Jaktstämma i Jordbergs VVO.

Kallelse till jaktstämma

 

Lördag 2019-06-01 kl 08:00 Vallen, Jordberg. Extra ärende att behandla är beslut om utlåning av medel till bildandet av Jordberg fäbods samfällighet.

 

Notera att detta också är sista dagen att anmäla om du  INTE skall delta i årets älgjakt.

 

Dagordning Jaktstämma Jordbergs VVO

 1. Val av ordförande.
 2. Anmälan om protokollförare.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämma utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår.
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
 9. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för  jaktledare.
 10. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för fällt villebråd under jaktåret.
 11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarn
 12. Utlåning av medel till bildandet av Jordberg fäbods samfällighet.
 13. Antagande av medlemmar.
 14. Val av ordförande i styrelsen.
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 16. Val av revisorer jämte suppleanter.
 17. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis.
 18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma.
 19. Val av valberedning.
 20. Övriga frågor.

 

 

J o r d b e r g s V i l t v å r d s o m r å d e s f ö r e n i n g  – B g 2 7 2 – 8 8 2 2 – E m a i l o r d f o r a n d e . j o r d b e r g @ p l a r s . o r g

C / O R i c k a r d P l a r s , S l å t t e r v ä g e n 2 4 , 1 7 5 5 0 J ä r f ä l l a

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar