Arkiv | maj, 2018

Rådjurskid i slåttern

Danska forskare ska utveckla kameror till lantbruksmaskiner för att förhindra att småvilt dör i slåtteraggregaten. Det är vanligt att rådjurskid, harar och fåglar faller offer för slåttermaskinerna. – Det är allvarligt. Dels kör man ihjäl ett vilt djur, sedan går djuren sönder så att det blir blod och päls i gräset som ska bli mat. […]

Läs mer

SJF har lovat

att:

• leda projekt för att bekämpa de invasiva arterna mårdhund och mink så att mårdhunden inte får en större etablering i landet och så att skador av minken minimeras

• under 2018–2024 bistå myndigheterna i arbetet med att sprida information om olika invasiva arter till jägarkåren och att uppmana till rapportering av deras förekomst.

Sv Jakt.

Läs mer

GDPR Info

Trots att GDPR snart börjar gälla är den nationella anpassningen till förordningen ännu inte klar och det förekommer en hel del frågetecken kring hur förordningen ska tillämpas.
Därför beskriver handboken ett nuläge (april 2018) och syftar till att beskriva och rekommendera snarare än att tolka och leverera sanningar.

GDPR Handbok

SJF Personuppgift Policy

Webmaster

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Alla företag, organisationer och myndigheter i EU-länderna berörs av den nya lagen. Vår organisation kommer att behöva se över hur, vad och varför vi lagrar personuppgifter. Troligen kommer vi behöva göra vissa åtgärder för att undvika att riskera höga bötesbelopp. Förordningen införs för att stärka den enskilda individens integritet.

Jägareförbundet har redan tidigare i och med PUL gjort vissa förändringar, som att inte hantera person nr, och födelseuppgifter och att bara sända kretsordförande medlemslista, detta kommer gälla även fortsatt. Ordförande i Valberedning får begära kopia av kretsordförande. Medlemslista finns ej på hemsidan.

Detta media, webbplatsen, har ett sk. utgivningsbevis och åtnjuter ett grundlagsskydd, och då gäller inte reglerna i Dataskyddsförordningen. Utan här kan namn och adress publiceras utan att organisationen behöver personens tillåtelse, dock gäller våra tidigare regler vad gäller funktionärer, och om sk. hemliga utskick via e-post.

Vi kommer här redovisa vilka förändringar som kommer vitas för att uppfylla GDPR.

Webbmaster

 

Läs mer

Ny art i Sverige

Ett fynd av en för Sverige ny däggdjursart har gjorts i Skåne. En mård som sköts i en hönsgård i mars har av Jägareförbundets Mårdhundsprojekt artbestämts till stenmård, som tidigare aldrig påträffats i Sverige. Det berättar Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

Läs mer