älg ansågs inte helt lyckad. Sammanställning undersökta insamlade livmödrar redovisades. Markavgiften 5 kr / ha. Jaktkort älg 170 kr. Småvilt 80 kr. Jan Eriksson sprängde upp 4 gropar för vatten till vilt. Ingemar Jansson valdes till jaktledare. Beslutades att JVO skall delta i ett ev. bildad Älgjaktsförening i Folkärna socken. Beslutades att detta år använda hund vid älgjakten. Även högt jakttryck diskuterades detta år.

1979 Anders Flodström valdes till jaktledare. Beslutades att skottpengar på mink betalas ut med 10 kr per djur, den som skjuter flest grävlingar erhåller gratis småvilt kort året därefter. Skrivelse till FJVK ang. fallvilt. Kronår vad gäller skogsfågel och då framförallt Järpe, Torolf Winqvist SLU ansåg stammarna som de tätaste i Sverige just då på området.

1980 Rapport om valpsjuka och vaccination mot hundsjukdomen. Pga ökad älgstam söktes licens på 10 älgar. Flyginventeringen på FJVK stämde väl med markinventeringen (på 3 älgar när) Markavgift 4 kr / ha. Klagomål på för högt jakttryck framfördes, beslutades att jakten begränsades till 3 dagar i veckan per jägare, undantaget pyrsjakt på rådjur och räv.

1981 Diskuterades det låga antal älgtjurar. Området betalade hundskatten för Helmer Karlströms älghund. beslutades att ersätta Olle Holmqvist med 100:- för under älgjakten insatta fönsterrutor. Anläggning av viltåkrar på Valmossen och Björkmossen för att avlasta stort betestryck på Åkerby. Markavgiften på 5 kr / ha är inkl. moms. Jaktkort för älg 200 kr och småvilt 100 kr Dagkort 15 kr Fallavgift 25 kr. Jaktvecka börjar på måndag. Årsmötet besöktes av 16 jägare. Begränsningen till 3 dagar per vecka gäller jakt med drivande hund. Ett spel anskaffades till slakteriet. Guldräv till Harry Blom. Max 3 rådjur per jägare får skjutas.

1982 Ett antal jägare gick Jägarexamenskurs a´ 80 kr. Rådjursfoder utlagt kostnad delas av Domänverket. Licens på 25 Kanadagäss söks. Jaktförbud i Västansjö by. För området överskred markinventeringen flyginventeringen med 40% vilket visar att de siffrorna, vid olika tillfällen, ej kan jämföras på 1000 ha. Guldräv till Lars Ebervik.

1983 Markavgiften 7 kr / ha. Dagkort 20 kr. Kraftigt ökad harstam, minskad rävstam. Licens sökt på 8 älgar. begränsningen till 3 jaktdagar slopas efter den 31/12 pga den ökande harstammen. Diskuterades uppletande av fasaner och sjöfågel med fågelhund före slåtter. Vid sammötet med Folkärna Norra visades film. 2 harar med noseksem har skjutits under året.

1984 Jaktkort älg 250 kr. Fallavgift 25 kr. Skottpengar mink 20 kr. Fallvilt Älgko på Råbergskanten vid Råbergskällan. Utsättning av fasan tillsammans med Folkärna Norra 1983 blev lyckad, ca 10 vildkullar runt Åsgarn, inventering i Augusti visade på 72 fasaner.

1985 Fallavgift 35 kr, ingen begränsning på antal skjutna rådjur på försök i ett år. Sjöfågeljakt på Åsgarn får nu ske på hela vattenspegeln. Rovfågelinvasion detta år gjorde att fasanstammen nästan utrotades denna höst, några övervintrade, men fåtal fanns kvar i juni 1986.

1986 Fallavgift 40 kr. Jaktkort älg 350 kr. Småvilt 150 kr. Dagkort 25 kr Markavgift 10 kr/ ha. Nytt vandringspris för skyttet mot Folkärna Norra inköpt. Dagkort till två jägare som hjälpt området. Skottpengar (Resebidrag) med 50 kr för Mink, Grävling och Mård. Beslutades att Polisens markkarta skall justeras så rätt markägare kan larmas vid olycka och eftersök.

1987 Markavgift 10 kr /ha. Anders Flodström valdes till ordförande, Gösta Flodström avtackades efter 27 år som ordförande i området.

1988 Den traditionella jaktfesten tillsammans med Folkärna Norra avslutas pga. det låga antalet deltagande jägare. Området beslutade stödja arbetet med gemensam licens för FJVK. Dagkort 30 kr. Två minkfällor köps. Harstammen minskar nu.

1989 Jaktkort älg 450 kr småvilt 250 kr. Fallavgift 50 kr. Markavgift 12 kr / ha. God förekomst av rådjur, ingen älg sköts detta år. Licens för 1990 söks med 6 älgar.

1990 Fallavgift 50 kr. Förslag om jaktkort för älghundar avslogs. Viltvårdsområdet ombildas. Beslutas att bättre information vid pyrsjakt utformas av styrelsen, i form av en markeringskarta vid björkmossen. Stor orientering med 2000 deltagare och skapa karta utan att markägare vidtalats är en markägarfråga, direkt med arrangör.

1991 Markavgift 12.65 / ha pga indexreglering. Jaktkort älg 400 kr, småvilt 350 kr. Marklösa erbjuds arrende på Domänmarken a´ 25 kr/ha – markavgift (12:65 kr). Räven tillbaka efter skabben. Karl Erikssons mark fridlyses från jakt. Holger Olssons bomväg får ej användas utan tillstånd. Ingen skogsfågel har kunna fällas under året.

1992 Markavgift 13.80 /ha. Jaktkort älg 350 kr. Småvilt 400 kr, Dagkort 40 kr. Kassan 1451:90. Vid gemensamma träffen visade Ruben Forsberg gamla dalabilder.

1993 Markavgift 14.10/ ha. Sottpengar på Mink, Mård och Grävling slopas. Småviltkort till den som skjuter mest kråkfågel. (Minst 10 st). Låg älgpopulation. Diskuterades lägre slaktvikter och åldersammansättningen på älgstammen. Låg harstam igen. Kurs Viltvård i samverkan avhölls.

1994 markavgift 14.25/ ha,. Fallavgift 60 kr. Skottpengar på räv 50 kr/ st. Erik Ringaby SLU föreläste om behovet av, och metoder för, att höja tjuråldern i älgstammen. dock var budskapet, kapa stammen i båda ändar, en tveksam metod. Anders Flodström fick i uppgift att sondera ett samgående med Folkärna Norra. Dalarnas dreverklubb höll länskamp på området.

1995 Markavgift 14:71kr / ha, småviltkort 400 kr. Kassan 9.000 kr.

1996 Markavgift 12:00 kr/ ha. Småviltkort 500 kr. Jaktarrende sätts till 1000/ jägare på Domänmarken. Kostnader för älgjakten betalas av de som löser jaktkort älg. Dagkort skall betalas för att jakten startar. Spår av Varg, Lo och Björn skall anmälas till rovdjursspåraren. Jägarnas antal jaktdagar skal fortsatt anges. Kallelser skickas via brev.

1997 Jaktkort älg 450 kr. Älgpassen märks ut med inplastade Nr. Dagkort 80 kr. Markavgifter betalas ut först efter 1 november.

1998 Jaktkort älg 500 kr. Jakt med järnhagel förbjudes. Medlemmarna tackade funktionärerna via Odd Gaasvik på stämman. Utmärglad älgko avlivades och kördes till SLU, den var 16 år blind på ett öga, hade hjärnhinnemask. Lodjur uppehåller sig stundom i området.

1999 jaktarrendet på Domänmarken 1500 kr. Skottpengar på Räv slopas. Kassan 5.345 kr.

2000 Bidrag till FJVK 10 kr / Jägare (170kr). Ökad rådjursstam kan ses. Deltagare från området i kurserna Hälge 1-2. Dagkort i februari 50 kr. Samling runt älgen.

2001 Extra stämma för att godkänna nya stadgarna, anpassade till nya lagen om viltvårdsområden, vid två stämmor. Spår efter Lodjur allt vanligare på området. Lodjur äter 50 – 60 rådjur per år, ett per vecka. I Sverige finns 250 000 älgar, det skjuts varje år 100 000 älgar. I Alaska finns 165 000 älgar och det skjuts 8 000 älgar resten tar vargen, det finns 7 500 vargar i Alaska. Detta år diskuterades den hela tiden förändrade inställningen till jakt i samhället. Domänverket säger upp avtalet med hänvisning till att det är ett nytt område. Detta avvisades och nytt avtal, slöts med Assi Domän. Området byter namn till Stigvägens Viltvårdsområde.

2002 Matrikel justerades genom Leif Östers köp av mark från Assi Domän. Stadgarna har efter smärre ändringar godkänts av Länsstyrelsen. Genom möte med Leif Öster reglerades övergångsbestämmelser när avtalet med Assi Domän går ut. Stämman gav styrelsen rätt att planera och gjuta golv i slakteriet.

2003 Markavgiften betalas nu ut senast i december. E-postadresser och mobil nr införs i matrikeln. Folkärna Västra ges rätt att vid jakt passera genom området vid dess södra gräns. Beslut tas att området kvarstår som medlem i SJF. Lars Petterson må kunna uppföra ett vindskydd vid Fämyren. Föreningens konto i FB (Numera Swedbank) 7726-30-08602 bifogas protokoll. Beslutades att till Inge Bängs som tack för hjälpen vid gjutning av golv i slakteriet tilldelas 5 dagkort. Slakteriet finansieras genom att varje ny medlem som första gången löser älgkort, betalar en engångsavgift på 300 kr. Kassan 19.050 kr. Konstateras att Lodjuren gör att Rådjur lever närmare bebyggelse och ofta äter liggande. Älgfest på Stensänget.

2004 Markavgiften 15 kr / ha. Bo Ekström köper 10 nya minkfällor. 5 rovdjursrivna rådjur har hittats. Noterat att skogsfågel ännu inte har återkommit till jaktbara stammar. 63 Kajor skjutna under året. Bävern har etablerat sig på området. Älgdiskussionerna rörde sig om lägre ålder och vikt på älgstammen. Fallvilt var stångskadad älg.

2005 Redovisades spillningsinventering och övrig viltstatistik. I samband med SM i orientering avlystes jakt den 16-17 september 2005.Avgift till FJVK 20 kr per jaktkort. Kassa 25 790 kr. Årlig samordnad rävjakt gemensamhetsjakt med hund startades. Särskilt gästkort för hare instiftades.

2006 Delområde Garpenberg för älgjakt bildas. Viltåker på Björkmossen anläggs på Martinssons. Flyginventeringen presenteras. Kontrakt för slakteriet sluts med Flodström på Västansjö. All rovdjursjakt bedrivs som gemensamhetsjakt (räv kan jagas enskilt). Kassan 16991:50 kr. Fallvilt var drunknad älgkalv i torvgrav. Orädd ko med kalv fick med Polisens tillstånd avlivas.

2007 Området ingick i ett samarbetsområde ”Väster Åsgarn” om ca 8000 ha där samarbete sker i områden om ca 3000 ha om avskjutning av kapitala djur och förhållandet tjur/ ko kviga. Inköp av våg för exakt slaktvikt på älg skedde. Den sk. Forsmans lada rustades till vindskydd och samlingsplats av Leif Öster.

2008 Området kan tänka sig ingå i ett större älgskötselområde för att slippa licenstilldelning. Arbete med Jubileumsfest startar! Älgstammens kvalitet ökar med allt större tjurar och alt fler och större kalvar föds. Avskjutningen kan åter ökas.

2009 Området ansluts till Garpenberg Älgskötselområde som blir över 40.000 ha och något svårhanterat, då områdena slutligen kallade kvalitetsområden ca 12.000 ha saknar organisation. En tiotaggare fälldes under jakten.

2010 Arealen nu 1135 ha genom att en del mark runt Dammsjön anslutits till SVVO. Passage av Varg och Björn ökar och Lo familjegrupp har inventerats.

2011 SVVO utökades med Östers mark norr om Dammsjön och Kärven, Dalkarlshyttesåten och omfattar nu 1516 ha 21 jägare. Utter, Grävling, Bäver och Vildsvin ökar i SVVO. Styrplats för vildsvin visar på sporadiska besök

2012 Det första vildsvinet sköts en årsunge ur en flock på omkring 10 djur i Dalkarlshyttesåten, flocken försvann där- efter. SVVO omsatte 61 800 kr. Vildsvinen ser ut att stadigvarande finnas i området men ingen kull har rapporterats född.