Remiss – Nya förändrade jakttider

Ta chansen och påverka kommande jakttider!

För första gången sedan år 2000 är nu jakttiderna uppe för revidering, vår organisation Svenska Jägareförbundet är en av organisationerna som ska svara på remissen.

Uppdraget nu till oss på lokal nivå är att inventera just vad du som enskild medlem tycker oavsett som du är jägare, jakträttshavare, markägare eller hundägare.

Vi kommer att sammanställa de synpunkter som skickas in till oss och lämna ett samlat remissyttrande från Jägareförbundet Boden till länsföreningen Jägareförbundet Norrbotten därefter sammanställs länets remissyttrande och skickas som underlag till riksnivån Svenska Jägarförbundet.

Anledningen till detta arbetssätt är att vi som organisation vill visa att vi gemensamt kan ta fram ett hållbart, bra alternativ, som täcker in alla medlemmars synpunkter. Du som medlem har möjlighet att skicka dina synpunkter, önskemål eller idéer kring de kommande jakttiderna för vårt jaktbara vilt. Enda undantagen i utredningen är jakten på stora rovdjur och även jakt på skarv och vitkindad gås.

Fyll i dina synpunkter i formuläret nedan och skicka in det till oss redan idag.
Vi behöver ditt svar senast 17e februari.

Remissen i sin helhet hittar du på denna sida samt en länk till riksjaktvårdskonsulent Daniel Lignés inspelning om de planerade förändringarna och förbundets syn på detta och er medverkan.

– Jägareförbundets grundläggande uppfattning är att viltet är en förnyelsebar naturresurs som ska nyttjas genom jakt!

Vad gäller jakttider har förbundet ett antal väl etablerade riktlinjer.

  1. Artens biologi sätter ramarna för när det av etiska och produktionsbiologiska skäl är lämpligt att jaga en art. Denna period har förbundet fastställt för varje jaktbar viltart i form av en jakttidsram. Ramen styr under vilken period en ny jakttid kan föreslås, och ramen ska endast ändras om det biologiska underlaget eller den jaktetiska bedömningen ändrats.
  2. Jakttiderna bör vara geografiskt enhetliga över så stora områden som möjligt. Detta skapar överblick och underlättar jakten ur både informations- och utförandesynpunkt. Behovet av enhetlighet ska vägas mot de stora skillnader i klimat som finns inom Sverige. Dessa påverkar såväl viltarternas biologi som förutsättningarna för jakt.
  3. Jakttiderna bör också ha en tidsmässig kontinuitet, det vill säga vara så oförändrade som möjligt över tid. För merparten av de jaktbara arterna är det andra faktorer än jakt som styr viltstammarnas utveckling, exempelvis förändringar i klimat, livsmiljön och sjukdomar. Det finns därför i regel ingen anledning att ändra jakttiderna på grund av normal och kortsiktig variation i viltstammarnas storlek.

Medlemsyttrande angående Remiss – förändrade jakttider

Fyll i dina uppgifter om namn, epost och ”skicka” dina synpunkter till oss
Vi behöver endast dina uppgifter om det är något vi behöver säkerställa, få förtydligat. Personuppgifterna sparas inte och delges inte vidare efter avslutad remisstid, utan sammanställs i ett gemensamt yttrande från Jägareförbundet Boden.