Motioner

Allmänna råd och riktlinjer  [2016-06-25]

Varje medlem tillhörande jaktvårdskrets har rätt att till kretsens årsmöte väcka motion, dvs lägga förslag. Motionen skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast 31 december skrivna i MS Word.DOC. Efter styrelsens yttrande och kretsårsmötets beslut skall motionen till länsjaktvårdsförening överlämnas till länsjaktvårdsföreningen senast 6 mars påföljande kalenderår.

Motionens innehåll

Mottagare/adressat Motionen måste vara ställd till kretsen eller länsjaktvårdsföreningen. Till vem motionen adresseras beror på dess karaktär; en fråga av lokal karaktär bör ställas till kretsen och endast behandlas där. Motion från enskild medlem eller lokal jaktvårdsorganisation kan inte ställas till Svenska Jägareförbundet, eftersom endast länsjaktvårdsförening har motionsrätt till förbundets årsstämma.

Överskrift.

Ange kort vad motionen handlar om. Sammanfattning En korrekt utförd bakgrundsbeskrivning kan bli ganska omfattande så därför bör det även göras en sammanfattning. Bakgrund Eftersom en motion antingen har till syfte att förändra rådande förhållanden eller skapa något nytt, bör bakgrundsbeskrivning ges. Denna beskrivning bör vara så uttömmande att innehållet kan förstås även av en person som inte direkt är insatt i frågan. Yrkande/hemställan Yrkandet är det som motionären önskar uppnå. Yrkandet ska anges så klart och kortfattat som möjligt. detta görs enklast genom en eller flera ”att-satser”

Underskrift

Motionen skall ovillkorligen vara försedd med motionärens underskrift. Även namnförtydligande, ort och datum, samt motionärens adress ska anges. Motion från lokal jaktvårdsorganisation undertecknas av behörig företrädare. Motionens hantering Det är av yttersta vikt att motioner hanteras korrekt men samtidigt bör de inom ramen för vad som är rimligt behandlas med välvilja. Om motionen innehåller formella fel eller om innehållet är oklart bör motionären ges tillfälle att åtgärda bristerna. De stadgemässiga tidsramarna kan man dock inte frångå. Motionären ska informeras om det beslut som fattats om motionen och vad som händer med den.

Motionsflöde