Jägareförbundet Öster-Malma Jaktvårdskrets


Välkommen till vår krets!

Kretsen har cirka 700 medlemmar och vår yta motsvarar Älgförvaltningsområde 3, vilket omfattar cirka 57 000 hektar. Väl mött till dessa!

 

 

Viltolyckorna ökar

Hittills i år har olyckorna i länet ökat med 20 procent jämfört med 2018. I snitt sker i storleksordningen 10 olyckor per dygn bara i Sörmland. Som jägare kan du bidra till minskade antal olyckor genom att sprida kunskap om var och när vilt rör sig till vänner och bekanta.

 

 

 

Vi är fler!

Den 31 oktober var vi 697 medlemmar i Öster-Malma Jaktvårdskrets. Det är 64 fler än samma datum förra året. Jämfört med oktober 2015 har vi ökat medlemsantalet med 20 procent!

 

 

 

 

 

Viktigt att rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt!

I våras hittades de första fallen av CWD (Chronic Wasting Disease) i Sverige.

Läs mer.

 

 

 

 

 

Viktig information om afrikansk svinpest!

Afrikansk svinpest är en sjukdom som är ofarlig för människa, men som drabbar både vildsvin och tamsvin. Sjukdomen riskerar att orsaka väldiga problem för vildsvinsstammen och den svenska grisnäringen om den kommer till Sverige. Rapportera självdöda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.sva.se eller telefonnummer 018-67 40 00. Det är vår bästa chans att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium, vilket är avgörande för möjligheterna att bekämpa den! Läs mer.

 

 

Inventeringssäsongen av stora rovdjur är igång.

Rapportera observationer, spår och spillning på www.skandobs.se eller direkt till länsstyrelsen.

I år är det utökad spillningsinventering av varg. Bakgrunden är att omräkningsfaktorn 10 som används för att bestämma antalet individer utifrån säkerställda familjegrupper är ifrågasatt. Senast den prövades visade den sig stämma tämligen väl och blir det så även denna gång kan den komma att fastställas. Utökad spillningsinventering innebär att all hittad spillning skall analyseras.

Det är alltså av mycket stor vikt för framtida förvaltning av stammen att all hittad spillning verkligen samlas in. Så rapportera!

 

Din bild kan bidra till inventeringen

Om du fångar en bild på ett stort rovdjur på din åtelkamera kan länsstyrelsen i många fall kvalitetssäkra bilden. Sedan 25 maj 2018 är åtelkameror inte längre tillståndspliktiga. Rapportera på www.skandobs.se eller kontakta länsstyrelsens rovdjurshandläggare.

 

 

 

FINALEN I JÄGARDUVAN 2019

Lördagen den 10 augusti avgjordes finalen i Jägarduvan på Öster-Malma skjutbana.

Läs mer.

 

 

 

 

 

 

Har du hört en berguv?

BirdLife Sverige har beslutat att genomföra en riksinventering av berguv 2019 och 2020 och vill gärna ha jägarnas hjälp. Läs mer på Jägareförbundets hemsida.

 

 

 

 

 

 

Samförvaltning av klövvilt

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en samförvaltningsplan för klövvilt. I förvaltningsplanen presenteras viktiga faktorer för att en långsiktigt hållbar flerartsförvaltning ska finnas i länet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 

 

 

Kontaktuppgifter och hemsidor angående rovdjur

I anslutning till årsmötet höll Lovisa Häggström, vilthandläggare hos Länsstyrelsen Sörmland, föredrag om rovdjursläget i länet.

www.skandobs.se kan man rapportera sina observationer och även se vad andra har rapporterat.  På www.rovbase.se kan man följa observationer som görs av bland andra Länsstyrelsen.

Jourtelefon vid attack på tamdjur (även hund), paragraf 28 skjutning och liknande 010 223 41 80 (08.00 - 22.00 alla dagar).

 

 

 

 

 


Medlemsblad

Medlemsbladet (som alla medlemmar får i brevlådan) hittar du här.

Föreningen

Verksamhetsberättelsen för 2018 finns här.

För att hitta protokoll och verksamhetsberättelser från tidigare år klicka här. 

Få snabb information till jaktlaget!

För att Du och Ditt jaktlag snabbt ska kunna få information om vad som händer i vår krets och inom förbundet, ber vi om att Ni anmäler aktuella e-postadresser genom att skicka ett meddelande till info@omjvk.se samt till medlem@jagareforbundet.se . Ange namn/jaktlag/och krets. Mvh Styrelsen

Kontakt: info@omjvk.se

123