Mall Instruktion Jaktledare

Mall med instruktion för jaktledare FJVK jaktlag.

Jakt efter älg får inte bedrivas utan att ansvarig jaktledare är utsedd vid varje tillfälle, i Viltvårdsområde utsedd på stämma.

Jaktledaren ansvarar för att:

Sambandsbestämmelser tillämpas

Hund är tränad att spåra upp skadat vilt skall kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar efter påskjutningen

Fullgöra underrättelseskyldigheten gentemot jaktgrannar om påskjutet djur passerar rågång.

Informera samtliga jaktdeltagare om avskjutningsföreskrifter, sambandsbestämmelser, förbjudna skjutriktningar, gränsförhållanden och övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande.

Informera om skyldigheten att inneha vapenlicens, löst jaktkorten.

Informera varje jaktdeltagare om att man skall vara ansvarsförsäkrad, bära röda band eller motsvarande kännetecken, ha avlagt godkänt skjutprov enligt älgskyttemärke i brons eller enligt beslut i jaktlaget.

Samtliga jaktdeltagare erhåller PM för deltagande i älgjakten.

Ta in viltobservationer efter varje såt.

Samordna transporter av skjutet vilt.

 

Jaktledaren har befogenhet att

Besluta om lämpliga jaktsåtar

Besluta om vilka pass som skall besättas

Besluta om vilka hundar som skall användas per jakt såt

Besluta om när jakt skall startas

I samråd med hundförare besluta om annan än hundföraren skall gå på ståndskall.

Besluta om när jakt såt skall avbrytas

Avbryta jakten för att reda ut svåra eftersök

Avvisa jaktdeltagare som bryter mot regler eller jaktledarens order angående jakten den aktuella dagen. Beslut om längre avstängning tas av styrelsen i respektive jaktlag.

Besluta om vilt som påskjutits på grannområden men fallit inom eget område skall överlämnas till påskjutande jaktlag eller behållas.

 

Komihåg för jakten

PM för jaktdeltagare

Se över pass och kartmaterial

Hundandvändning och tillgång på eftersökshundar

Telefonlista och radiokanaler till jaktgrannar, eftersöksekipage, Polis mfl.

Meddela avskjutningsregler och ev. förändringar av dessa.

Hur och var återsamling kommer ske

När vilt senast får påskjutas

Tid och samling nästa jaktdag