eftersök

Provbestämmelser för länsmästerskap i eftersök Kalmar
län.
§ 1 Ändamål
Jaktprovets ändamål är att under jägarmässiga former bedöma ett
eftersöksekipages lämplighet till eftersök av skadat eller dött klövvilt ur ett
tävlingsperspektiv.
§ 2 Organisation och godkännande
Provet är ett inofficiellt jaktprov.
Länsföreningen är ansvarig arrangör med stöd av fjolårets vinnande krets.
Placeringsort för tävlingen är fjolårets vinnande krets.
Kretsen ansvarar för prov mark och platsarrangemang.
Länsföreningen tillhandahåller domare för länsmästerskapet samt ansvarar
för inbjudning och anmälan.
Domare för spårprov ska vara godkänd viltspårsprovdomare.
Tävlingen ska i förväg ha en utsedd provledare.
Domarkollegium skall genomföras efter att alla proven genomförts.
Ordförande för kollegium är den domare som i förväg utsetts.
§ 3 Rätt att deltaga
Provet är öppet för ekipage som utsetts att representera sin jaktvårdskrets
oavsett organisationstillhörighet.
§ 4 Anmälan och avgifter
Inbjudan skall skickas ut till jaktvårdskretsarna.
Anmälan om deltagande skall ske enligt utsänd inbjudan.
Anmälningsavgiften betalas enl inbjudan.
§ 5 Klasser och provformer
En klass förekommer, provtagaren anger på sin anmälan vilken viltklöv som
ska användas vid spårläggningen. Älg, rådjur och vildsvin är tillgängliga.
Anges inget i anmälan står det domaren fritt att välja.
Provet är öppet för hundar som på prov dagen uppnått 9 månaders ålder.
§ 6 Provets genomförande
Provet genomförs under en dag enl arrangörens anvisningar.

§ 7 Provets upplägg
Länsmästerskapet består av fyra moment som är beskrivna nedan.
 Spårning
Spårmomentet är SKKs öppenklasspår. Regler för spårmomentet följer
Skks regelverk för öppenklasspåret. Vill deltagande ekipage gå spåret
officiellt, meddelas detta innan start och hundföraren bekostar
mellanskillnad.
 Teorifrågor
Teorifrågor beträffande ämnesområdet används.
 Skytte
Skyttemomentet ska vara utformat så det likar eftersökssituationer
eller kan i viss mån härledas till detta.
 Skottplatsundersökning med hund
Momentet bedöms i en i förväg upp markerad ruta. I rutan läggs ex 2
olika fragment av djur. Momentet bedöms på tid och efter
genomförande.
§ 8 Prissättning
I tävlingen ska plats 1 till 3 utses. Där över är upp till arrangör.
§ 9 Protest
Domslut kan ändras i följande fall:
a) Om fel av teknisk art begåtts.
b) Om hunden ej haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser.
Deltagare kan således ej protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Fråga om ändring av domslut prövas:
1. Efter protest från provdeltagare vas rätt berörs av det klandrade 2. Efter
anmälan från provledaren eller från den domare som fattat beslutet.
Protest mot domslut skall vara skriftlig. Den skall lämnas till provledaren innan
tävlingen avslutas.
§ 10 Priser
Länsförening och arrangerande krets är gemensamt ansvarig för att upprätta
prisbord.