Lodjursjakt 2018

Lodjur

Lo jakten 2017 och 2018 planerades kunna kommunicera via SMS kedjan. Tyvärr fungerade inte detta.  SMS används pga att det förekommer olika radio frekvenser i jaktlagen.

Detta år kommer vi dela upp jakten på två eller 3 grupper som initialt spårar och startar jakten för att senare vid behov slås samman. En grupp per tidigare kretsar, By-Folkärna- Grytnäs.

Varje grupp kan, om antalet jägare tenderar bli svårhanterbart begränsa antalet jägare som kallas, genom att detta då meddelas på SMS, tex. ”Endast By(Grytnäs/ Folkärna) Jägare”.

Beslut Lojakten 2018 Klicka HÄR ! Möte om Lojakten

Senaste Lo Obs Avesta VÄDER Senaste Lo OBS Hdemora

Den som anmäler sig till denna jakt intygar samtidigt att han/hon löst statligt jaktkort och innehar gällande försäkring vid jakt (SJF/ SRJ medlem)

Sidan uppdaterad [2017-12-17]

SMS Gruppen heter ”Lojakt Avesta 2018”

FJVK jägare anmäler till 070-582 25 92FoJVK  jägare anmäler till 070-622 93 40. De som sedan är medlemmar, kan om de har SUPERTEXT app lägga in deltagare(Max 50 totalt)


Samtliga som avser delta i Lodjursjakten 2018 skall enligt 49 § Jaktförordningen anmäla detta till Jägarregistret. På något av alternativen nedan.

Talsvar : 0771-18 34 11 (välj djurart och ange person Nr)

Kundtjänst : 010-698 17 00 (ange person nr)

E-post : jagarregistret@naturvardsverket.se (ange person nr)

Logga in : https://jagarregistret.naturvardsverket.se (använd Bank-ID eller Mobil-ID)

Klicka här

PM Samarbetsjakt FJVK /FoJVK ”Lo jakt 2018”.

Deltagare. Jägare i jaktlag som tillhör Avestas kretsar och ÄSO anmäler sitt deltagande till  SMS kedja ” Lo Jakt 2018 där all kommunikation sker, också för att undvika spridning av uppgifter.

Hundförare anmäler deltagande till Jaktledare.

Spårning inleds beroende på spårsnö dagarna före jaktstart av respektive jaktlag som deltar i samarbetsjakten i FJVK-FoJVK.

Jaktdag sker spårningen genom sk. ringning, som kan ske oavsett jaktlagsgränser.

Ringat lodjur rapporteras till 070-582 25 92 eller 070-681 38 40 som kontaktar övriga via SMS inkl. hundförare

Samling för jakt sker sedan som tidigare på diskreta platser.

Jaktlag som ej anslutit sig till Samarbetsjakt på Rovdjur : Folkärna Västra(Dicka), Lexa, Öhn, Svensbo, Vansjö, Vigert, Sörbäcks gård, Västmossa, Västanhede, Tommesbo, N Strandmora, Leknäs, Stora Enso, Vatebo. I dessa marker måste jaktlagets företrädare eller jaktledare garantera att jakt kan ske, spårning är tillåtet.

Jakttid Licensjakt efter lo gäller perioden från och med den 1 mars till och med den 31 mars.

Djur som får fällas. Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att lo får fällas oavsett lons kön och ålder.

Hundanvändning. Högst två hundar får användas vid jakten. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo under en och samma dag.

Påskjutning
Den som påskjutit lo ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att platsundersökning genomförs för att undersöka om lon är skadad eller inte. De ska säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs.
Den som påskjutit lo ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att eftersök genomförs om inte platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att lon är oskadad.
Påskjuten lo ska avräknas från tilldelningen såvida inte kulans anslagsplats eller nedslagsplats från det avlossade skottet, vid jakt med kulvapen, är så belägen att den utesluter att lon skadats eller det på annat sätt vid fältkontroll kan fastställas att lon inte skadats.

Jaktledarens ansvar.

 1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd inför varje tillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare och skall ha läst igenom, och har att iakatta LST beslut.
 2. Jaktledaren skall före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren skall vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.
 3. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld lo till länsstyrelsen i enlighet med 5 b § i jaktförordningen(1987:905).
 4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad att spåra skadat vilt, ska finnas på skottplatsen inom högst 2 h från påskjutning i enlighet med 17 § andra stycket i jaktförordningen(1987:905)
 5. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjutning av lo, uppmana jaktdeltagarna att vid jakt med kulvapen endast skjuta med stöd och endast skjuta mot stillastående loar med rena sidoskott samt, vid jakt med hagelvapen, inte skjuta på avstånd över 20 meter.
 6. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han eller hon bör vara ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten samt att han eller hon årligen före jakten förvissat sig om att kulvapnet är inskjutet och att han eller hon har tilläcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter lo.
 7. Jaktledaren skall ansvara för att kommunikationsvägarna under jakten säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.
 8. Jaktledaren skall minst en gång i timmen informera sig om hur många loar som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter lo bedrivs.
 9. Telefon nr till Länsstyrelsens meddelande telefon:                                            010-225 04 70
 10. Telefon nr till Länsstyrelsen om fällt eller påskjutet djur är :                           010-225 04 69
 11. Koordinater som skall användas är :                                                     SWEREF 99 alt. RT90
 12. Kommunikation under jakten mobil SMS:                                                  Lojakt Avesta 2018
 13. Telefon nr jaktledare:                                                                                             070-681 38 40
 14. Telefon nr Rovdjursansvarig                                                                                      070-582 25 92
 15. SMS Information från LST ( enligt instruktion nedan )                                       076-944 76 27

Skicka SMS med följande innehåll till +46 769 447 627 Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Lodjursjakt2018 

obs inga mellanslag mer än där det står så i instruktionen, använd bara ett för och efternamn.

Karta kommer visa lo observationer i Februari 2018