Arkiv | december, 2013

Fortsatt jakt på Älgkalv inom Vattholma VSO

Jakt på ytterligare 2 älgkalvar utlyses och gäller från och med den 21/12 och
fram till avlysning eller längst t.o.m. 31/1. Jaktlag med kvarvarande
tilldelning på kalv eller vuxen och alla jaktlag öster om Fyrisån har därmed
rätt till denna extra kalvjakt.

Avskjutning skall omgående rapporteras på tel. 070-2055158. Orsaken till denna återupptagna
älgkalvjakt är att Österbybruks Älgförvaltningsgrupp har anmodat oss att öka
avskjutningen och överskrida Älgskötselplanens avskjutningsmål med minst 10 %.
Syftet är en ökad avskjutning i områden med en hög älgtäthet och höga
betesskador. Förvaltningsgruppen har även uppmanat oss att ta fram en ny treårig
älgskötselplan.

Läs mer