Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll

Årsmöte Tidaholms Jaktvårdskrets 19/2-19 18.00

§1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet

§2 Fastställande av röstlängd
18medlemmar är närvarande.

§3 Stämmofunktioner
a) Val av stämmans Ordförande
Årsmötet väljer Tomas Kullsvik till ordförande för kvällens möte
b) Val av två Justerare
Rolf Gustavsson och Bengt Strand väljs till Justerare för mötet
c) Den av styrelsen utsedd sekreterare
Ida Karlberg valdes till sekreterare för mötet.

§4 Fråga om Årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Mötet har annonserats i svensk jakt och i västgöta bladet samt på Facebook och hemsida

§5 Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Lästes upp och godkändes. Tillägg gjordes med att styrelsen haft ytterligare några möten som dock inte varit protokollförda.

§7 Revisorernas berättelse
Lästes upp och godkändes

§8 Fastställande av balansräkning
Ingående balans 24042kr

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§10 Val av ledamöter till kretsens styrelse
Nytt förslag ta bort suppleanter ur styrelsen: godkändes
Nyval på Per Boger
Omval på Bengt Strand, Stefan Andersson och Ida Karlberg

§11 Val av kretsens och styrelsens ordförande
Jan-Olof Sandberg valdes till ny ordförande.

§12 Val av två revisorer samt suppleanter
Kennet Lindgren och Stefan Lundgren som ordinarie samt Stig Fogelberg som suppleant
§13 Firmatecknare
Ordföranden och Kassören var för sig

§14 Val av ombud och suppleanter till länsföreningsstämman
Årsmötet ger styrelsen i uppgift att utse vilka som skall åka.

§15 Val av ledamot i valberedningen för Jägareförbundets Skaraborg
Rolf Gustavsson valdes att representera Tidaholms jaktvårdskrets i valberedningen för Jägareförbundets Skaraborg.

§16 Val av valberedning
Det gjordes omval på Kjell Larsson, Torbjörn Sundelius, Sven-Olof Assarsson, Bo Wind, Sara Ahlin

§17 Sättet att kalla till nästa års årsmöte.
SMS, Svensk Jakt, Västgötabladet, förslag att utlysa även via älgskötselområden

§18 Övriga frågor
Jan-Olof Sandberg påpekar brister i älgförfaltningsområde 7, styrelsen får i uppdrag att jobba i kretsen för att ”rätt” personer väljs in från jägarnas sida.

Frågan kom upp om kretsen kommer att anordna någon skyttedag. Diskussioner fördes kring aktiviteter och hur vi når medlemmarna.

Förslag på att skicka ut ett informations brev till alla i kretsen på vad som planeras hända under året och vilka informationskanaler kretsen använder. Förslag även på att få in någon artikel i västgöta bladet i och med bytet av ordförande.

§19 Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar