Jägarförbundet Vännäs

Välkommen till Jägareförbundet Vännäs

Jägareförbundet Vännäs är en lokal organisation inom Svenska Jägareförbundet.  Kretsens uppgift i stort är att tillvarata medlemmarnas intressen, verka för en uthållig och biologisk riktig anpassad jakt samt medverka vid eftersök av trafikskadat vilt.

Detta innebär bland annat att följa viltstammarna och jaktens utveckling och att med hänsyn till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna och privata intressen verka för ett ändamålsenligt naturbruk med goda jakttillfällen.   Att utbilda, informera och sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser samt om en god viltvård och en rätt bedriven jaktutövning är ett annat ändamål.

Kretsen skall härvid samverka och samarbeta med myndigheter och organisationer som är aktuella i sammanhanget. Exempelvis kommunen, Polismyndigheten och organisationer som representerar jord – och skogsbruk samt övrig naturvård.

Kretsen har ca 330 medlemmar. Medlem i kretsen kan man bli antingen genom att man är bosatt inom kretsens område eller att man jagar inom kommunen.