Föreslagen stadgeändring

STADGEÄNDRING
Årsmöte
§7
Mom 2
Årsmötet för kretsen ska ske senast den 1 mars.
Räkenskaper och revision
§11
Mom 2
Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna senast den 21 januari. Samtidigt ska styrelsen till revisorerna överlämna sina verksamhets- och förvaltningsberättelser samt resultat- och balansräkningar
Mom 4
Revisionen ska för varje år vara verkställd och revisorernas berättelse överlämnad till styrelsen senast den 5 februari.
Mom 5
Räkenskaperna ska varje år senast den 15 mars tillsammans med revisionsberättelsen samt kopia av kretsårsmötets protokoll sändas till länsjaktvårdsföreningen.
Motioner
§ 13
Motion till kretsens årsmöte, länsföreningsstämma kan väckas av till kretsen hörande medlem och ska vara kretsstyrelsen till handa före utgången av december månad. Det åligger styrelsen att till årsmötet avge yttrande över motion.
Medlems motion ska med kretsårsmötets till- eller avstyrkan överlämnas till länsjaktvårdsföreningen senast den 6 mars.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar