Om oss

Jägareförbundet Haninge/Tyresö Jaktvårdskrets är en lokal organisation inom Svenska Jägareförbundet. Kretsens uppgift i stort är att tillvarata medlemmarnas intressen, verka för en uthållig och biologisk riktig anpassad jakt samt medverka vid eftersök av trafikskadat vilt. 

Detta innebär bland annat att följa viltstammarna och jaktens utveckling och att med hänsyn till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna och privata intressen verka för ett ändamålsenligt naturbruk med goda jakttillfällen. Att utbilda, informera och sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser samt om en god viltvård och en rätt bedriven jaktutövning är ett annat ändamål.

Kretsen skall härvid samverka och samarbeta med myndigheter och organisationer som är aktuella i sammanhanget bl.a. Haninge och Tyresö kommuner, Tornberget, Polismyndigheten och organisationer som representerar jord – och skogsbruk samt övrig naturvård.

Kretsen har ca 1 200 medlemmar. Medlem i kretsen kan man bli antingen genom att man är bosatt inom kretsens område eller att man jagar inom kommunen.

Viltvårdsrådet
Mellan Haninge kommun, jaktvårdskretsen och Haningesektionen av Jägarnas Riksförbund finns sedan 1984 ett avtal om viltvård, eftersök m m samt kortjakt på av kommunen ägd mark.

Syftet med avtalet är bl.a. att bedriva en organiserad viltvård samt erbjuda marklösa jägare möjlighet till jakt under sakkunning ledning.

Kortjakt anordnas på älg och rådjur och annat småvilt under jaktsäsong inom följande viltvårdsområden Högsta/Skutan, Klena/Rudan, Åby och Utö. För ytterligare information och bokning se under rubriken Någonstans att jaga.

Polisen
Kretsen samarbetar med polisen vad gäller eftersök av trafikskadat vilt och skottlossningstillstånd inom detaljplanerat område.

Haninge Kommun
Förutom samarbetet inom viltvårdsrådet biträder kretsen kommunen vid skyddsjakt och avlivning av skadegörande djur i gård och trädgård.