SVVO modellen

För att fastställa antal älgar per 1000 ha i sommarpopulation används, markinventering med individbestämning och respektive älggrupps rörelseområde.

Rörelseområden fastställs lokalt, och betyder att grupp fjolingar till Tjur (10-< delas med närliggande jaktområden.

Älggrupper.                                  Rörelseområden

Kalvkor                                           2000 ha

Fjolingar                                         3000 ha

Tjur (4-6 taggar)                           4000 ha

Tjur (8-10 taggar)                         5000 ha

Tjur (10-< taggar)                         6000 ha

Exempel: Genom markobservation på 2000 ha fastställs antalet individer i varje älggrupp.

Genom beräkning fastställs antalet älgar som berör aktuellt jaktlag och areal.

Älggrupp                                        Inventerat       faktor                 antal/1000 ha

Kalvkor                                           4 st                      /2*1                    2 st

Kalvar                                              6 st                      /2*1                    3 st

Fjolingar                                         4 st                      /3*1                    1,3 st

Tjur (4-6 taggar)                           4 st                      /4*1                     1 st

Tjur (8-10 taggar)                         2 st                      /5*1                    0,4 st

Tjur (10-< taggar)                         2 st                      /6*1                    0,3 st

Summa                                           22 st                                                 8 st

Om området är ca 2000 ha kan sommarpopulationen fastställas till 16 älgar /2000 ha, inte 22 som inventeringen visar. I modellen ingår att antalet dubbelinventerade motsvarar antalet ej inventerade.

Denna beräkning sker i september då kan ses om några älgar lämnat området under augusti.

Resultaten finns på https://krets.jagareforbundet.se/folkarna/jaktlagens-hemsidor/sigvagens-viltvardsomrade/svvo-algobs/

Fors den 2015-08-05

Åke Berglund