Välkommen till Folkärna Jaktvårdskrets

Vid FJVK Stämma 2024 avgick två medlemmar i styrelsen Göte Andersson och undertecknad.

Från kretsens avtackning 2024-02-12, f.v. Jimmy Morelius, Lars Svensson, Åke Berglund,              Foto: Jerker Anderses.

Som deltagare i tidigare styrelsen skall jag be att få framföra tidigare styrelsens tack till Göte Andersson för hans arbete i kretsen och styrelsen.

Samt att informera om att till stämman 2024 framlagda förslag till samgående med Folkare JVK, ej har diskuterats i styrelsen som förslag till stämman. Utan fördes fram under stämman av Dalarnas Länsförenings representant, ordförande Ulf Berg och FJVK medlem Lars Svensson.

Passar på att tacka alla de medlemmar som under mina år deltagit i kretsens arbete, och då inte minst vad gäller rovdjur.

Fd. ordförande Åke Berglund

 

Med anledning av Svinpest i Fagersta.

När smittzonen minskades den 2023-11-01 ligger den helt utanför Avesta

Jägareförbundet Folkärna Jvk önskar alla jägare och markägare välkomna som medlemmar i SJF 2023 !

Vildsvinspoden

GRATTIS ! 

JÄGAREFÖRBUNDET FOLKÄRNA WALLEBERGS STIPENDIATER 2022.

Ett stort tack till alla medlemmar för det gemensamma arbetet med rovdjursspåning och kontakter med Länsstyrelsen i Dalarna.

Folkärna är en av de tre socknarna i Avesta kommun, övriga är By och Grytnäs (de två har egen krets och kallar sig nu Folkare JVK).

Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets omfattar ca 20.000 ha jaktmark och kretsen har ca 200 medlemmar, och därtill ett antal jaktlag, skytteföreningar och viltvårdsområden och markägare som medlemmar. Kretsen samordnar för jaktlagen gemensamma frågor, för medlemmar, allmänhet, media, organisationer, kommun, myndigheter, länsförbund och Svenska Jägareförbundet.  Alla medlemmar i SJF som bor i Folkärna är automatiskt medlemmar i FJVK, så och, även de jaktlag i FJVK som är medlemmar och jaktledarna försäkrade i SJF. Jagar du i Folkärna men ej bor i Folkärna måste du anmäla detta till JFD.

VÅGA FRÅGA – Fråga din jaktkamrat om han/hon är medlem eller inte. Ska vi lyckas i jaktfrågor och ha lika bra förutsättningar för jakt under eget ansvar i framtiden gäller det att vi är organiserade, kunniga och enade. Vi vågar påstå att hade inte Jägareförbundet agerat som vi gjorde under vintern 2014-2015 hade vi inte fått till en vargjakt. Det är en av alla frågor där vi varit med och påverkat för alla oss som jagar. Ju fler vi är desto större påverkansmöjligheter har vi, som sagt VÅGA FRÅGA!

Vi har under 2021 ökat medlemsantalet till 206 varav 15 kvinnor och 7 ungdomar.

Ser du hemsidan i mobilen, finns tecknet här till höger, på vänster sida i mobilen, det betyder menyer >>  Meny

Skogshare

Fälthare


Vildkanin

”– Svenska Jägareförbundet
bildades från början i syfte att
rädda de vilda djuren undan
utrotning, vilket de med sitt
allmänna uppdrag lyckats
extremt väl med.”

En förening kan publicera bilder och löpande texter från evenemang, tävlingar och liknande på föreningens webbplats så länge publiceringen inte är kränkande enligt GDPR. En bild från en jakt eller en artikel om ett klubbmästerskap i skytte är exempel på vad som normalt inte kan anses kränkande.

FJVK utgår från att, de för föreningens arbete, nödvändiga uppgifterna, som över styrelse och funktionärer, har FJVK om annat ej har sagts, personernas tillåtelse att publiceras på FJVK hemsida, och att informationsansvarig vid önskemål kan ta bort dessa uppgifter, endast om det inte påverkar föreningens arbete.

Vi har nu som tidigare, lagt allt GDPR reglerat material under lösenord. Åke Berglund är webmaster för denna hemsida, lämnar ut lösen ord endast till medlemmar i FJVK.

Ansvarstagande och samverkan

Det är djurens villkor som ska vara styrande för jakten.

Bågjakt

Jägareförbundet är positivt till bågjakt och har inte ändrat inställning sedan vi besvarade remissen om att tillåta bågjakt för några år sedan.

Fjälljakt

Småviltjakten på statens marker i det svenska fjällområdet är en unik resurs.

Fågel

Fåglar bör utifrån ett viltförvaltningsperspektiv delas upp i flytt- och stannfåglar.

Illegal jakt på stora rovdjur

Jägareförbundet arbetar för att motverka illegal jakt eller annat olagligt dödande av rovdjur och andra djur.

Internationella ståndpunkter

EU:s arbete har för stor inverkan på jakten, där vi kräver att våra nationella behov skall respekteras.

Jaktetik

Den svenska jaktlagen detaljreglerar inte jakten utan vi skall via gott omdöme visa övriga samhället på jaktens nödvändighet.

Jakttider

Jakt ska om möjligt ske inom de biologiska jakttids ramarna.

Jägarexamen

För att bli jägare måste man ha vissa grundkunskaper.

Klövvilt

All viltförvaltning ska bygga på fakta och kunskap. Fakta information om Vildsvins populationer måste spridas även utanför jaktorganisationen

Löshundsjakt

Jakthundar är en viktig grund i den svenska jakten och kulturbärare från jaktens ursprung i landet.

Rovdjur

De stora rovdjur som förekommer i Sverige ska regleras genom riktig förvaltning styrd av inventeringar, skadenivåer och verkställd genom jakt.

Småvilt

De mesta småviltet får stora eller flera kullar med ungar varje år och jakten är praktiskt taget självreglerande via predation, viltolyckor, sjukdomar och jakt.

Utfodring

Vilt ska regleras med jakt – inte svält, vid hårda vintrar måste foder finnas tillgängligt för vissa arter.

Vapen – Ammunition

För att kunna genomföra en effektiv och etisk välgrundad jakt behövs ändamålsenliga vapen och god träning i skytte.

Vapenfrågor

Se Vapenpolicy. HÄR

Vildsvinsfällor

Godkända fällor kan användas på ett etiskt sätt.

Viltkameror

En modern viltförvaltning är adaptiv, det vill säga den anpassas efter viltstammarna, Kameror nu lagliga om en enkel skyltning gjorts korrekt.

Viltmat – Acceptans

Ett gott tillvaratagandet av bytet är centralt för alla jägare.

Viltvård – Ekosystemtjänster – Hållbarhet

En utgångspunkt för Svenska Jägareförbundets verksamhet är att ”Jakt och viltvård är ett hållbart brukande som gynnar naturens mångfald”.

Viltvårdsområden

Viltvårdsområden har sedan de började inrättas på 1930-talet skapat stora, stabila jaktliga sammanslutningar.

UK Flagga