Startsida

Jägareförbundet Siljansnäs jaktvårdskrets är en partipolitisk obunden ideell förening inom Dalarnas länsjaktvårdsförening och är genom denna ansluten till Svenska Jägareförbundet.

Jaktvårdskretsen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intresse för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde.

Jaktvårdskretsen består av dels enskilda medlemmar, dels inom kretsen förekommande lokala jaktvårdsorganisationer som genom länsjaktvårdsföreningen är anslutna till Svenska Jägareförbundet.

Vad verkar kretsen för?

Sitt mål vill kretsen, i samverkan med länsjaktvårdsföreningen och de lokala organisationerna samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna och enskilda intressen uppnå genom:

 •  Att verka för större medlemsanslutning.
 • Att verka för bildande av viltvårdsområden och lokala jaktvårdsorganisationer samt stödja, uppmuntra och hjälpa dem i deras arbete.
 • Att uppmärksamt följa viltstammarna och jaktens utveckling och i anslutning därtill hos lokala myndigheter och länsjaktvårdsföreningen göra de framställningar samt vidta de praktiska åtgärder som är påkallade.
 • Att verka för rikliga och goda tillfällen till jakt.
 • Att avge yttranden och vidta de åtgärder, som begärs av länsjaktvårdsföreningen.
 • Att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden.
 • Att genom utbildning och information sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser samt om en god viltvård och en rätt bedriven jaktutövning.
 • Att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen.
 • Att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda.
 • Att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålles inom och mellan viltstammarna och att i detta syfte etablera samverkan med myndigheter och andra organisationer.
 • Att samarbeta med och stödja jaktvårdstjänstemännen i deras arbete inom kretsen.
 • Att de etablerade jägarna till ungdomarna delger sina kunskaper, erfarenheter och värderingar om jakt och fauna så att jakten som fädernesarv kan leva vidare.