Vår verksamhet

Ändamål

Jaktvårdskretsen är en sammanslutning som har som ändamål att tillvarata jägarnas intresse för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet utgörs av de gamla kyrksocknarna Öja, Västermo, Lista, Gillberga, Husby-Rekarne och Näshulta. Jaktvårdskretsen är genom länsjaktvårdsföreningen ansluten till Svenska Jägareförbundet. I sitt mål vill kretsen, i samverkan med länsjaktvårdsföreningen samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna och enskilda intressen uppnå genom att verka för rikliga och goda tillfällen till jakt att uppmärksamt följa viltstammarna och jaktens utveckling och i anslutning därtill hos lokala myndigheter och länsjaktvårdsföreningen göra de framställningar samt vidta de praktiska åtgärder, som är påkallade. Att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden att avge yttranden och vidta de åtgärder, som begärs av länsjaktvårdsföreningen att genom utbildning och information sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser samt om en god viltvård och en rätt bedriven jaktutövning att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda att sträva efter att en tillfredställande jämvikt upprätthålls inom och mellan viltstammarna och att i detta syfte etablera samverkan med myndigheter och andra organisationer att samarbeta med och stödja jaktvårdstjänstemännen i deras arbete inom kretsens verksamhetsområde att verka för större medlemsanslutning.