”Rovdjurskort”

Rovdjurskortet var namnet på det system med samarbetsjakt som jaktlagen i Avesta (FJVK-FoJVK) använde f.o.m. 2009, till 2014, nu rovdjursjakt rätt och slätt, det bygger på att i jaktlagens jägare kan delta vid rovdjursjakt på de anslutna jaktlagens områden i kretsarnas område. Gemensam jaktledning kan användas, det skall dock finnas jaktledare på varje mark där jakt startar. Hundar skall i första hand hämtas från kretsen, i svåra snöförhållanden, kan sådana också inkallas utifrån, oavsett ägarens hemvist.

För deltagande i rovdjursjakt krävs dock att VVO har beslutat på sin stämma att delta och meddelat Åke Berglund, FJVK sekreterare, sitt deltagande till systemet, med en över åren rullande anslutning av jaktlaget.  Till Åke Berglund FJVK sekreterare meddelas också ev. jaktlags utträde och namn på registrerad Rovdjursjaktledare, om jakt måste starta på flera ställen samtidigt.

Kretsen uppdaterar vid jakt en lista på hemsidan med alla jaktlag som anmält sig, även i FoJVK, så dessa kan kalla intilliggande markers jaktledare vid rovdjursjakt. Jaktlag som ej anslutit sig till Rovdjursjakt får endast jaga rovdjur på egna marken, och jägarna där kan ej delta i övrig rovdjursjakt, som går utanför eget område.

Jakten sker som tidigare, jaktlagen spårar av eget område, även före jakten, och rapporterar till övriga jaktlag. Ringar och skär av, och när säker ring finns, kallar jaktledaren hundförare.

Den som anmäler sig till rovdjursjakt intygar dämed att han löst statligt jaktkort och innehar försäkring.

 

Frågor om rovdjurskortet ställs till Åke Berglund  och redovisas här:

Får enskild jakt ske på Lo, Björn och Varg? I VVO/VVF föreningar sker jakten som stämman bestämt och jaktledare utses på stämma enligt stadgar.
Måste man lösa gästkort för samarbetsjakt vid  jakt på räv? Nej, jaktlagets beslut gäller.
Får man jaga rovdjur i flera jaktlag eller distrikt? ja, om båda infört Rovdjursjakt!
Jaktlaget har skilda jaktkort Älg och Småvilt, vilket gäller vid Björnjakt? Småvilt! Men högvilts skytte eller Björnpass bör krävas av jaktlaget.
Måste man ha särskilda kort för Rovdjursjakt? Nej, det finns plats för anteckning på det vanliga jaktlagskortet!.
Måste man ha skjutit Björnpasset för att jaga med Rovdjursjakt? Nej, men lämpligt!
Kan jägare från annan krets delta i vår Rovdjursjakt? Ja, och vice versa, om jaktlaget deltar i krets med motsvarande system och anmält detta till FJVK.  By, Grytnäs och Sala Norra har hittills anmält. Dock får inte jakten gå över i U-län utan byte av jaktledare i det länet
Kan Jaktledare leda jakt i område där han ej jagar normalt, om spår går in på annat område som också är med i jakten? Ja, men om området ej är med i samarbetsjakten måste kontakt tas med någon jaktledare/företrädare i området, helst före jakten.
Måste jaktledare kontrollera rovdjurskort? Nej, deltagare skall anmäla sitt deltagande, då kommunikation sker via SMS, därmed intygar han att jaktkort och försäkring finns.
Vem ansvarar för säkerhet? Jaktledaren, startar, placerar ut skyttar och avslutar jakten, du har det yttersta.
Måste jaktlaget rapportera sitt deltagande varje år? Nej, endast när laget ingår i jakten och när de lämnar.
Vilka jaktlag ingår? Vilka som ej ingår framgår av lista på FJVK hemsida ”Lo Jakt ååå”

Uppdaterad den 3 februari 2017