Att tänka på om vildsvinsskador uppstått.

Dessa punkter är riktmedel som kan vara användbara i ändamålet att förebygga samt bevaka eventuella besök av vildsvin. Det är bara rekommendationer då alla har olika förutsättningar på sina marker och situationer kan se annorlunda ut.

  • När uppstod skadorna? Skador bör vara färska med säkerhet då vildsvin kan förflytta sig flera km under natt. Skadorna kan ha uppstått vid tidigare tillfälle och inte befinna sig i området. Om man upptäcker skador så kan man öka tillsynen i området för att kunna konstatera att vildsvinen är aktiva där eller om de bara har passerat sporadiskt.
  • Ha uppsyn om när och var skadorna har uppstått.
  • Vid nysådd kan det krävas tillsyn dagligen, om skador uppstår och man med säkerhet vet att det skett över natt så bör man agera i någon form.
  • Om det är ett utsatt område och man med säkerhet vet att vildsvin rör sig i området så för att underlätta skyddsjakt så kan man ha en gång längs med strategiska sträckor t.ex. direkt angränsning mot skog. Alla områden ser olika ut och alla har olika förutsättningar, men det går kanske att på vissa ställen köra med en betesputs för att kanske få mer tillsyn och sedan eventuellt sätta torn, samt att det är enklare att cirkulera med fordon för att bevaka förändringar och transport av eventuellt skjutna djur. Går även att röja gator från tornen med röjsåg för att kunna skjuta om möjlighet finns, detta för att spara så mycket gröda som möjligt, men även för att underlätta skyddsjakten för öppna skottlägen.
  • Alternativt kan elstängsel motverka intrång av vildsvin, men skapar en kostnad samt underhåll och tillsyn. En åtelkamera kan användas i olika syften för att se vad för djur som rör sig i ett område. Dessa går att sätta i anslutning till naturliga stigar eller någon annan plats där man tror att vildsvinen tros komma.
  • Mobila torn är att förespråka, då kan man med enkelhet sätta ut torn i utsatta områden och man får en bredare överblick och en större säkerhet både för skytt samt skott tillfälle.
  • Om mobila torn sätts upp tänk på från vilket håll skytten kommer att gå ifrån så att man minimerar spår samt inte ligger i vindriktning mot där vildsvinen troligen kommer att komma.
  • Försök att ta reda på var vildsvinen kommer ifrån då de tar sig ut på fältet. Då vildsvin ofta väljer samma vägar till och från foderplats.
  • Viss rådgivning kan ges av vildsvinsgruppen t.ex. placering av pass, tips på upplägg när man ska idka tillsyn, under vilka perioder uppsikt på vallar sker, sen vinter / tidig vår, intensifiera tillsyn av spannmål i samband med sådd, samt från att spannmålen blir mjölkmogen till den tröskas. Vilka spannmålssorter som är mest utsatta etc. Detta görs i samråd med markägare/jakträttshavare.