Statens vilt

Dessa däggdjur och fåglar är statens vilt

De här arterna tillfaller staten ( via Polisen) när de omhändertas, påträffas döda eller dödas när det är fredat:

Däggdjur

Björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar

Rovfåglar

Fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, örnar, glador, falkar och kärrhökar

Hackspettar

Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett

Övriga fåglar

Rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar

81 § Jaktkungörelse (Statens naturvårdsverks kungörelse, SNFS 1994:4, NV:58) tar också upp statens vilt. Här står: ”Har djur eller del av djur som avses i 33 § första stycket jaktförordningen (statens vilt) tagits om hand, skall polismyndigheten snarast överlämna djuret eller djurdelen till Naturhistoriska riksmuseet. Vad som nu sagts gäller dock inte björn, varg, järv, lo eller utter, varom Naturvårdsverket beslutar i enskilt fall. Om djuret eller djurdelen behövs för utredning om eventuellt brott , eller misstanke om sjukdom, skall polismyndigheten överlämna djuret eller djurdelen till Statens veterinärmedicinska anstalt. Mottagare av sådant djur eller djurdel får besluta om hur materialet skall disponeras för att tillgodose i 25 § jaktlagen föreskrivet ändamål för överlämnandet”.