Arkiv | mars, 2016

Eftersökskurser i Uppsala våren 2016

En satsning på eftersöksutbildning görs i Uppsala under våren 2016. Två olika Eftersökskurser planeras, dels Jägarförbundets Eftersökskurs – den Praktiska delen och en Vidareutbildning i Eftersök på Klövvilt. Den första kursen lämpar sig för den som nyligen genomgått den digitala delen av Jägarförbundets Eftersökskurs och har en hund, som har grunder i spårning motsvarande godkänt i Viltspårprovets anlagsklass.

Vidareutbildningskursen riktar sig till mer erfarna eftersöksjägare, som vill repetera och utveckla sitt kunnande inom eftersök. Kursdeltagaren bör även ha en erfaren eftersökshund för träning och samverkan med både under och efter kursen.

 

Jägarförbundets Eftersökskurs – Praktiska delen

Kursen utgör den praktiska delen av Jägarförbundets Eftersökskurs och lämpar sig för den som nyligen genomgått den digitala delen av utbildningen och har en hund lämplig för eftersök. Hunden bör ha grunder i spårning motsvarande godkänt i Viltspårprovets anlagsprov.

Syfte: Ge deltagarna en praktiskt inriktad kurs, som ger värdefulla kunskaper om träning och genomförande av eftersök. Kursen är helt anpassad efter Jägarförbundets kursplan för den praktiska delen av eftersöksutbildningen.

Mål: Ge deltagarna fördjupade kunskaper om och färdigheter i:

Eftersökens upplägg, Säkerhet under alla faser, Arbetet på skott- och olycksplatser, Spårträning – för hund och förare, Utbildning och användning av eftersökshundar, Samarbete och förmedling för ökat uppklarande, Viltets anatomi, Eftersöksskytte, Eftersöksjuridik, Trafikeftersök.

Övrigt: Kursdeltagare, som innan kursen utvecklat en god relation och ett väl utvecklat samspel med sin hund, har en stor fördel. Svenska Jägareförbundets lydnadskurs erbjuder ett utmärkt sätt att uppnå detta.

Längd: 27 tim, fördelade på 6 sammankomster, två teorikvällar en i början och en i slutet av kursen, två hela lördagar 23/4 och 7/5, samt två vardagskvällar för mörkerspårning och eftersöksskytte.

Kursstart: Torsdagen den 21/4 kl 18.30 på Studiefrämjandet, Portalgatan 2B, Uppsala

Kostnad: 1 250 kr

Max deltagare antal: 10

Kursledare: Hans Pettersson, Jägareförbundets Eftersöksinstruktör, tel. 070-2055158, med biträde av ytterligare SJF:s eftersöks- och skytteinstruktörer. För mer information kontakta kursledaren per telefon eller e-mail Hans.Pettersson@slu.se .

Anmälan: Sker på Studiefrämjandets hemsida. Skicka gärna även anmälan med e-mail till kursledaren Hans.Pettersson@slu.se

 

Eftersök på Klövvilt – Vidareutbildning

Kursen vänder sig till erfarna eftersöksjägare, som har en särskilt tränad eftersökshund och gör eftersök i jaktliga sammanhang och vid viltolyckor och som vill fördjupa sina kunskaper men även dela erfarenheter med andra eftersöksekipage.

Mål: Deltagarna skall efter utbildningen ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om eftersökshundar, vittringsförhållanden, spårning av klövvilt, skottplatsundersökning, utrustning, säkerhet, eftersöksjuridik m.m. för att kunna fungera bättre som eftersöksjägare. Genom praktiska och teoretiska delar skall de även få exempel på hur man kan fortsätta spårträningen av hunden, göra skottplatsundersökningar och träna eftersöksskytte och avfångning.

Övrigt: Kursen har en studiecirkel karaktär, där kursledaren förmedlar en del eftersöks teori, som kompletteras med litteraturstudier, diskussioner och erfarenhet, kunnande hos deltagarna.

Litteratur: Andersson, A. 2009.  Eftersökets ABC. Hur man lyckas med eftersök på klövvilt, Tham, M. 2000. Eftersök på klövvilt. Eftersökshundens dressyr och Kompendium i Eftersök på klövvilt – Vidareutbildning.

Längd: 27 timmar fördelade på 5 teorikvällar och 3 praktiska träffar.

Kursstart: Måndagen den 11/4 kl 18.30 på Studiefrämjandet, Portalgatan 2B, Uppsala

Kostnad: 1 250 kr

Max deltagare antal: 12

Kursledare: Hans Pettersson, Jägareförbundets Eftersöksinstruktör, tel. 070-2055158, med biträde av ytterligare SJF:s eftersöks- och skytteinstruktörer. För mer information kontakta kursledaren per telefon eller e-mail Hans.Pettersson@slu.se .

Anmälan: Sker på Studiefrämjandets hemsida. Skicka gärna även anmälan med e-mail till kursledaren Hans.Pettersson@slu.se

Läs mer

Vattholma KronhjortsSkötselplan

Ändring av Inriktning och Mål

Vid Medlems- och Samrådsmötet den 17/3 2016 var framtagningen av en ny KronhjortsSkötselplan en viktig programpunkt. Vid Samrådet förde Mark- och Skogsägarna fram starka önskemål om att Kronviltstammen inom området inte får öka och helst inte heller spridas, med tanke på de omfattande betesskadorna på skog och gröda inom området och angränsande Kronskötselområden. Samrådsmötet enades om att förorda en avskjutning, som inte tillåter en ökning av kronviltet inom området. Skydds- och Störningsjakt med hund under normal jakttid rekommenderades för områden med betesskadeproblem. Skyddsjakt fällda djur skall i första hand avräknas från tilldelningen, men styrelsen kan vid behov bevilja ytterligare djur.

Styrelsen fick i uppdrag att skriva en ny skötselplan enligt de nya riktlinjerna och målen. Skötselplanen ( VattholmaKronhjortsSkötselplan2016 Utkast )skickas nu ut på remiss med e-mail till Jaktledare och Markägare inom Vattholma VSO. Synpunkter och eventuella invändningar rörande skötselplanen måste omgående meddelas till Viltskötselområdets Ordförande Hans Pettersson mob-tel  070-2055158, e-mail Hans.Pettersson@slu.se . Skötselplanen med underskrift av Företrädare för både jägarna och markägarna skall vara inlämnad till Länsstyrelsen före 31/3.

När det gäller älgskötseln, så beslöt Samrådsmötet att följa styrelsens förslag att inte göra någon ändring i den liggande älgskötselplanen.

I slutet av mötet presenterades tre förslag på eventuella sammanslagningar av Älgskötselområden inom Österbybruks ÄFO, som nyligen har börjat diskuteras.

Hela Presentationen vid Medlems- och Samrådsmötet bifogas som information ( Samrådsmöte2016 ).

Läs mer

Medlems- och Samrådsmöte Vattholma Viltskötselområde

Torsdagen den 17 mars kl 19.00 i Tensta Bygdegård.

Resultaten från det gångna årets älg- och kronhjortsjakt samt älgobs kommer att redovisas vid mötet. Betesskador och viltolyckor kommer likaså att ventileras i förhållande till skötselplanerna för både älg och kronhjort. Vi ska sedan summera och se hur det eventuellt kan påverka våra skötselplaner för älg- och kronhjort. Skötselplanen för Kronhjort skall förnyas för en ny treårsperiod och förslaget skall vara inlämnad till Länsstyrelsen före sista mars. Kronviltstammens storlek och sammansättning inom Vattholma VSO är något osäker. Den tycks delvis ha spridits åt nordost och eventuellt minskat något. Har ni mer information, så hör av er till ordförande. Skötselplanen för älg förnyades förra året, varvid avskjutningsmålet för älgkalv sattes högt. Vi klarade inte målet under det gångna året, då bara 11 av de 18 tilldelade kalvarna sköts. Bör vi därmed ändra avskjutningsmålet?

Vi kommer även att diskutera vildsvins situationen och jaktens möjligheter att minska problemen.

Har ni information om kronhjortsförekomsten och betesskador, så hör helst av er till ordförande Hans Pettersson före mötet. Likaså om ni har synpunkter på skötselplanerna och betesskador, men inte kan komma på mötet, så är ni välkomna med dessa per e-mail till ordföranden Hans.Pettersson@slu.se .

Gällande skötselplaner finns tillgängliga på Viltskötselområdets hemsida och på Länsstyrelsens hemsida.

Då detta även är ett samrådsmöte ombeds ni att även informera och kalla intresserade Mark-och Skogsägare till mötet.

 

Välkomna till Medlems- och Samrådsmötet

 

Läs mer