Älgskötsel

Stjärnsunds ÄSO Garpenberg ÄSO Söder Dalälven ÄSO

Älgskötselområden regleras utanför lagarna som  NFS 2011:7

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt

efter älg och kronhjort; beslutade den 9 december 2011.

 Älgskötselområden

27 § En älgskötselplan ska bifogas ansökan om registrering av älgskötselområde och ska fastställas av länsstyrelsen. Älgskötselplanen ska bidra till en adaptiv(Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya förhållanden) förvaltning och till att älgförvaltningsplanens mål genomförs. Planen ska tas fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen.  En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte länsstyrelsen beslutar annat, och ska alltid innehålla

1. en beskrivning av den långsiktiga målsättningen för skötseln av älgstammen inom området,

2. en uppföljning av föregående älgskötselplan,

3. en bedömning av förekomsten av älg inom området, fördelat på tjur, ko och kalv, utifrån vinterstam och i förekommande fall uppdelad på fast stam och vandringsälgar,

4. en beskrivning av betessituationen i området och vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador av älg på gröda och skog inklusive biologisk mångfald,

5. en beskrivning av de åtgärder som kan vidtas om uppsatta mål för förvaltningen inte ser ut att kunna uppnås, exempelvis för att minska risken för trafikskador orsakade av älg,

6. en redovisning av de inventeringar som planeras att genomföras under planperioden,

7. uppgift om hur stor den årliga avskjutningen bör vara fördelat på tjur, ko och årskalv samt älgförvaltningsgruppens skriftliga tillstyrkan av älgskötselplanen

Skulle älgförvaltningsgruppen inte tillstyrka att länsstyrelsen fastställer  älgskötselplanen ska länsstyrelsen ta ställning till om planen ändå kan fastställas.

Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för länsstyrelsens fastställande. Företrädare för älgskötselområdet ska också, i god tid före det att planperioden går ut, inkomma med en ny plan, framtagen enligt ovan.

28 § Företrädare för älgskötselområdet ska se till att årliga protokollförda samråd hålls med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar inom älgskötselområdet samt att området deltar i älgförvaltningsområdets samråd. Samrådsprotokollen för älgskötselområde ska bevaras under minst fem år och ska på begäran ges in till länsstyrelsen.

29 § Länsstyrelsen ska regelbundet och minst vart tredje år, på eget initiativeller efter framställan av älgförvaltningsgruppen, göra en översyn av älgskötselplanerna och vid behov vidta åtgärder.  Avregistrering

Har du åsikter om vad som skulle kunna förbättras i systemet, dvs det som vi själva inte kan bestämma i JL eller  ÄSO. Summan du måste skriva in är en spärr mot robotmeddelanden. Skriv in ditt eller jaktlagets förslag i formuläret nedan så vidarebefordrar FJVK det vidare.