Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Älgjakt 2023

Avskjutningsmål & regler

Efter spillningsinventeringens låga utfall präglas jakten av stor försiktighet.

Formellt är nu älgskötselområdet uppdelat av Länsstyrelsen i två delar, norr respektive söder om E18. Grupperna NNV och NNÖ utgör norra delen. Denna del har en egen förvaltningsplan. Denna fördelning speglas i rapporteringssystemen Vilth samt Viltdata.

3 vuxna älgar tilldelas i området norr om motorvägen, samt 3 kalvar.

4 vuxna älgar skjuts söder om motorvägen, samt 3 kalvar.

Jakten sker som avropsjakt. Max ett djur per jaktlag under säsongen!

Tillåtna tjurar är 0-4 taggar, inga kapitala tjurar, felskjutning regleras enligt stadgarna.

Rapportering av älgobs och fällda älgar

Älgobs och skjutna älgar ska löpande rapporteras i Viltrapport.

Rapportering av fällda djur samt viltobs i Viltrapport är obligatorisk för samtliga jaktlag! Detta gäller även skyddsjakt på kronvilt.

Det är särskilt viktigt när vi har lite älg att älgobs rapporteras in som underlag för beslut om framtida avskjutning!

Kalvvikt rapporteras i Viltrapport.

Övriga döda älgar/kronvilt måste rapporteras i Viltdata eller via mail till Fredrik Forséll, all övrig rapportering ska ske i Viltrapport.

Fällavgift

Älg vuxen      1000:-

Älg kalv            250:-

Kron vuxen     200:-

Kron kalv          0:-

Faktura skickas från Viltrapport, betalas snarast, till

Bankkonto 8305(5) – 44743862 eller bg 492-6168