fd Kronhjorts skötselområdet Vattholma

Kronhjortarna har under senare år ökat relativt kraftigt i de västra delarna av Vattholma Storlicens och betesskador på ungskog har noterats i Fjuckby-området. Hjortarna finns framförallt i Ärentuna – Fjuckby och väster om den nya E4:an. De verkar även relativt obehindrat passera E4:an på befintliga broar och undergångar, varför en del av stammen även finns på östra sidan av E4:an. Kapitala hjortar har observerats på båda sidor och sommarobservationerna är huvudsakligen utefter E4:an upp till Fasma och fälten ut mot Viksta. Under hösten-vintern rör sig en del hjortar österut och har observerats i områdena mot Hånsta och Uggelsta samt även tillfälligt även öster om Vendelån i Tensta och öster om Fyrisån vid Ängeby – Lillvreta.

Bildning av Kronhjortsskötselområdet.

Ett skötselområde för kronhjort bildades enklast utifrån Vattholma Storlicens, varför jaktledare och markägare kallades till ett initieringsmöte hösten 2009. En skötselplan diskuterades och utarbetades för att sedan sändas till Länsstyrelsen med en anhållan om att få bilda Vattholma Kronhjortsskötselområde. Beslut och registrering av Kronhjortsskötselområdet med registreringsnummer K-80-23-064 erhölls sedan i juni 2010. Kronhjortsskötselområdets omfattning ändrades sedan under 2012 till att överensstämma med det nybildade Vattholma Älgskötselområde/Viltskötselområde och utgör nu 2016, 11 806 ha.

Vinterstam

Vinterstammen 2012/2013 uppskattades till ca 65 individer fördelade på 24% hjort, 52% hind och 24% kalv. Uppskattningen av Vinterstammen 2015/2016 hamnade på samma antal, ca 65, individer men nu fördelat på 15% hjort, 59% hind och 26% kalv.

Skötselplan.

En ny tredje skötselplan för åren 2016-2018 har upprättats och godkänts av Länsstyrelsen. Beslut Vattholma KSO 16-18

Inriktning av kronviltstammens skötsel och avskjutning.

Kapitala och äldre hjortar skall sparas. Äldre hindar sparas även, om inte skyddsavskjutning behövs. Kalvar, spetshjortar, gaffelhjortar (upp till 5 taggar) samt smaldjur ingår främst i beskattningen. Stammen bör inte få tillväxa  och lokalt täta stammar bör undvikas, enligt senaste Samrådet och den nya Skötselplanen. En  avskjutning beskattning på kalvar, gaffelhjortar samt smaldjur motsvarande ca 20% av stammen skall ske för att motverka en tillväxt av stammen.

Planerad avskjutning.

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Hjort (antal)

3

3

3

Hind (antal)

3

3

3

Kalv (antal)

6

6

6

Totalt (antal)

12

12

12

Jakten bedrivs i form av avlysningsjakt och bör ske främst i områdena med relativt hög täthet.

Avskjutning 2017/2018

 

Djur

Tilldelning

Avskjutning

Återstår

Kronkalv

6

2

4

Kronhind

3

3

0

Gaffelhjort

3

0

3

 

 

De första kronhjortarna för året sköts först den 10/10, då en hind och en kvigkalv sköts vid Flotä-Onslunda, på västra sidan av E4:an.

Den 21/10 sköts ytterligare en kvigkalv vid Onslunda.

Den 25/10 sköts en smaldjurs hind vid Flotä-Onslunda

Den 10/12 sköts en kronvind vid Lena-Husby, Fjuckby