Nyheter Arkiv

Kretsmästerskap i eftersök

KM i eftersök – Utagning till LM

Arrangeras i Ettebro Lördagen den 24/5 2014, kl. 09:00

De tävlande får vara enkel eller dubbel ekipage. Deltagarna ska vara beredda på att ställa upp i LM för: Blekinge Skåne Kronoberg
LM hålls den 1 juni i Sölvesborg

Anmälan görs senast 18/5 till: Veronika Kruuse
Tel. 0709-505762
e-mail: Veronikakruuse@hotmail.com

Läs mer

Föreslagen stadgeändring

STADGEÄNDRING
Årsmöte
§7
Mom 2
Årsmötet för kretsen ska ske senast den 1 mars.
Räkenskaper och revision
§11
Mom 2
Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna senast den 21 januari. Samtidigt ska styrelsen till revisorerna överlämna sina verksamhets- och förvaltningsberättelser samt resultat- och balansräkningar
Mom 4
Revisionen ska för varje år vara verkställd och revisorernas berättelse överlämnad till styrelsen senast den 5 februari.
Mom 5
Räkenskaperna ska varje år senast den 15 mars tillsammans med revisionsberättelsen samt kopia av kretsårsmötets protokoll sändas till länsjaktvårdsföreningen.
Motioner
§ 13
Motion till kretsens årsmöte, länsföreningsstämma kan väckas av till kretsen hörande medlem och ska vara kretsstyrelsen till handa före utgången av december månad. Det åligger styrelsen att till årsmötet avge yttrande över motion.
Medlems motion ska med kretsårsmötets till- eller avstyrkan överlämnas till länsjaktvårdsföreningen senast den 6 mars.

Läs mer