Revisorer

Enligt stadgarna § 11 skall:

Mom 1 

Kretsens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning ska granskas av två årligen på årsmöte utsedda revisorer. För varje revisor ska utses en suppleant.

 Mom 2

Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna senast den 21 januari. Samtidigt ska styrelsen till revisorerna överlämna sina verksamhets- och förvaltningsberättelser samt resultat- och balansräkningar.

Mom 3

Revisorerna åligger

-att utföra revision och däröver avge revisionsberättelse enl. kretsplan.

-att tillse att de medel kretsen erhåller från olika bidragsgivare disponeras i enlighet med givna föreskrifter, samt

-att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen på stämman.

 Mom 4

Revisionen ska för varje år vara verkställd och revisorernas berättelse överlämnad till styrelsen senast den 5 februari. Över anmärkning, som görs av revisorerna, åligger det styrelsen att avge skriftlig förklaring.

Mom 5

Räkenskaperna ska varje år senast den 15 mars tillsammans med revisionsberättelsen samt kopia av kretsårsmötets protokoll sändas till länsjaktvårdsföreningen av sekr.