Bäver

 

År 1922, återinplanterades bävern i vårt land. Inplantering lyckades och en inventering 1977 visade att ca 40 000 bävrar fanns i landet. För närvarande skattas svenska populationen till omkring 100 000. Den ökar fortfarande och nya områden tas i besittning.

Populationen av bäver ökar från Dalälven upp i de tillrinnande vattensystemen och  skadorna utvidgas i takt därmed. Jakten avslutas den 15 maj i våra trakter startar åter den 1 oktober och är angelägen och anbefalles.

Bävern är ett skadedjur som angriper vattenvägarnas grövre vegetation företrädesvis asp, släpar sedan ihop dessa till fördämningar.

Bävern lever i familjegrupper som består av ett par och deras avkomma. De bor i byggda hyddor eller hålor grävda i strandbrinken. Denna stora gnagare förekommer i alla typer av inlandsvatten. Dock krävs att vattnet inte bottenfryser på vintern eller är för strömt. Därtill uppskattas stränder med lövträarter. Bävern bygger emellanåt dammar i små, relativt grunda strömvatten.Födan består under sommaren främst av vattenväxter och örter. Övriga tider på året domineras födan av bark, kvistar och löv från lövträd, främst björk. En del kolonier samlar vinterförråd av grenar och kvistar och lagrar dem under vattnet. Ungarna, normalt 2-3 stycken, föds i maj-juni och stannar vanligen i reviret till två års ålder. Tillgången på vinterföda är sannolikt den viktigaste faktorn för begränsning av en bäverpopulation.

 

Bäverdammen, men inte boplatsen (bäverhyddan), får förstöras utan att söka tillstånd 1 maj–31 augusti. Det har bara markägare och jakträttsinnehavaren(VVO) tillstånd att göra.

1 september–30 april får tillstånd bara ges om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador. En skriftlig ansökan ska först skickas till Länsstyrelsen.

På platser med stor bäveraktivitet och en besvärlig skadebild rekommenderas att den allmänna jakttiden för bäver, 1 oktober-15 maj, istället utnyttjas.

Sävikens fågelskyddsområde upphörde 2017.

Kurs krävs för användande av Bäverfälla

Kursen innebär att deltagaren har möjlighet att få använda slagfälla för bäver. För att få använda fällan krävs det för varje tillfälle och plats alltid tillstånd från länsstyrelsen. I Naturvårdsverkets bestämmelser sägs att fällan endast får användas när stor skada uppstått. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ges behörighet (efter godkänt avlagt prov) att få använda slagfälla för bäver.

Längd:  8 timmar med teori, praktik och prov.

Förkunskaper:  Jägarexamen.

Övrigt: Kontakta JFD kansli i Falun

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Behörighet att få tillstånd att använda slagfälla Connibear 330-2 från Länsstyrelsen.
  • Bäver och utter som arter.
  • Hur man sätter ut en slagfälla.
  • Vilka regler som gäller vid skada på djuret vid användandet av slagfälla.
  • Lagar och regler som styr tillstånd att sätta ut slagfälla.