Nyheter Arkiv

Skjut in bössan 14 september

Söndagen den 14 september har alla medlemmar möjlighet att skjuta in bössan på Närtunabana mellan kl. 10.00-13.00.

Arrangemanget gäller enbart inskjutning.Kulskytte på bana

Välkommen!

Läs mer

Rapportera småvilt till Viltdata!

Nu går det bra att rapportera småviltsavskjutningen i viltdata för jaktåret 2013-2014, påminner jaktvårdskonsulent Per Zakariasson.
Rapportera senast 15 maj.

Den som redan rapporterat kan ni bortse från denna påminnelse.
Det smidigaste är att gå in i www.viltdata.se och gör er rapport, annars finns pappersblanketten här:

http://www.viltdata.se/media/avskjutningsrapport_webb_2013_14.pdf

 – Förra året gjorde alla ett kanonjobb, då var det första gången Stockholms län nådde upp till målet om minst 30 procent rapporterad areali samtliga kretsar! säger Per.

 

Läs mer

Dags för loinventering i norra länet

Nu är det dags för alla jaktlag som tillhör Rimbokretsen att förbereda sig på  inventeringen av lodjur i vinter.

Lodjur. Foto: Madeleine Lewander

Inventeringstiden sträcker sig från 9 december till och med februari.
Inventeringen bör genomföras så tidigt som möjligt för att inte snödjupet ska bli alltför stort vilket försvårar användandet av bil och ökar arbetsinsatsen vid bakspårningen.

Inventeringen genomförs på ett till två dygn gammal snö. Inventeringen ska kunna genomföras oberoende av veckodag.

Länsstyrelsen har gett Svenska Jägareförbundet i uppdrag att i samarbete med andra organisationer genomföra heltäckande områdesinventering av lodjur i norra Stockholms län.
Jägareförbundet har utsett en rovdjurssamordnare, jaktvårdskonsulent Per Zakariasson, för uppbyggnad och organisation av inventeringen.

Tel: 08-591 255 70

Mobil: 070-33 99 143

per.zakariasson@jagareforbundet.se

Läs mer i bifogad information!

 

Läs mer

Samla rävskit och vinn jaktradio!

Jägareförbundet hjälper SVA med insamling av rävskit för att leta efter rävens dvärgbandmask. Vi har hållit på med detta i snart ett år. Nu behövs ett sista ryck för att vi ska klara av vad vi åtagit oss.

För att öka motivationen lottas även priser ut bland alla som skickat in prover. Dels lottar vi ut USB-minnen, dels kommer tre jaktradioapparater att lottas ut. Varje prov som samlas in ger en ”lott”; fler prover innebär alltså större chans att vinna.

I den bifogade filen kan ni se vilka län och framför allt kommuner som det behövs mer skit från. Och det finns ett antal kommuner där det inte finns något prov…

Rörräv. Foto: Göran EkstromRödräv. Foto: Göran Ekström
Just nu är det relativt enkelt att hitta rävskit, eftersom räven äter en hel del blå- och kråkbär. De blåsvarta skitarna syns då lätt exempelvis på grusvägar där rävarna sprungit. Många av oss kommer säkert köra mycket grusväg de närmaste veckorna, och kanske till och med spårar av vägarna. Då är det lätt att se rävskit. Ett annat tips är att kolla vid en vildsvins- eller rävåtel; där ligger ofta skit. Eller kolla på älgpasset, medan ni väntar på storoxen.

Har man ögonen och vanliga fryspåsar med sig är det just nu alltså ganska lätt att samla in prover med mycket liten extra arbetsinsats.

Så här gör du:

Ta med en rulle fryspåsar och gärna en märkpenna. Samla in rävskit på samma sätt som när du använder hundbajspåsar och märk påsen med ett löpnummer. För varje prov behövs dessutom kartkoordinater enligt WGS84 decimal. Antingen använder du en GPS, eller så går du senare in på www.eniro.se (vilket kanske till och med är lättare):

  1. Välj ”kartor” på startsidan
  2. Klicka dig fram på kartan till platsen för provtagningen
  3. Klicka på ”GPS-koordinat” i den gråa rutan till höger
  4. Flytta pricken genom att ”ta tag i den” med markören
  5. Skriv ned koordinaterna för varje prov

När du samlat in prover mailar du till vilt@sva.se, och uppger hur många prover du samlat in och uppger namn och postadress.
SVA skickar då ut ett frankerat provkuvert, samt en blankett där du ska uppge koordinaterna för dina prover.
Returnera till SVA så snart som möjligt. Kuverten rymmer inte mer än fem prover, därför behöver ni ange hur många prover ni har så att ni får rätt antal kuvert.

Det går också bra att samla skit från skjutna rävar; kläm ut en matsked från ändtarmen i en plastpåse.

Läs mer:

SVA:s hemsida:

Jägareförbundets hemsida

 

Läs mer

– Freda dovviltet tills vidare!

dovautumnDovviltstammen i Rimbotrakten verkar sakta men säkert öka. Nu tycker Jägareförbundet Rimbo att dovviltet ska få en bra chans att öka i antal.

Under jaktvårdskretsens senaste årsmöte var alla överens om att dovviltet är ett välkommet inslag i faunan och att det vore trevligt om stammen blir större.

Styrelsen beslutade därför att tills vidare rekommendera jägarna i området att vara rädda om den lilla stam som nu finns.

Bildtext: Dovvilt. Foto: Madeleine Lewander

Läs mer

Övervakning av rävens dvärgbandmask 2012 – Insamling av rävspillning

Jordbruksverket har beslutat om att finansiera en övervakning av dvärgbandmasken i Sverige genom undersökning av rävspillning/rävträck från hela landet. Undersökningen samordnas och utförs av SVA. I denna undersökning undersöks enbart spillningsprover, och inte tarmar från hela rävar som under 2011.

Viltprovtagare samordnar insamlingen

För undersökningen planeras en insamling av upp till 6 000 rävspillningar från hela landet, fördelat på alla knappt 300 kommuner i Sverige. Fördelningen sker enligt en särskild lista som är viktad så att en högre andel prover samlas i södra hälften av landet, baserat på bland annat riskbedömningar för human smitta, rävpopulationens täthet, introduktionsvägar för parasiten.

Antalet prover som analyseras kommer att vara lägre; cirka 4 000 prover analyseras efter urval av insamlade prover, där kontroller görs av medföljande information (GPS-koordinater för kommunbestämning) och bedömning av att proven är från räv och inte andra djurarter. Det planerade antalet övertaliga prover baseras på att det förväntas bli geografiska luckor i insamlandet och att en viss andel insända prover inte går att använda pga. saknade uppgifter eller motsvarande.

Analyserna för parasiten kommer nu att göras fortlöpande på SVA, då SVA under 2011 har utvecklat en PCR-metod för diagnostik av dvärgbandmask i träckprover. Tidigare skickades träckprover till Schweiz för analys, men det blev ofta långa fördröjningar innan resultaten blev klara.

Hantering och rutiner: En utbildningsdag på SVA för utvalda kontaktpersoner från länsjaktvårdsföreningarna planeras, för att kunna träffas och informera om projekt och insamlingar. Denna utbildningsdag hoppas vi kunna förlägga så snart alla kontaktpersoner har utsetts. För att kunna starta upp insamlingen skickas dock skriftlig information och provpåsar mm ut till de som redan finns listade som länens kontaktpersoner, nu i april månad 2012.

En instruktion för insamlingen av rävspillning medföljer förpackningsmaterialet som skickas ut från SVA till länsjaktvårdsföreningens kontaktperson. För varje län finns det frankerade vadderade SVA-provpåsar, plastpåsar för rävspillning, etiketter och plasthandskar som ska räcka för att samla in, förpacka och skicka in det antal rävspillningar som är beräknat för alla kommuner inom länet.

Kontaktpersonen i länsföreningen fördelar ut detta förpackningsmaterial och instruktionerna till lämpliga jaktledare eller andra som kan samla in prover i varje kommun. Hur man löser fördelning av provtagningsmaterialet är upp till länsföreningen och kontaktpersonerna, beroende på hur många personer som kan hjälpa till, frivilliga från jaktvårdskretsar osv.

De viktigaste för insamlingen är 1) att varje rävspillning är från räv och 2) att kartkoordinater för var provet samlades in noteras med övrig information på följebrevet som måste skickas med provet. SVA utgår från dessa kartkoordinater (WGS 84 digital) för att kartlägga hur många prover som inkommit från varje kommun.

Att hitta och välja rävspillning kräver viss kunskap om hur spillningen ser ut och var man kan hitta den. Foto på typisk rävspillning finns på instruktionen: mellan 5-10 cm lång och cirka 1-2 cm tjock spillning oftast med avsmalnande spets. Färgen är oftast mörk, nästan svart, och innehållet kan variera mycket – djurhår, fjädrar, fruktkärnor osv. Räven markerar revir med spillning, som ofta läggs längs stigar, på stenar, stubbar osv.

Det går bra att samla in rävspillning i närheten av bostäder och samhällen, det kan vara en fördel för att få med prover från rävar som finns i människans närhet. Undvik dock att ta alla prover från ett begränsat område inom kommunen. Förmedla till insamlare att undvika direktkontakt med rävspillning, och tvätta händer efter hanteringen.

Ersättning: För rävträckinsamlingen är det budgeterat 50 kronor per godkänt prov: dels att det är rävträck, dels att koordinater är rätt införda och hamnar i rätt kommun när vi lägger in det i datorsystemet. Ersättningarna tillfaller länsföreningarna för att användas på lämpligt sätt. Övertaliga prover per kommun eller län ger inte någon ersättning.

Insamlingen pågår under hela 2012, och proverna måste inkomma till SVA under detta kalenderår (senast 31 dec 2012).

Om privatpersoner har rävspillning som de vill skicka in, så går det naturligtvis bra att kontakta någon viltprovtagare som har förpackningsmaterial och som också vet att beräknat antal prover från den aktuella kommunen inte redan är färdiginsamlat och inskickat.

Sörmlandinsamling av rävspillning 2011: Insamlingen av rävspillning från området kring fyndplatsen för dvärgbandmask i Katrineholmstrakten i Södermanland våren 2011 gick bra, men återkopplingen från SVA om resultat av insamlingen och analyser osv. gick mindre bra. Detta var för att det var osäkert när den nya analysmetoden kunde vara klar och att laboratoriet i Schweiz som brukade analysera svenska bandmaskprover inte kunde göra analyserna direkt. Dessa spillningsprover kommer också att analyseras av SVA under 2012.

Redovisning av resultat: SVA kommer att fortlöpande lägga in och redovisa inkomna rävspillningsprover på SVAs webbplats www.sva.se där man ska kunna se kartor och listor på hur många prover som inkommit och resultatet av analyserna. De prover som inte kan analyseras kommer också att listas.

Har du frågor eller funderingar?

Ring: Daniel Ligné, Jägareförbundet, 070 – 3300673
Erik Ågren, SVA, 018 – 674278 erik.agren@sva.se

Läs mer

Premiär för Viltprovtagarna – Viltprovtagareorganisationen

Stort tack för att du vill ingå i Jägareförbundets viltprovtagareorganisation och bidra med att öka kunskapen om vilt och viltsjukdomar i Sverige!

Organisationen byggs upp under 2012 och utvärderas sedan för att se hur Viltprovtagarna bäst fungera i samarbetet med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, där ett samarbetsavtal redan finns, och med eventuella andra intressenter framöver.

Målet med Viltprovtagare är att det ska finnas ett rikstäckande nät av personer som kan bistå med att få in prover och information rörande vilda djur, eller bara rapportera om vad som sker hos viltet. SVA är en första samarbetspartner, där SVAs viltsektion främst arbetar med att diagnosticera sjukdomar och dödsorsaker hos vilda djur i Sverige. På SVA genomförs också olika projekt för övervakning av smittämnen eller sjukdomar samt forskningsprojekt rörande vilt.

Viltprovtagarna arbetar länsvis genom Jägareförbundets länsjaktvårdsföreningar, med en kontaktperson per länsförening som genom en grupp intresserade medlemmar inom länet kan samla in prover för olika projekt, eller rapportera in önskad information om vilda djur. De som vill vara aktiva inom Viltprovtagarna ska få information och förpackningsmaterial för att kunna på ett korrekt och säkert sätt ta ut prover och skicka in dessa till SVA för analys. För vissa projekt kan det utgå ersättning för prover som samlats och skickats in. Denna ersättning utbetalas då direkt och enbart till länsjaktvårdsföreningen.

Den första insamlingen som Viltprovtagarna ombeds hjälpa till med är fortsättningen på Sveriges övervakning av rävens dvärgbandmask. Under 2011 samlades cirka 3 000 rävar in under jaktsäsongen. Nu när vi vet att dvärgbandmasken finns på flera håll i landet så bedöms det inte vara möjligt att utrota parasiten, men myndigheterna vill fortsätta övervaka förekomsten och eventuell spridning inom landet. Med en ny analysmetod på SVA (PCR-teknik) kan man nu använda rävspillning (rävträck, rävskitar o likn.) för att göra övervakningen mer kostnadseffektiv. Nedan följer information om Viltprovtagarnas del i insamlingen av proverna.

 

Läs mer!

Länk till SVAs info

SVA remiss Rävspillning blankett 2012 WGS 84 (pdf)

Översikt prov rävträck 2012-05-01 (pdf)

 

Läs mer