Spillningsinventering GÄSO 2017

Resultat spillningsinventering av älg & rådjur inom Garpenberg, del av     Gävle-Dala ÄFO 2017

Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till andra metoder och i flera avseenden billigare och bättre än till exempel flyginventeringar. Det bästa är om man kan samla in uppgifter årligen eller relativt tätt i tid för att kunna följa den lokala älgstammens utveckling. Metoden är enkel och okomplicerad och går till enligt följande:

Mätningarna utförs under vårvintern innan markvegetationen börjat grönska. Enbart färsk spillning inventeras, d.v.s. det som älgarna & rådjuren lämnat ifrån sig under den gångna vintern. Mätningen sker på provytor enligt ett visst system, varje provyta är 100 m² när det gäller älg och 10 m2 för rådjur. Systemet för utläggning av provytor kan variera. I de inventeringar som utförs enligt ovan är det så kallade trakter som används. En trakt består av en ruta, 1×1 km. En fördel med den metoden är att man kommer tillbaka till utgångspunkten. På varje trakt läggs 40 stycken provytor ut, det vill säga 10 provytor på varje sida av trakten (100 m mellan varje provyta). Inventeraren får en startpunkt och sedan tar denne hjälp av GPS eller kompass för att komma till varje provyta. Trakterna är slumpmässigt utlagda i terrängen, vilket är viktigt för att få ett så statistiskt säkert resultat som möjligt.

När inventeringen är klar har man ett mått på hur många spillningshögar man hittat i de olika provytorna. Detta resultat kan man sedan använda för att beräkna tätheten av älg eller rådjur i det område som inventerats (brukade och stadsplanerade områden undantagna).

Resultatet skall ses som ett index över älg- och rådjurspopulationerna och inte ett absolut mått. Tillsammans med t.ex. en väl täckande ÄlgObs så ger det ett mycket bra underlag för viltförvaltningen.

Resultat Område: Garpenberg del av Gävle-Dala ÄFO

Totalt över hela området

à Procent skogsmark: 67 %

à Procent jordbruksmark: 14 %

à Procent impediment (väg, sjö, samhälle): 19 %

Älg:

Antal trakter i original designen: 100 st.                        à Antal provytor: 4000 st.

Antal trakter som plockats bort:    3 st.

Antal provytor som inventerats totalt för älg: 2982 st.

Antal funna älghögar: 1009 st.

Antal spillningshögar per dygn: 19

 Täthet: 8,7 älgar per 1000 ha inom det inventerade området

Konfidensintervall 95 % (KI): 6,9 – 10,6  älgar per 1000 ha

 Historiskt resultat

År Typ Resultat
2017 Spillning 6,9 – 10,6 (8,7)
2016 Spillning 6,0 – 8,4 (7,2)
2015 Spillning 6,3 – 9,9 (8,1)
2014 Spillning 5,6 – 8,0 (6,8)
2013 Spillning 6,7 – 10,7 (8,7)
2012 Spillning 5,3 – 8,6 (7,0)
2011 Spillning 9,8 – 16,5 (13,2)
2010 Flyg 10,4

Rådjur:

Antal trakter i ”original designen”: 100 st.                    à Antal provytor: 4000 st.

Antal trakter som plockats bort: 11 st.

Antal provytor som inventerats totalt: 2680 st.

Antal funna rådjurshögar: 203 st.

Antal spillningshögar per dygn: 22

Täthet: 16,9 per 1000 ha

95 % konfidensintervall (KI): 8,3 – 25,5 rådjur per 1000 ha