Viltövervakning (VÖV).

– Ansvara för att jaktlag och älgskötselområden (ÄSO) inom kretsen kan rapportera avskjutning och älgobs via viltdata.se.

– Utbilda och stödja jaktlagsrapportörer och jaktområdesadministratörer (ÄSO) i arbetet med rapportering i viltdata.

–  Sköter administrationen av viltrapporteringen inloggad som administratör i Viltdata.

– Verka för att rapporteringen av avskjutningsstatistik för småvilt fungerar och ökar.

– Verka för att småviltsavskjutningen rapporteras från minst 33 procent av kretsens areal.

– Planera/samordna/genomföra spillningsinventering (älg/rådjur) tillsammans med ÄSO i kretsen.

– Kunna hjälpa styrelsen med att få fram statistik på avskjutning, älgobs, med mera.

– Informera medieansvarig och webbmaster om resultat från viltövervakningen.

– Informera jaktlagen om vikten av att samla in statistik.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsplan för kommande års verksamhet senast 30 november samt ge budgetförslag för densamma.

– Ansvara för att fastställd budget hålls och anmäla till styrelsen eventuella avvikelser.

– Inlämna till styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år senast 31 januari.

– Delta på länsföreningens möten där kretsarnas vöv–ansvariga bjuds in, vanligtvis en gång per år.