Arkiv | maj, 2015

Resultat Spillningsinventering 2015 Vattholma VSO

Åtta trakter inom Vattholma VSO och Österbybruks ÄFO inventerades både 2015 och 2013. Antal inventeringspunkter och antal älghögar befanns 2015 vara 266 punkter och 102 högar och kan jämföras med 2013 då 278 punkter med 107 högar påträffades. Resultatet visar inte på någon förändring mellan åren och grovt beräknat tyder det på att stammen skulle kunna ligga i genomsnitt på ca 9 älgar/1000 ha. Men för att få någon tillförlitlighet bör minst 500 punkter inventeras.

Älghögarnas fördelning mellan trakterna hade däremot ändrats, så att vi fått en viss utjämning mellan de östra och västra trakterna, som höll 67 resp. 35 högar. Markant var minskningarna på Lillvreta och Kallmyra trakterna där högarna sjönk från 27 till 8 respektive 44 till 33. Klara ökningar erhölls för Hånsta och Salsta från 11 till 29 respektive 15 till 20.

Under 2015 har även tre trakter (Svista, Fjuckby och Onslunda) med punkter inom Vattholma VSO men belägna väster om E4:an och i Östervåla ÄFO inventerats. Bara en älghög påträffades inom de 91 punkterna. Den utökade jordbruksmarken gör att genomsnittet sjunker till 7 älgar/1000ha.

För att uppnå 500 punkter och ett säkrare beräkningsunderlag har 8 trakter runt Vattholma VSO i norr, öster och söder inkluderats motsvarande 282 punkter med 55 spillningshögar. Totalt för hela det utökade området blir det 639 punkter med 158 spillningshögar, vilket kan omräknas till i genomsnitt 6 älgar/1000 ha. Det är förvånande att den genomsnittliga älgtätheten sjönk från 7 till 6 älgar/1000 ha när omgivande huvudsakligen skogspunkter inkluderades. Då underlaget är mer än 500 punkter bör resultatet vara säkrare än för Vattholma VSO:s mer centrala 357 punkter. Resultaten visar på att älgarna är mycket ojämnt fördelade inom området, vilket gör att beräkningarna av en genomsnittlig älgtäthet blir mycket osäker.

En bedömning av resultaten utifrån en viss kännedom om älgstammen tyder på att 9 älgar/1000 ha för de mest centrala delarna är ett för högt genomsnittligt värde för hela viltskötselområdet. Beräkningen för det utökade området 6 älgar/1000 ha, som borde ha gett ett säkrare värde, bedöms vara för lågt. Genomsnittet 7 älgar/1000ha för de centrala delarna inklusive jordbruksmarken i väster ligger förmodligen närmare verkligheten.

Efter 2013 års inventering, då trakterna väster om E4:an inte inventerades, gjordes en kvalificerad uppskattning på ca 7,5 älgar/1000 ha för hela viltskötselområdet. Årets resultat 7 älgar/1000 ha är en något mer säker uppskattning.

 

Läs mer

Medlems- och Samrådsmöte Vattholma Viltskötselområde

Onsdagen den 27 maj kl 19 i Tensta bygdegård. Jaktlagsledare, Markägare och andra intresserade kallas härmed till mötet. Information om jaktresultat, älgobs, viltolyckor, spillningsinventeringen, ÄBIN och andra betesskador kommer att ges som underlag för prövning av skötselplanerna för både älg och kronhjort. Vi är anmodade att ge förslag på en ny treårig älgskötselplan, som tar hänsyn till spillningsinventeringen och ÄBIN, som genomförts under april – maj.

Läs mer