Årsmötesprotokoll 2014

 

 

Årsmötesprotokoll 2014 med Tidaholms Jaktvårdskrets       

 Dimmehus Dimbo 2014-02-03

 

§1          Mötets öppnande.

              Ordförande Tomas Kullsvik öppnade mötet, som närvarades av 28 personer.

§2          Fastställande av röstlängd.

              Punkten fick bero tills behov uppstod.

§3          Stämmofunktioner.

              a) Till stämmans ordförande valdes Tomas Kullsvik.

              b) Till justerare valdes Tomas Kullsvik, Bengt Strand och Roland Karlsson.

              c) Styrelsen hade utsett Roland Karlsson till sekreterare.

§4          Årsmötet stadgeenligt utlyst.

Årsmötet var utlyst i Svensk Jakt Jan 2014 och som SMS-meddelande. Mötet var också infört på hemsidan.

Detta godkändes.

§5          Fastställande av dagordningen.

              Den var utlagd till mötet och godkändes efter mindre justering.

§6          Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

              Den var utlagd till mötet och föredrogs av ordförande och godkändes och lades till handlingarna.

§7          Revisorernas berättelse.

              Revisorernas berättelse lästes upp och då det inte fanns något att anmärka på lades den till handlingarna.

§8          Fastställande av balansräkning.

              Balansräkningen föredrogs och mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2013 med ett resultat på -1864 kronor.

 §9          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

              Frågan besvarades med ja.

 §10        Val av styrelse och suppleanter i styrelsen.

              Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes Tomas Kullsvik på ett (1) år och Bengt Strand, Roland Karlsson och Henrik Granqvist på två (2) år.

              Ett år kvar i styrelsen har Stefan Andersson och Ida Henrysson.

              Till suppleanter i styrelsen valdes Jan-Olov Sandberg och Markus Larsson på två år.

              Bo Karlsson har ett år kvar som suppleant.

§11        Val av en av ledamöterna till kretsens och styrelsens ordförande

              Tomas Kullsvik valdes till kretsens och styrelsens ordförande.

§12        Val av två revisorer samt suppleanter.

              Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Kennet Lindgren och Stefan Lundgren och till suppleanter valdes Lennart Lundgren och Stig Fogelberg.

§13        Val av ombud och suppleanter till länsföreningsstämman.

              Styrelsen utser inom sig 6 ombud.

              Ledamot som inte kan närvara utser ersättare i god tid.

§14        Firmatecknare

              Ordförande Tomas Kullsvik och kassören Bengt Strand är kretsens firmatecknare var för sig.

§15        Val av Ungdomsansvarig och val av Studieombud.

              Simon Nygård Gustafsson valdes till Ungdomsansvarig och Stefan Andersson omvaldes till Studieombud.

§16        Val av valberedning.

              Valberedning har varit: Sara Allin som sammankallande, Per-Erik Vang, Kell Larsson, Torbjörn Sundelius och Bo Wind.

              Sara Allin återvaldes med Per-Erik Vang som sammankallande.

§17        Styrelsens förslag.

              a. Det fanns intresse för en resa under 2014. Styrelsen söker lämpligt mål och tidpunkt.

              b. Vildsvinsgruppen (Rolf Gustavsson) informerade. Grisarna sprider sig, men inga problem är inrapporterade.

              c. Hundar: Ida informerade om en kommande Grundlydnadskurs.

              d. Rovdjur. Bengt Dittmer: Rapportera vad ni ser. Utan rapport finns det inga rovdjur!

§18        Sättet att kalla till nästa årsmöte.

              Mötet beslutade att vi fortsätter som tidigare med SMS, hemsidan och meddelande i Svensk Jakt.

§19        Övriga frågor.

              Kretsen saknar ordförandeklubba. Tomas hörde sig för om någon var villig att tillverka en.

              Webbansvarige Roland lovade att uppdatera hemsidan oftare.

              Rolf Gustavsson flaggade för att vi borde vara bättre på att rapportera övrigt vilt i viltdata. En högre rapporteringsgrad ger mer i kretsbidrag och skulle då förbättra vår ekonomi.

              Fjolårets Jägarträff var uppskattad av medlemmarna och styrelsen fick i uppdrag att fortsätta på samma tema till hösten.

              Sara Allin i valberedningen föreslog att suppleanterna tas bort och att styrelsen utökas.

              Styrelsen kommer att behandla frågan som en motion och svara på nästa årsmöte.       En eventuell stadgeändring kräver bifall av två tredjedelar av de röstande på ordinarie årsmöte eller ha fattats på två på varandra årsmöten.

§20        Mötet avslutandes.

Justeras

Tomas Kullsvik                             Bengt Strand                            Roland Karlsson