Nyheter Arkiv

”Ett enormt arbete bakom beslutet”

När Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade licensjakten på varg kom det som en överraskning. När Kammarrätten i Göteborg upphävde beslutet var det logiskt och naturligt. Tiden mellan besluten har Svenska Jägareförbundet jobbat stenhårt för att få igång licensjakten på varg.

2015-01-15

Det finns många delar i vargförvaltningen och åsikterna runt denna som är omöjliga att förstå. Men en sak är glasklar.

– Vi har lagt ned ett enormt arbete för att få till stånd en förståelse för våra ståndpunkter och en ändring av Förvaltningsrättens beslut, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Beskedet om att vargjakten stoppades kom på torsdagseftermiddagen. Redan samma kväll höll Svenska Jägareförbundet ett av många möten för att hantera frågan.
– Vårt agerande började där. Förbundsordförande, länsordförande och personal drog igång direkt. Arbetsinsats, agerande och inte minst resultatet är mycket positivt för våra medlemmar och för många andra som påverkas negativt av vargen, säger Bo Sköld.
Redan på torsdagen kom första responsen via bland annat pressmeddelanden och intervjuer. Björn Sprängare blev intervjuad av TT för en artikel som publicerades i många av landets tidningar. Tidningen Svensk Jakt skrev cirka 30 artiklar med olika vinklar. Och många andra personer i Jägareförbundet lokalt och nationellt blev intervjuade.
Under fredagen överklagade förbundet Kammarrättens beslut.
– Att överklaga kan låta som något man gör i en handvändning. Men det kräver ett stort arbete om det ska skötas seriöst och få resultat. Därefter åkte ordförande Björn Sprängare till Karlstad och var med i en manifestation tillsammans med länsordförande från Värmland och Örebro.
Därtill förekom mycket samverkan med politiker, tjänstemän och myndigheter. Flera ville ha sakkunskap kring vargsituationen och juridisk fakta kopplat till fallet.
– Under helgen drog vi igång ett arbete för att med alla länsföreningar ta fram en skrivelse som skulle överlämnas till EU-kommissionen. Och på måndagen så var två representanter från förbundet i Bryssel för att personligen överlämna skrivelsen.

Innehållet i skrivelsen var bland annat kopplat till Århuskonventionen och att den systematiskt har börjat användas för att omöjliggöra licensjakt på varg. Istället vill förbundet att den nationella tillämpningen av konventionen ska gälla.
Förbundet framhöll också i skrivelsen att EU-kommissionen skulle lägga ned båda överträdelseärendena som är öppna och hör ihop med vargjakten.

– På tisdagen hölls fler diskussioner med myndigheter och politiker. Och sedan kom en EU-dom som kan ha varit avgörande för Kammarrättens beslut, säger Bo Sköld.
Han understryker vilken enorm arbetsinsats som både personal och förtroendevalda har utfört under dessa dagar.
– Från lokalt till internationellt har vi påverkat. Och det är självklart att detta arbete har haft betydelse för utgången av prövningen i Kammarrätten. Som medlem, ordförande i en jaktskytteklubb och tjänsteman är jag otroligt stolt över det arbete som våra förtroendevalda och anställda gjort och gör varje dag för att leverera medlemsnytta, säger Bo Sköld.
– Ingen annan organisation har gjort eller betytt så mycket för utslaget som Svenska Jägareförbundet. Och det är viktigt att alla medlemmar vet om det. För utan vårt arbete hade situationen troligen sett helt annorlunda ut.
– Nu gäller det att vi fullföljer vårt arbete på kort sikt bland att genom att stödja Dalarna och är beredda på fler juridiska utspel, i nästa steg handlar det om att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för framtiden, säger Bo Sköld.

Fakta om förbundets arbete i vargfrågan
Ända sedan vargarna på allvar började etablera sig i Sverige har Svenska Jägareförbundet konsekvent arbetat för att få till en klok vargförvaltning som tar hänsyn till såväl människor, näringar, livskvalitet och samhälle. Arbetet har sedan intensifierats år för år.

Förbundet har bedrivit opinionsbildning, diskussioner, fört debatt och tryckt på med skrivelser. Regelbundna möten och diskussioner har förts med politiker på alla nivåer – från det lokala planet till internationell nivå. Förbundet har samarbetat, överfört kunskap till alla relevanta myndigheter och organisationer.
Analyser av såväl svensk lagstiftning som internationell har genomförts av jurister med särskild kompentens inom området.

Vi har värderat och tagit till oss all relevant forskning. Förbundet har också finansierat forskning som saknats för att få fram bästa underlag för våra ståndpunkter.
Såväl personal som förtroendevalda har lagt ned enorma mängder av tid och resurser för att skapa förståelse för medlemmarnas åsikter, samt vårt sätt att agera.

Under Svenska Jägareförbundets långsiktiga arbete har acceptansen för vårt sätt att vilja sköta vargpolitiken stärkts i samhället. Den senaste mätningen på acceptans för vargjakt i Sverige, genomförd av SLU i Umeå, visar att en majoritet av befolkningen är positiv till vargjakt, så såg det inte ut får några år sedan.

Läs mer

Grönt ljus för vargjakten!

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens jaktstopp och därmed är det grönt ljus för vargjakten i Värmland och Örebro.
Det innebär att jakten startar imorgon.

Kammarrätten i Göteborg upphäver förvaltningsrättens jaktstopp. Därmed börjar jakten imorgon.
Kammarrätten har inte uttalat sig om själva jakten – bara om möjligheten att överklaga Naturvårdsverkets beslut. Kammarrätten konstaterar att ett sådant beslut som Naturvårds­verket har fattat inte får överklagas. Därför har det inte varit möjligt för Förvaltningsrätten i Karlstad att pröva det överklagande som domstolen fått in. Och det har inte heller varit möjligt för förvaltningsrätten att stoppa den licensjakt på varg som de båda länsstyrelserna har beslutat om och som Naturvårdsverket menar är riktig.

Tolv timmar innan den beslutade vargjakten skulle påbörjas i Värmland och Örebro stoppades den av Förvaltningsrätten i Karlstad.
Jakten hade överklagats av föreningen Nordulv och förvaltningsrätten ansåg att det var tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud var förenligt med EU-rätten. Därmed inhiberade de jakten.
Förvaltningsrättens jaktstopp överklagades av bland annat Svenska Jägareförbundet och länsstyrelserna i Värmland och Örebro till Kammarrätten i Göteborg som idag alltså gick på deras linje.

Svenska Jägareförbundet hade noterat en EU-dom som visade att Sveriges överklagandeordning i frågan var helt korrekt. Jägareförbundet uppmärksammade kammarrätten om denna dom. Om den påverkade utfallet är ännu oklart.
– Det är oerhört viktigt att vi kommer igång med en vargförvaltning i vinter. Få förstår hur betydelsefullt detta beslut är för svensk vilt- och rovdjursförvaltning. Vi har jobbat hårt för att få igång licensjakten på varg. Nu hoppas vi att vargjakt blir en normaliserad företeelse och att vi slipper överklagande på varje beslut. Nu måste länsstyrelsen Dalarna ta ett nytt beslut så att jakten kommer igång även där, säger Torbjörn Lövbom.

Läs mer

Älgjaktspremiären på en lördag?

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg har tidigare föreslagit att flytta premiären av älgjakten till lördag. Nu ställer sig även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) positiv till förslaget.

2014-11-05

Landsbygdsministern tycker i ett pressmeddelande att det finns skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår.

–  Det är positivt att frågan om att flytta älgjaktspremiären tas med i den fortsatta beredningen, för att kunna bredda rekryteringen, fortsätta föryngringen av jägarkåren samt att värna arbetslinjen, säger Cecilia Widegren.
Hon tycker också att det är bra att detta nu också kan bli en av flera viktiga frågor i den pågående översynen av jaktlagstiftningen.

I sin tidigare fråga till landsbygdsministern påpekar Cecilia Widegren att det faktum att älgjakten inleds på en måndag problematiskt för många jägare.

– Semesterdagar behöver användas och frånvaro från arbetet, som i sin tur undergräver arbetslinjen. En av jägarkårens viktigaste utmaningar är föryngring och att fler ska bli engagerade i jakt. Även om vi kan se att fler väljer att avstå premiärdagarna då det är arbetsdagar, är det ändå så att tiotusentals jägare tvingas att välja mellan arbete eller älgjakt, menar Widegren.

– Det finns möjligheter att undvika denna kollision. Genom att flytta premiären från en vardag till exempelvis en lördag, skulle förutsättningarna för fler att delta öka, semesterdagar användas till familjens gemensamma prioriteringar samtidigt som detta inte skulle medföra några implikationer på arbetslivet, fortsätter Widegren.

I sitt svar till Cecilia Widegren skriver Sven-Erik Bucht att i den översyn av jaktlagstiftningen som just nu pågår ska utredningen bland annat överväga om det bör tillskapas en beredning för jakttidsärenden hos ansvarig myndighet för att följa de jaktbara arterna utveckling och för att effektivisera handläggningen av ärenden som rör jakttider.
– En fråga om att flytta älgjaktspremiären är en fråga som med fördel kan hanteras i en sådan beredningsform för att få en allsidig belysning, menar Bucht.

Läs mer

Jägareförbundet inbjuder dig som medlem till Toppjaktsvecka

Jägareförbundet Norrbotten planerar en medlemsaktivitet i form av toppjakt under vecka 5, 2015. Vi bedriver enskild toppjakt under dagen och samlas under kvällen för gemensam middag och samkväm. Under kvällstimmarna finns möjligheter till erfarenhetsutbyte, tips och råd om allt som har med jakten och tillvaratagande av skogsfågel.

Jägareförbundet iordningställer mat och boende som för övrigt planeras till någon lämplig dalgång ovan odlingsgränsen (Norrbotten). Du betalar den faktiska kostnaden, självkostnadspris för mat och boende, och du väljer själv vilka och hur många dagar du vill delta.

Denna toppjaktsvecka riktar sig till dig som är såväl rutinerad som nybörjare avseende vinterjakt på skogsfågel. Självklart skall du vara medlem i Svenska Jägareförbundet.

Är du intresserad att delta i denna medlemsaktivitet?

Eftersom endast ett begränsat antal platser finns, skicka snarast en intresseanmälan till:

E-post: bd@jagareforbundet.se

eller ställ eventuella frågor till:

Jägareförbundet Norrbotten
Niklas Lundberg, 0920-23 18 30, 070-3399344

eller

Tom Strang, Telefon: 070-5291987

(Vi reserverar oss för eventuella ändringar och förbehåller oss rätten att ställa in arrangemanget vid för få deltagare).

Väl mött!

Läs mer

Erbjudande om vildsvinsjakt i Uppland

Jägareförbundet Norrbotten planerar en medlemsaktivitet i form av Vildsvinsjakt med vildsvinsutbildning i Uppland, den 16-19 december 2014.

Datum: tisdag 16/12—fredag 19/12-2014

Grundplanen är att vi gemensamt åker buss till Forsmark (Uppland) där både utbildning och jakt skall bedrivas. I detta arrangemang ingår Svenska Jägareförbundets vildsvinsutbildning, åteljakt samt löshundsjakt på vildsvin. Du betalar den faktiska kostnaden för resan ned och självkostnadspris för utbildning och jakt totalt cirka 3500 kr (kan bli smärre ändringar).

Mat tillkommer samt boende på närliggande värdshus. Denna vildsvinsjakt riktar sig till dig som är såväl rutinerad som nybörjare avseende jakt på vildsvin. Självklart skall du vara medlem i Svenska Jägareförbundet. Fredag 19/12 från morgonen är vikt för hemresan.

Max: 10-12 deltagare (först till kvarn…)

Är du intresserad att delta i denna medlemsaktivitet?

För intresseanmälan maila: roger.lundqvist@jagareforbundet.se

Läs mer

Björnjakten i Norrbotten 2014

Länsstyrelsen beslutade den 30 juni att minska fjolårets björntilldelning och i år tillåta en jakt på 67 björnar. Jakten uppdelas liksom i fjol i två delområden, dels kustkommunerna (8 björnar), dels inlandet (59 björnar). Noteras att det är kommunindelning som gäller och inte jaktvårdskretsar eller älgförvaltningsområden när det gäller björnjakten!

2014-07-21

Tyvärr valde Länsstyrelsen att inte tillåta jakt med hjälp av åtel inom hela länet trots att Naturvårdsverket har godkänt denna jaktform igen. Visserligen var även Naturvårdsverkets regelverk mer än lovligt krångligt, men det gav möjligheter. Nu väljer Länsstyrelsen alltså att bara tillåta åteljakt i ”områden som är markerade som renkalvningsområden på markanvändningskartor för länets samebyar”. Visserlgien finns den informationen via webben, men den är inte lättöverskådlig och det är inte några helt enkla gränsdragningar för detta. Med tanke på Naturvårdsverkets mycket restrektiva regelverk så är Länsstyrelsens ytterligare begränsning av denna möjlighet till jakt svår att förstå.

Även för detta år är jakttiden olika inom länet. Jakten inleds som tidiagre den 21 augusti och liksom tidigare så pågår jakten till den 15 oktober utom för området ovan odlingsgränsen där den avslutas redan den 30 september.

Läs mer

Sammanställning av enkät till jaktlagen

 

Efter älgjakten 2012 skickade Jägareförbundet Pajala ut en enkät till jaktlagen som vi gärna ville ha besvarad. På grund av flera orsaker har svaren, 66 st har kommit in, inte blivit sammanställd förrän nu under våren.

I enkäten skulle lagen:

  1. Fylla i områdets tilldelning 2012 fördelat på vuxna och kalvar.
  2. Fylla i områdets avskjutning 2012 fördelat på tjur, kor och kalvar.
  3. Fylla i önskemål för tilldelning 2013.

 

Efter att ha sammanställt de inkomna blanketterna får vi följande resultat:

Tilldelning vuxna, 2012                       434

Tilldelning kalvar, 2012                       429

Avskjutning tjur, 2012                         242               (65,6 % av avskjutningen på vuxna)

Avskjutning ko, 2012                           127               (34,4 % av avskjutningen på vuxna)

Avskjutning vuxna, 2012                    369               (85,0 % av tilldelningen)

Avskjutning kalv, 2012                        218               (50,8 % av tilldelningen)

Önskemål vuxen 2013                          463               (ökning med 6,7 %)

Önskemål kalv, 2013                            419               (minskning med 2,3 %)

 

Med siffror som alltså baseras på 66 jaktlag kan vi se att 85 % av de tilldelade, vuxna, djuren samt nästan 51 % av tilldelade kalvarna fälldes under älgjakten 2012.

Det vi också kan utläsa ur siffrorna är att det skjuts mycket mer tjurar (65,6 % av de vuxna djuren) än kor. Vi kan också konstatera att endast lite drygt hälften av de tilldelade kalvarna fälldes 2012.

Många har också lämnat kommentarer som går ut på att älgtillgången är stor, och detta har man gjort utan att fylla den tilldelning man fått. Vi lägger ingen värdering i det utan konstaterar bara att så är fallet. Eftersom tillgången på älg var så stor har många jaktlag även önskat sig en större tilldelning av vuxna djur till 2013.

Läs mer

Kammarättens avgörande – en delseger

Mycket av Svenska Jägareförbundets arbete för att säkerställa jaktens ställning syns inte så tydligt för den enskilde medlemmen.
– Just därför är det viktigt att vi berättar att ibland kan små framgångar i olika frågor innehålla otroligt stora arbetsinsatser, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundet rovdjursråd.

Svenska Jägareförbundet har lagt ned stora resurser på att driva en juridisk process om förra årets vargjakt, som stoppades efter några dagar.
Nyligen var en del av frågan uppe i Kammarrätten.
Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF överklagade jakten och fick den stoppad i väntan på ett avgörande i domstol. Samma föreningar begärde också ett förhandsavgörande av EU-domstolen.
– Som alla förstår är det juridik på hög nivå. Jägareförbundet har därför förstärkt sin organisation.
Vi har en deltidsjurist i Bryssel och nu också en före detta hovrättsdomare i förbundsstyrelsen.
Därtill har vi en förbundsjurist som lägger stor del av sin tid på dessa frågor. Tillsammans med sakkunskapen från andra tjänstemän så kan vi driva frågorna framåt, säger Torbjörn Lövbom.
I detta enskilda fall skrev Svenska Jägareförbundet ett 19-sidigt inlägg till kammarrätten. Naturvårdsverket, som också är en part i ärendet, har också agerat.
– Nu fick vi en liten delseger. Kammarrätten avslog begäran om förhandsavgörandet i EU-domstolen.
Det var bra.
Själva sakfrågan som handlar om vargjakten har inte tagits upp till prövning än.
– Orsaken att vi engagerar oss i en vargjakt som är avslutad sedan länge beror på att tolkningen kan bli prejudicerande. Därför är ett avgörande principiellt mycket viktigt. Och det är därför vi lägger ned stora resurser i denna fråga, säger Torbjörn Lövbom.

Läs mer

Ladda ned jaktkortet som pdf-fil

När Naturvårdsverket skickade ut information till tjänstemän som kontrollerar innehav av statligt jaktkort fanns också en nyhet med. Nu kan man ladda ned det statliga jaktkortet som pdf-fil.

2014-06-18

VEM FÅR KONTROLLERA INNEHAV AV JAKTKORT?
Jaktkort ska alltid tas med på jakt och kunna visas för exempelvis
– polisman
– tillsynsman i nationalpark eller naturreservat
– tjänsteman vid Kustbevakningen
– tjänsteman vid Tullverkets gränsbevakning

STATLIGA JAKTKORTET – EN DEL AV JAKTEN I SVERIGE
Statliga jaktkortet är ett bevis på betald viltvårdsavgift, en avgift som alla som jagar i Sverige ska betala. Viltvårdsavgifterna finansierar utveckling av jakt- och viltvård i Sverige. Ett jaktår löper 1 juli till 30 juni året efter. Jaktkortet för jaktåret 2014-2015 är i kreditkortsformat och ser ut så här:

NYTT FÖR JAKTÅRET 2014/2015
Nu finns möjligheten att betala och motta sitt statliga jaktkort online. Efter genomförd betalning kan man ladda ned sitt statliga jaktkort som en PDF. Detta dokument är giltigt som utskrift eller för uppvisande i smart telefon eller surfplatta. Så här ser det statliga jaktkortet ut som PDF:


I PDF:en finns möjligheten att fylla i sina vapenlicenser innan utskrift.

UTLÄNDSKA JÄGARE
Alla utländska jägare ska skapa en profil i Jägarregistret och göra sin betalning online. Utländska jägare ska alltså kunna uppvisa ovan PDF. Tillsvidare kan även kvitto på avlagd viltvårdsavgift godkännas vid kontroll där uppgift om namn, födelsedatum och nationalitet framkommer.

KONTAKTA NATURVÅRDSVERKET FÖR MER INFORMATION

Läs mer

Uttalande från Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014.

Det kommande riksdagsvalet är viktigt för oss alla. Svenska Jägareförbundet är en partipolitiskt obunden ideell organisation, och valet är viktigt för förbundets frågor. Därför kommer vi tydligt att föra fram vilt- och jaktfrågorna. Vi måste inför valet få veta var de politiska partierna står när det gäller ett hållbart brukande av naturen.

Svenska Jägareförbundet bildades 1830 som en natur-, vilt- och jägarorganisation när viltstammarna höll på att försvinna på grund av ett för högt jakttryck.
1938 fick vi ett uppdrag av staten – att leda jakt- och viltvårdsarbetet i Sverige.
Uppdraget har varit oerhört kostnadseffektivt och positiv för staten, allmänheten, jägarna – och för viltstammarna. Vi har tillsammans med forskare och myndigheter lyckats bra.
Vi har aldrig haft en sådan variation och artrikedom av jaktbart vilt som nu!

Det är det ideella engagemanget, den gedigna faktabaserade kompetensen, det gemensamma ansvaret för natur och vilt, den jaktetiska grundsynen, friheten under ansvar och våra värderingar som ligger bakom det positiva resultatet.
Vi jägare står för både utveckling och bevarande som säkerställer biologisk mångfald. Vårt arbete är en del av samhällets miljömålsarbete. Hade ordet hållbart brukande funnits på 1930-talet så hade vi varit först att använda det. Jakten är ett hållbart brukande, en sund och klimatsmart naturresurshushållning.

Långsiktighet och förutsägbarhet är helt avgörande för ett hållbart brukande. Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta att ta ansvar för helheten, från saltstenen i skogen till Bryssel. Detta är vårt löfte till medlemmarna, allmänheten och den kommande regeringen, oavsett vilka partier den innehåller!

Läs mer