Nyheter Arkiv

Jaga vildsvin i Norrtälje kommun under vildsvinshelg 27-29 november!

I samarbete med jaktvårdskretsarna Hallstavik, Rimbo, Norrtälje Norra och Norrtälje Södra arrangerar Jägareförbundet Stockholms län, Norrtälje kommun och LRF helgen 27-29 november med fokus på vildsvin, vildsvinsjakt och den lokala närproducerade maten som finns i våra skogar.

– Syftet med vildsvinshelgen att stimulera jakt efter vildsvin i Norrtälje kommun där vildsvinen ökat kraftigt senaste åren”, skriver Jägareförbundet Stockholm på sin hemsida.
– Likaså att uppmuntra och initiera samarbete mellan jaktgrannar och mellan jägare, brukare samt övriga intressenter. Vi vill också påvisa behovet av och verka för ett fungerande system för avsättning av vildsvinskött för att både öka intresset för jakten såväl som för vildsvinet som ett fantastiskt livsmedel.

Läs mer här!

Läs mer

Inspirationsdag om skärgårdsjakt

Jägareförbundet Stockholms län bjuder in till minimässa och inspirationsdag om jakt på säl och skarv, mink och sjöfågel. Lördagen den 15 februari, klockan 12.30-16.30 Värmdö bygdegård, Hemmesta*

Entré 100 kr kontant. Fritt inträde och fika för medlem i Svenska Jägareförbundet.

Anmälan senast den 12 februari till: skargard@stockholm-jagareforbundet.se

Program:
13.00 Föredrag om skarv
Nyheter från myndigheter, skarvfrågan nationellt,
praktisk skyddsjakt mm. Diskussion.
15.00 Paneldiskussion om säl
Kunniga säljägares erfarenheter och tips för lyckad säljakt
och tillvaratagande .
15.40 Säkerhet, utrustning och rapportering
Jaktvårdskonsulent Per Zakariasson
På vår minimässa kan du se och få mer kunskap om vettar, bulvaner,
skåror. Minkfällor, holkar och tillvaratagande av fågel. Skarvens
kolonier och uppehållsplatser. Äggbehandling. Och mat – fågel och
säl.

Medverkande: Clas Boström, Tord Jansson, Torsten Mörner m fl
Hjärtligt välkommen!
Jägareförbundet Stockholms län
Kust & skärgård
*https://varmdobygdegard.se/ Du tar dig lätt hit med både bil och buss. Med SL Buss 435, 436,
437, 438, 439, 440 och 474. Gott om parkering för bil Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö.

 

Läs mer

Rapportera din avskjutning för jaktens bästa!

Det är otroligt viktigt att jägarna rapporterar sin avskjutning till Viltdata för att vi ska kunna vara med att påverka jakten och jakttiderna i Sverige.

Jägareförbundet har tagit fram flera filmer som förklarar närmare vad Viltdata är och hur rapporteringen går till.

Läs mer

Häng med oss till Tullgarn!

 

Hej alla medlemmar! Lördagen 26 maj 2018 åker vi till Jaktmässan på Tullgarn.

Vi åker från Rimbo busstation kl 07.00

Kostnad för

 • Vuxen 420 kr
 • Ungdom 7 – 16 år 330 kr
 • Barn under 6 år som tar sittplats buss 150 kr

Betalning sker till bankgiro 776-8021 och ska vara oss tillhanda före 12 maj.

Anmälan sker till sten.alhamra@telia.com eller till Sten 0702-156595

Styrelsen/Sten

Läs mer

Jaktetik och vildsvin på årsmötet 12 februari!

Vildsvin i skymning

På årsmötet 2018 berättar jaktvårdskonsulent Per Zakariasson mer om Jägareförbundets Handlingsplan Vildsvin. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet Rimbos årsmöte 2018 genomförs måndagen den 12 februari kl 19.00 i Alhamrastugan.

Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar kommer även jaktvårdskonsulent Per Zakariasson att berätta om:
– Jägareförbundets nya Handlingsplan Vildsvin
– Etik vid jakt med hund. Filmvisning, diskussion.
– Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Fika serveras!

Välkomna!

Hitta till Alhamrastugan!

Läs mer

Rekreation viktig del i jaktvärde på 4,5 miljarder kr

Det uträknade jaktvärdet i Sverige i sin helhet idag 4,5 miljarder kr. Att jämföra med 2,8 miljarder 1986/87. Foto: Johanna Thörnqvist

Jaktvärdet i Sverige i sin helhet idag är 4,5 miljarder kr. Det konstaterar forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i en studie.

– Det är viktigt att konstatera att jakten inte bara kan värderas i viltkött. Jaktglädjen eller rekreationsvärdet är mycket viktigt. Utan den hade jakten inte sett ut som den gör idag, sa Fredrik Widemo, forskare på SLU under Sveriges Vildnads seminarium på Skansen under fredagen.

Det uträknade jaktvärdet i Sverige i sin helhet idag 4,5 miljarder kr. Att jämföra med 2,8 miljarder 1986/87.
Siffrorna är fördelade på köttvärde (34 procent) och rekreationsvärde (66 procent).
SLU:s forskning visar också att varje jägare i genomsnitt erhåller 61 kg viltkött per person. Antalet jägare är färre än 2005 men de jagar också något mer, i genomsnitt 20-26 jaktdagar per år.
Intressanta fakta som presenterades var bland annat också konstaterandet att jägarna till allra största delen jagar i det län de är bosatta i.
– Det finns ett undantag och det där Stockholms län där jägarna åker längre iväg för att jaga, berättade Fredrik Widemo.
Högst jägartäthet finner man i Södermanland.

Forskarna har även kunnat konstatera vikande klövviltstammar. Avskjutningen är idag ungefär hälften av vad den var under 1980- och 1990-talets toppar och viltet är ojämnt fördelat i landet.
Jägarna överlag vill ha mer älg, vildsvin och kronhjort.
– Det är dock så att det inte är lika många som tidigare som vill ha fler vildsvin.
– När det gäller attityder till älg utmärker sig de värmländska jägarna där en klar majoritet önskar fler älgar. Samtidigt lägger jägarna i Värmland mer tid än övriga på att just jaga älg. De har också hårdare restriktioner än övriga landet i sin avskjutning.
Jägarna överlag och speciellt i Värmland vill också ha färre vargar.
– Där kan man tydligt se att älg- och vargattityder samvarierar. Där det finns en etablerad vargstam anser jägarna att det finns för lite älg, säger Fredrik Widemo

Ett intressant resultat av forskningen visar också en samsyn mellan jägare och markägare på oacceptabla viltskador, både vad gäller gröda och skog.
– Så har det egentligen varit sedan 2005. Det betyder att både markägare och jägare verkar vara överens om skadornas omfattning. Vi borde framöver kunna fokusera på hur vi tillsammans löser detta.
– Intressant är att årets resultat visar att jägarna anser att de oacceptabla skadorna på skog och grödor ökar markant samtidigt som vi ser att klövviltstammarna minskar. Man kan fundera på anledningen till detta.

Bodil Elmhagen, Jägareförbundet och Stockholms universitet, berättade mer om förbundets uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera och värdera viltets ekosystemtjänster. Uppdraget fokuserar på tjänster från jaktbart vilt, särskilt klövvilt, stora landlevande rovdjur och stora betande fåglar som gäss och änder.
– Att värdera ekosystemtjänster är svårt. Det handlar inte bara om viltets värde,många andra värden måste vägas in. Resultaten visar att de kulturella tjänsterna i regel värderas högre, påpekade Bodil Elmhagen.

När det gäller utfodring av vilt redovisade Micaela Johansson, SLU, resultat av studier som visar att utfodringen ökade drastiskt från 2009 fram till 2013 för att därefter minska och ligger 2017 åter på i stort sett samma frekvens som 2009.
Jägarna har gått från att använda stora mängder kraftfoder (spannmål, rotfrukter) till att använda mer grovfoder (ensilage). Jägarnas anledning till utfodringen handlar övervägande om att öka överlevnaden hos viltet.

Madeleine Lewander

Läs mer

Spillningsinventering – Varg

Foto: Mostphotos

Redan förra inventeringssäsongen samlades det in drygt 3000 DNA-prover i Skandinavien.

Jägarna bidrog med cirka 300 prover. Trots att jägarna samlade in en mindre andel visade det sig att det bidrog mycket till slutresultatet. Tack vare en jägares insats hittades en fjärde individ i ett revir, vilket resulterade i att en föryngring säkrades. Den enskilda spillningen ökade alltså stammen med 10 individer.

Läs mer om inventeringen här!

Läs mer

Årsmöte 2017 med viltråd och vilthägn

Vildsvin i snö.

Foto: Hanna Oscarsson

Jägareförbundet Rimbos årsmöte 2017 genomförs den 15 februari kl 19.00 i Alhamrastugan.

Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar kommer även
– ett viltråd att genomföras för att bland annat få in medlemmarnas syn på viltförvaltning av älg och vildsvin,
– Klas Henriksson att presentera Roslagens Jakt och Vilt och dess verksamhet vid Almunge vildsvinshägn.

Fika serveras!

Välkomna!

 

Läs mer

Viltdata tar ett kliv framåt

Älg

I mitten av augusti lanseras den nya databasen på Viltdata.se . Foto: Oscar Lindvall

Svenska Jägareförbundet har under en längre tid arbetat med utveckling av Viltdata. Arbetet omfattar även den viktiga småviltrapporteringen.
I mitten av augusti kommer den nya databasen lanseras. All data som finns i nuvarande system kommer att överföras till den nya databasen inklusive inloggningsuppgifter.
Under tiden 8 augusti till 15 augusti kommer arbetet med överföringen ske och under den tiden kommer inte Viltdata.se vara tillgänglig.

 • I allt väsentligt kommer den nya databasen vara likartad som den nuvarande men en hel del förbättringar kommer ändå att ske
  Statistiken (småviltsrapporteringen) kommer att samlas in för jaktåret, dvs 1/7 – 30/6 istället för som tidigare 1/4 – 31/3. Det innebär att i år (2016) så kommer vi inte samla in någon statistik från 1/4 – 31/6. Detta för att ge möjlighet att jämföra år mot år bakåt i tiden
 • Nuvarande Viltdata och småviltsrapporteringen slås ihop till en databas
 • Underlätta registrering av övrigt vilt, inklusive biologiska data
 • Möjlighet för obs av andra/fler arter än älg
 • Anpassat till modern teknik med adaptivt gränssnitt
 • Jämförande statistik blir möjlig
  – Jämföra två arter inom samma område (samma tidsperiod)
  – Jämföra två områden för samma art (samma tidsperiod)
  – Jämföra avskjutning med obs/jägartimme inom samma område (samma tidsperiod)
  – All statistik går att plocka ut som Excelfil

En stor nyhet och förändring är att förutom älg och de stora rovdjuren kommer kronobs registreras i de delar av landet detta är relevant.

I Svensk jakt nummer 9 som utkommer i slutet av augusti kommer omfattande information att finnas. Vidare kommer fördjupad information kanaliseras efterhand via kända e-postadresser och delges vid sammankomster där jaktvårdskonsulenter medverkar.

Läs mer