Arkiv | december, 2018

Extra Årsmöte Vattholma Viltskötselområde

Härmed kallas jaktlagsledare och övriga medlemmar, som ingick i Vattholma VSO under 2017-2018, till ett
avslutande årsmöte i Tensta Bygdegård Måndagen den 17 december, 2018, kl 18.30.

Ett extra avslutande årsmöte behövs för att korrekt avsluta föreningen Vattholma VSO.
Vid årsmötet kommer Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning och Revisorernas berättelse att presenteras för verksamhetsåret 2017/2018. Därefter kommer frågan om ansvarsfrihet för styrelsen att ställas.
Föreningens upplösning efter 30 juni 2018, vilket beslutades vid föregående årsmöte, bör verifieras.
Efter det avslutade budgetår återstår en behållning i föreningens kassa. Vid det senaste årsmötet togs ett beslut att fördela denna lika på alla aktiva jaktlag under 2017/2018. I Årsmötes protokollet framgick inte att utbetalningen kunde ske till enskilda jaktlagen, utan bara till respektive grupp/ÄSO, att fritt besluta vad de vill använda medlen till. Revisorn stoppade därför den tilltänkta utbetalningen av kassa andelar till enskilda jaktlag. För detta behövs enligt revisorn ett nytt årsmötesbeslut och inte bara en omröstning på nätet.
Årsmötet behöver alltså ta ett klart beslut att kassabehållningen delas upp på aktiva jaktlag under 2017/2018, och att utbetalningen kan ske till enskilda jaktlag, som lämnar kontouppgifter eller till respektive ÄSO för de jaktlag, som så önskar eller inte lämnat kontouppgift. Utbetalningen bör alltså ske enligt jaktlagens önskemål.
Det är alltså viktigt att vi snarast kan få kontouppgifter från de, som vill få en utbetalning. Jag har hittills fått kontouppgifter från 21 jaktlag. Önskar någon, som lämnat konto uppgifter, att deras andel ska gå till ÄSO:t istället, så hör av er.
Kassören önskar avsluta Föreningskontot före 2018-12-31, för att slippa extra bankavgifter.
Det är en risk att bara ett fåtal jaktlag kommer på mötet, men de blir ändå beslutsmässiga. Har ni några invändningar, så bör ni komma på årsmötet eller informera ordföranden/sekreteraren.

Vattholma Viltskötselområde

gm Hans Pettersson
f.d. Ordförande

Läs mer