Verksamhetsberättelse för 2016

 Årsmötes handlingar 2017-02-23 den 15 kl 21.20

Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets 2016.

 

Kretsen som består av tre lokalorganisationer hade 599 medlemmar registrerade sista december. Under verksamhetsåret har åtta protokollförda sammanträden hållits då samtliga styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har diskuterats vid styrelsemötena och på olika konferenser under året. På ordförandekretskonferensen deltog Lars och Henrik. Lars deltog även på en kretskonferens på Hooks herrgård i juni. Vi var även på kretskonferens på skedhult i november där större delen av styrelsen deltog.

 

Vårt mål är

att arbeta lokalt, nationellt och internationellt för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid.

att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet.

att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och en jakt som bedrivs utifrån god kunskap och hög etik.

att erbjuda god medlemsservice.

Att verka för utbildning i viltvård och jakt.

 

Årets verksamhet har inriktats på utbildning av ungdom och jägarexamenselever, hundsektionens alltmer växande verksamhet, viltdatabasen, genomförandet av KM-Jaktskytte och KM-jaktstig.

Vi har deltagit på Länsförbundsstämman med 7 ledamöter, delvis från styrelsen. Lars omvaldes som styrelseledamot i och med att uppdraget ligger på två år för Länsförbundet och stannar kvar på sitt uppdrag som länsskytteansvarig under 2017.

I mars genomförde vi rävjakts insamlingen till förmån för barndiabetesfonden. 5 rävar redovisades vid viltparaden i Bodafors där det grillades korv och utbyttes jakterfarenheter. Insamlingen inbringade 3346kr som skänktes oavkortat.

I slutet av april var Håkan, Johan och Lars på en kurs i Styrelsearbete på paradis i ett samarbete mellan jaktvårdskonsulent Benny Nilsson och Studiefrämjandet Jennie Kraft. Vi träffade fler från länet och diskuterade eventuella gemensamma satsningar. Jägarexamen är ju nu mera med i en sådan satsning med gemensamma utbildningsträffar.

Nyårsfirande den 9 juli var mycket uppskattat och genomfördes som en familjefest med god mat och lekar. Dagen inleddes med en tipsrunda för stora och små med praktiska inslag. Vi var 34 som samlats och vi tackar alla som deltog och speciellt de som hjälpte till med att anordna arrangemanget.

I juni såg vi till så att alla våra 7 skytteinstruktörer som var utbildade i steg 1 fick chansen att utbilda sig i steg 2. Fem av dem valde att gå utbildningen i steg 2 för länsskytteinstruktören Stefan Hoof. Vilket kommer att komma bland annat jägarexamen till del.

Lars och Håkan har bistått Bringetofta älgskötselområde i enlighet med Länsföreningens, Äfo gruppen och länsstyrelsens önskemål om att ordna med en interim styrelse fram till deras årsmöte.

I november deltog styrelsen på en föreläsning om vildsvin på skedhult, anordnad av länsföreningens vildsvins grupp. Det blev en mycket uppskattad föreläsning av Jesper Einarsson med mycket högt deltagande.

Några från styrelsen men framför allt rovdjursansvariga Sven och Emil har varit på rovdjurspårningen och på rovviltsinventeringen på skedhult under november, som anordnades av jaktvårdskonsulent Benny Nilsson.

Den traditionella och mycket uppskattade julmackan åts tillsammans med jägarexamenseleverna. Det passade bra när Marcus ändå föreläste om Nvr och vi hälsade dem ju givetvis välkomna till svenska jägareförbundet.

Vår satsning på Facebook och hemsidan har gjort att vi fått många snabba svar till arrangemang som t.ex. nyårsfesten. Dels är det uppskattat att i efterhand kunna titta på bilder och minnas våra arrangemang. Vårt lokala mål är att fortsätta förmedla kunskap och bli mer synliga i mediala sammanhang. För att snabbare och enklare kunna nå ut med information har vi skapat en flik på kretsens hemsida där man kan anmäla sin e-postadress.

Vi kommer under 2017 fortsätta utveckla skyttet och skapa aktiviteter som främjar gemenskap och glädje i jakten för alla jaktintresserade i alla åldrar. Vi kommer fortsätta att vikta miljövänligare alternativ kring vår verksamhet för att fortsatt kunna hålla fram viltköttet som ett av de bästa näringsalternativen.

 

Ordförande riktar

Ett stort tack till styrelsen och funktionärer och medlemmar som varit delaktiga under året.

 

 

 

 

 

 

För Styrelsen

 

Lars Gustafsson                                       Håkan Eifel

 

 

 

Ekonomi:

Nässjö Jaktvårdskrets balansrapport

 

 

Ingående balans 2016-01-01

 

60.451 kr

 

Utgående balans 2016-12-31

 

44.970 kr

Nässjö Jaktvårdskrets kassarapport

 

Inkomster:

 

Rävjakt           1.960

Bidrag           10.978

Övrigt             9.050

Summa          21.988

 

 

Utgifter:

 

Styrelsen                             10.298

Utbildning                            4.200

Ammunition                       10.700

Ungdomsskytte                    6.250

Gåvor                                   3.346

Fest                                       2.675

Summa                                37.469

 

 

Kassör

 

Henrik Karlsson

Sektionerna

Verksamhetsberättelse 2016 Hundsektionen

 

Hundsektionen i Nässjö Jaktvårdskrets har under 2016 haft 2st möten.

 

Den första helgen i Maj hölls KM i Eftersök.

Ekipagen startade spårningen med sina hundar direkt på morgonen hos respektive tilldelad viltspårdomare.

Därefter samlades alla på jaktskyttecenter för att sätta förarna på prov, med både praktiska övningar som skytte, skottplatsundersökningar och ett avslutande teoriprov.

Årets vinnare och representant till Länsmästerskapet blev Kjell Mohlin med sin Tollare.

 

Det hölls under våren en Grundlydnads kurs för 12st hundekipage.

Enligt Jägareförbundets utbildnings program 4 Lätta steg.
Kursledare var Marcus Grändemark

 

 

Under året har ytterligare utbildningar hållits med inblandade i NVR, (Nationella Viltolycksrådet) För nya kontaktmän och eftersöksekipage. Dessa utbildningar har varit polisen som hållit i och har syftat i att öka säkerheten kring trafik eftersök.

 

 

 

Hundsektionen genom:

 

Marcus Grändemark

 

 

Verksamhetsberättelse ungdomsarbetet för Nässjö Jaktvårdskrets 2016.

 

Under 2016 har ungdomsarbetet främst bestått av skytteutbildning inför Jägarexamen under våren och uppstart av ny Jägarskola under hösten.

Skytteutbildning genomfördes för de 15 elever som läst teoridelen i Eksjö. Den praktiska delen med skjutövning, säker vapenhantering och avståndsbedömning övades under april-maj inför det praktiska provet. De flesta eleverna klarade även detta galant vid första tillfället.

 

Under våren inventerades Tjäderleksplatser vilket genererade en peng till ungdomsverksamheten från Länsstyrelsen.

 

Jaktvårdskretsens ungdomssatsning med subventionering av ammunition har varit mycket lyckad. Gratis 22-skytte och subventionerat hagelskytte har varit mycket uppskattat.

 

I november startade Jägarskolan Nässjö (teoridelen) med 20 elever. Kursen är trevligt blandad med ungdomar och vuxna, tjejer och killar. Nytt och framgångsrikt är att vi i år samverkar med Jägarskolan i Eksjö och Aneby. Tillsammans har vi genomfört en småviltsjakt i Skedhult, besök på Älgparken i Skullaryd och vildsvinshägn i Aneby. Teorikvällarna har återigen innehållit praktiska inslag som hantering av fällt vilt och visning av olika jakthundar mm.
Under våren kommer vi att genomföra den praktiska skytteutbildningen för

jägarexamenseleverna.

Vi vill skicka med ett stort tack till Nässjö jaktskyttecenter, expertföreläsare, skytteinstruktörer och alla andra ideella krafter som gör vår Jägarskola levande och extra intressant.

 

 

Ledare för ungdomsarbetet Jägarskolan skytte har varit Martin Green, Martin Sandstedt, Henrick Hagelberg, Rickard Hagelberg och Kjell Mohlin.

Jägarskolans teori leds av Kjell Mohlin med hjälp av Henrick Hagelberg, Rickard Hagelberg och Berk Coban.

 

 

För ungdomsarbetet

 

Kjell Mohlin

 

 

 

Styrelsen

Styrelsen består av 7 personer var av 6 ledamöter och 1 ordförande. Under 2016 verksamhetsår har följande personer kallats till styrelsemöten för Nässjö Jaktvårdskrets

 

Lars Gustafsson                           Uppdrag:       Ordförande

Håkan Eifel                                   Uppdrag:      Ledamot / Sekreterare Korrespondent /

Hemsidesansvarig

Johan Schavon                            Uppdrag:       Viceordförande / Skytteansvarig /

Festkommittéansvarig

Henrik Karlsson                           Uppdrag:       Ledamot / Kassör

Veine Claesson                            Uppdrag:       Ledamot / Hundsektionen

Sven Fägerskjöld                         Uppdrag:       Ledamot / Viltövervakningsansvarig /

Rovviltansvarig

Emil Gustafsson                           Uppdrag:       Ledamot / Festkommittén /

Älgärendeansvarig

 

 

Länsföreningens årsmötesstämma

Till länsföreningens årsmötesstämma valde styrelsen att ut se sig själv till de 7 ordinarie platserna och till de 3 suppleantplatserna utsågs Gustav Antonsson, Marcus Grändemark och Jan Spjuth.

 

 

 

 

Nässjö 2017-02-14

 

För styrelsen

 

Lars Gustafsson                                                             Håkan Eifel

Ordförande                                                                    Sekreterare