Medlems- och Samrådsmöte Vattholma Viltskötselområde

Torsdagen den 17 mars kl 19.00 i Tensta Bygdegård.

Resultaten från det gångna årets älg- och kronhjortsjakt samt älgobs kommer att redovisas vid mötet. Betesskador och viltolyckor kommer likaså att ventileras i förhållande till skötselplanerna för både älg och kronhjort. Vi ska sedan summera och se hur det eventuellt kan påverka våra skötselplaner för älg- och kronhjort. Skötselplanen för Kronhjort skall förnyas för en ny treårsperiod och förslaget skall vara inlämnad till Länsstyrelsen före sista mars. Kronviltstammens storlek och sammansättning inom Vattholma VSO är något osäker. Den tycks delvis ha spridits åt nordost och eventuellt minskat något. Har ni mer information, så hör av er till ordförande. Skötselplanen för älg förnyades förra året, varvid avskjutningsmålet för älgkalv sattes högt. Vi klarade inte målet under det gångna året, då bara 11 av de 18 tilldelade kalvarna sköts. Bör vi därmed ändra avskjutningsmålet?

Vi kommer även att diskutera vildsvins situationen och jaktens möjligheter att minska problemen.

Har ni information om kronhjortsförekomsten och betesskador, så hör helst av er till ordförande Hans Pettersson före mötet. Likaså om ni har synpunkter på skötselplanerna och betesskador, men inte kan komma på mötet, så är ni välkomna med dessa per e-mail till ordföranden Hans.Pettersson@slu.se .

Gällande skötselplaner finns tillgängliga på Viltskötselområdets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida.

Då detta även är ett samrådsmöte ombeds ni att även informera och kalla intresserade Mark-och Skogsägare till mötet.

 

Välkomna till Medlems- och Samrådsmötet

 

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar