Verksamhetsberättelse för 2017

 

Årsmötes handlingar 2018-02-21

 

 

Verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets.
Kretsen som består av tre lokalorganisationer hade 617 medlemmar registrerade sista
december. Under verksamhetsåret har åtta protokollförda sammanträden hållits då samtliga
styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har
diskuterats vid styrelsemötena och på olika konferenser under året. På
ordförandekretskonferensen deltog Lars, Sven, Veine, Håkan och Johan. Lars deltog även på
en kretskonferens på Skedhult i Juni. Vi var även på kretskonferens på skedhult i november.
Vårt mål är
att arbeta lokalt, nationellt och internationellt för den svenska jakttraditionen och för jaktens
framtid.
att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet.
att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och en jakt som bedrivs utifrån god kunskap och
hög etik.
att erbjuda god medlemsservice.
Att verka för utbildning i viltvård och jakt.
Årets verksamhet har inriktats på att stötta ungdomar och jägarexamenselever, hundsektionens
verksamhet, viltdatabasen, genomförandet av KM-Jaktskytte och KM-jaktstig. Vi har även arbetat
med jakten i framtiden som sträcker sig fram till 2022.
Vi har beslutat att anta jägareförbundets handlingsplan vildsvin som finns att hämta på förbundets
hemsida.
Vi har deltagit på Länsförbundsstämman med 7 ledamöter, delvis från styrelsen. Lars sitter kvar
som styrelseledamot på sitt sista mandat år av 2 år för Länsförbundet och stannar kvar på sitt
uppdrag som länsskytteansvarig under 2018.
Våra skytteinstruktörer som är inblandade i jägarskolan har varit på skytteevent på Braås. Likaså
under hösten men då med delar av styrelsen. Kretsen bjöd på Pizza på hemvägen.
Den 7/5 och den 11/5 ställde styrelsen upp med att bemanna en av stationerna på Jaktia Sporting
Cup och komplettera på ett par andra åt skyttecentrat.
Den 2/10 var styrelsen i Bodafors och försökte anordna med skytte instruktörer till Bodafors
jaktskytte bana för att på sikt kunna göra den till en Jägarexamensbana. Av 5 tänkta studieledare
kom 1 till utbildningen på Skedhult.
Vi har på ett arbete i kretsen med att kunna genomföra kursen Jakt Skyttets ABC tillsammans med
Studiefrämjande och länsföreningen. Johan Schavon och Jan Spjuth är tilltänkta som ledare för
kursen.
På Km jaktskytte blev bästa skyttar 1 Håkan Enlund 2 Bertil Karlsson 3 Stig Hedberg. 10 man blev
uttagna till länskretsfinalen i Tranås.

I november deltog styrelsen på en föreläsning om vildsvin på skedhult, anordnad av länsföreningens
vildsvins grupp. Det blev en mycket uppskattad föreläsning av Jesper Einarsson med mycket högt
deltagande.
Den traditionella och mycket uppskattade julmackan åts tillsammans med
jägarexamenseleverna och ledarna. Vi presentera oss och kretsens arbete och hälsade dem
givetvis välkomna till svenska jägareförbundet. Vi bjöd även in dem till rådjursjakt den
17/12-17 och till har jakten den 14/1-18.
Vi fortsätter att satsa på Facebook och hemsidan som har gjort att vi fått många snabba svar.
Vi har bland annat genom den här kontakten fått in en intresseanmälan av eftersöks ekipage.
Kretsen har lämnat in en ansökan till Vindbonusen om ett bidrag till mobila kastare till förmån för
jägarskolan.
Ordförande riktar
Ett stort tack till styrelsen och funktionärer och medlemmar som varit delaktiga under året.
För Styrelsen
Lars Gustafsson Håkan Eifel

Revisionsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets
Vid granskning av Nässjö Jaktvårdskrets räkenskaper för tiden 2017-01-01 till 2017-12-
31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer.
Behållningen på föreningens bankkonto har kontrollerats och stämmer mot redovisning
och verifikationer. Vi har även haft full tillgång till protokoll och övrig redovisning i
föreningen och funnit dessa i god ordning. Därför föreslår vi att avgående styrelse
beviljas full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Fredriksdal 2018-01-11
Revisor
Gunnar Pettersson
Revisor
Kjell Dalkvist

Verksamhetsberättelse för Hundsektionen

Hundsektionen i Nässjö Jaktvårdskrets har under 2017 haft 2st möten. Det planerade KM i Eftersök som skulle hållits traditions enligt den första helgen i Maj blev tyvärr i år inställt på grund av för få anmälda. Som representant till Länsfinalen lottades det mellan de två anmälda ekipagen och representant blev Christian Eggimann Under året har ytterligare utbildningar hållits med inblandade i NVR, (Nationella Viltolycksrådet) För nya kontaktmän och eftersöksekipage. Dessa utbildningar har varit polisen som hållit i och har syftat i att öka säkerheten kring trafik eftersök. I NVR finns i dags läget 24st aktiva kontaktpersoner & eftersöksjägare. De hanterade 302st viltolyckor under 2017 De gjorde 130st platsbesök De gjorde 121st eftersök De körde 4368km med egna bilar Följande vilt var inblandade i Viltolyckor i Nässjö kommun.

 1st Dovhjort  203st Rådjur  2st Uttrar  36st Vildsvin  59st älgar  1st stor rovfågel

Hundsektionen genom:

Marcus Grändemark

Verksamhetsberättelse ungdomsarbetet för Nässjö Jaktvårdskrets.
Verksamheten har i huvudsak bestått av Jägarskolverksamhet. Kursupplägget med praktiska
inslag och expertbesök av hängivna jägare som delger sina kunskaper är mycket uppskattat.
Jaktpraktikdagarna som genomförs ger en bra grund för praktiskt lärande om djur och natur.
Första dagen genomförs på Skedhult, där jakt med kortbenta drivande hundar står på schemat.
Dag nummer två som genomförs tack vare Hooks jaktupplevelser och Sveaskog ägnas åt jakt
med stövare. Utöver jakt efter hare och räv så ingår praktisk visning av spår och spårtecken,
skogsskötsel och viltvårdstips. Jägarskolkursen 2016-2017 med 21 elever från teoridelen
utökades med några till i den praktiska skytte delen. Under skytte delen förstärks
ledargruppen tacksamt med Skytteinstruktörer och funktionärer som gör att den praktiska
delen kan genomföras med bra resultat. Jägarskolkursen 2017-2018 har en mer hanterbar
storlek med 8 deltagare. Teorikursen genomförs av ledartrion med Kjell Mohlin, Rickard och
Henrik Hagelberg. Återigen har det varit mycket uppskattade expertbesök, med förevisning av
hundar och diverse praktiska tips samt bra kunskapsförmedling om respektive favoritvilt!
Stort tack till alla som hjälper till att göra Jägarskolans teori så levande och innehållsrik!
Vi vill skicka med ett stort tack till Nässjö jaktskyttecenter, skytteinstruktörer och alla andra
ideella krafter som håller igång skjutbanan.
Jaktvårdskretsens ungdomssatsning med subventionering av ammunition har varit mycket
lyckad. Gratis 22-skytte och subventionerat hagelskytte har varit mycket uppskattat.
Ledarteamet har under året haft ett par kompetensutvecklingsaktiviteter med besök på
Susegårdens hagelskytteanläggning samt skyttebiografen Norraby event i Braås. Mycket
uppskattade och nyttiga övningar.
Ledare för ungdomsarbetet har varit Martin Green, Martin Sandstedt, Henrick Hagelberg,
Rickard Hagelberg och Kjell Mohlin.

För ungdomsarbetet
Kjell Mohlin

Styrelsen
Styrelsen består av 7 personer var av 6 ledamöter och 1 ordförande. Under verksamhetsåret
har följande personer kallats till styrelsemöten för Nässjö Jaktvårdskrets
Lars Gustafsson Uppdrag: Ordförande
Håkan Eifel Uppdrag: Ledamot / Sekreterare Korrespondent /
Hemsidesansvarig
Johan Schavon Uppdrag: Viceordförande / Skytteansvarig /
Festkommittéansvarig
Henrik Karlsson Uppdrag: Ledamot / Kassör
Veine Claesson Uppdrag: Ledamot / Hundsektionen
Sven Fägerskjöld Uppdrag: Ledamot / Viltövervakningsansvarig /
Rovviltansvarig
Emil Gustafsson Uppdrag: Ledamot / Festkommittén /
Älgärendeansvarig

 

Länsföreningens årsmötesstämma
Till länsföreningens årsmötesstämma valde styrelsen att ut se sig själv till de 7 ordinarie
platserna och till de 3 suppleantplatserna utsågs Gustav Antonsson, Marcus Grändemark och
Jan Spjuth.
Nässjö 2017-02-14
För styrelsen
Lars Gustafsson Håkan Eifel
Ordförande Sekreterare