Välkommen!

Till Närdinghundra Jaktvårdskrets årsmöte 2020

Tisdagen den 18 februari 2019 kl. 19:00

Plats: Knutbygården

Adress: Gränsta 44, 740 12 Knutby

 

Introduktionsföreläsning om kursen Vård i det vilda med Urban Westermark från Förstahjälpen konsulten.

 • Vad gör du om din jaktkamrat blir vådaskjuten?
 • Vad gör du om din hund blir skadad av ett vildsvin?
 • Hur gör du vid ett hjärtstopp?

Svar på dessa frågor och möjlighet att ställa egna frågor ges vid detta tillfälle. Det finns dessutom möjlighet att anmäla sig till kursen Vård i det vilda.

 

Deltagare vid årsmötet deltar även i utlottningen av 10 platser där man kan vinna en vildsvinsjakt på Jägareförbundets jaktmark i Forsmark.

 

Fika serveras under kvällen

Kallelse till Närdinghundra Jaktvårdskrets årsmöte 2020

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Årsmötesfunktionärer
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 6. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare
 7. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 8. Fastställande av dagordning
 9. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Val av kretsens tillika styrelsens ordförande
 14. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
 15. Val av två revisorer och två suppleanter
 16. Val av ombud och suppleanter till länsföreningsstämma
 17. Val av valberedning
 18. Styrelsens förslag
 • ärendeföreligger där länsjaktvårdsföreningen infodrat yttrande
 • inga motioner inkommit till styrelsen
 • inga övriga ärenden anmälts till styrelsen
 • förslag på att anordna skyttedagar på Kvarnmyra. Hagelbanan, vildsvinsbanan eller Älgbanan
 1. Bestämmande av sättet att kalla till nästa och ev. extra möte
 2. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling
 3. Avslutning

 

Välkomna

Styrelsen Närdinghundra JVK

 

Facebook – Jägareförbundet Närdinghundra