Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2015 med Tidaholms Jaktvårdskrets       

 Dimmehus Dimbo 2015-02-03

 

 

 • 1 Mötets öppnande.

Ordförande Tomas Kullsvik öppnade mötet, som närvarades av 20 personer.

 

 • 2 Fastställande av röstlängd.

Punkten fick bero tills behov uppstod.

 

 • 3 Stämmofunktioner.
 1. a) Till stämmans ordförande valdes Tomas Kullsvik.
 2. b) Till justerare valdes Tomas Kullsvik, Ida Henrysson och Egon Persson
 3. c) Styrelsen hade utsett Roland Karlsson till sekreterare.

 

 • 4 Årsmötet stadgeenligt utlyst.

Årsmötet var utlyst i Svensk Jakt Jan 2015 och som SMS-meddelande. Mötet var också infört på hemsidan.

Detta godkändes.

 

 • 5 Fastställande av dagordningen.

Den var utlagd till mötet och godkändes efter mindre justering.

 

 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

Föredrogs av sekreteraren och kassören och godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 7 Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse lästes upp och då det inte fanns något att anmärka på lades den till handlingarna.

 

 • 8 Fastställande av balansräkning.

Balansräkningen föredrogs och mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2014.

 

 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Frågan besvarades med ja.

 

 • 10 Val av styrelse och suppleanter i styrelsen.

Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes Tomas Kullsvik på ett (1) år och Bengt Strand, Roland Karlsson Henrik Granqvist Ida Henrysson och Stefan Andersson på två (2) år.

Ett år kvar i styrelsen har Henrik Granqvist och Simon Nygård Gustafsson.

Till suppleanter i styrelsen omvaldes Bo Karlsson.

Jan-Olov Sandberg och Markus Stomberg är valda på två år har ett år kvar som suppleanter.

 

 

 • 11 Val av en av ledamöterna till kretsens och styrelsens ordförande

Tomas Kullsvik valdes till kretsens och styrelsens ordförande.

 

 • 12 Val av två revisorer samt suppleanter.

Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Kennet Lindgren och Stefan Lundgren och till suppleanter valdes Lennart Lundgren och Stig Fogelberg.

 

 

 • 13 Val av ombud och suppleanter till länsföreningsstämman.

Styrelsen utser inom sig 6 ombud.

Ledamot som inte kan närvara utser ersättare i god tid.

 

 

 • 14 Firmatecknare

Ordförande Tomas Kullsvik och kassören Bengt Strand är kretsens firmatecknare var för sig.

 

 • 15 Val av Ungdomsansvarig och val av Studieombud.

Simon Nygård Gustafsson valdes till Ungdomsansvarig och Stefan Andersson omvaldes till Studieombud.

 

 • 16 Val av valberedning.

Valberedning har varit: Per-Erik Vrang, Kell Larsson, Torbjörn Sundelius, Bo Wind och Sara Allin.

Per-Erik Vang avgår och Mattias Kalberg går in valberedningen. Kell Larsson sammankallande 2016

 

 

 • 17 Val av ledamot i valberedningen för Jägarförbundet Skaraborg

              Bengt Dittmer som ej var närvarande på mötet har varit kretsens ledamot. Platsen är vakant tills vidare. Rolf Gustavsson går in som ersättare om inte Bengt kan väljas.

 

 • 18 Styrelsens förslag.
 1. a) Valberedningen har lagt ett förslag på stadgeändring som innebär att styrelsen utökas till 10 personer och suppleanterna tas bort.

Styrelsen ansåg att sju (7) personer i styrelsen med tre (3) suppleanter som alltid kallas till sammanträdena var fullt tillräckligt för att lösa nuvarande arbetsuppgifter.  Mötet gick på styrelsens förslag.

 1. b) Vi gör ett nytt försök att samla deltagare till en bussresa. ELMIA-utställningen i maj verkade ha störst intresse.
 2. c) Det är vår förhoppning att vi får igång någon studiecirkel under året. Jaktåret är en cirkelform som alla jaktlag skulle kunna använda.
 3. d) Rolf Gustavsson informerade från Platåbergens ÄSO. Skötselplanen har följts till fullo.

 

 

 

 • 19 Sättet att kalla till nästa årsmöte.

              Mötet beslutade att vi fortsätter som tidigare med SMS, hemsidan och meddelande i Svensk Jakt.

 

 • 19 Övriga frågor.

              Styrelsen frågar medlemmarna vad kretsen skall jobba med i framtiden.

I och med den nya älgfövaltningen har kretsens roll mer eller mindre försvunnit helt. Nu är det en fråga för jaktlaget – älgskötselområdet – älgförvaltningsområdet – länsstyrelsen.

Det var mötets mening att kretsen kan vara en övergripande resurs i älgförvaltningen.

 

 

             

 

 • 20 Mötet avslutandes.

Tomas avslutade mötet .

 

Justeras

 

 

 

Tomas Kullsvik                             Ida Henrysson                            Egon Persson