Stigvägens V V O


Stigvägen är den gamla vägen och som var en del, av den enda ursprungliga vägen mellan Falun och Stockholm, numera sträcker sig Stigvägen väster om sjön Åsgarn mellan Rv 68 vid Dicka till Lv 375 vid Åsgarns by. och 
vägen fick ge namn åt jaktlaget, Mer historia Klicka HÄR

Välkommen till Stigvägens Viltvårdsområdes hemsida.

Hemsidan administreras av Jägareförbundet Folkärna, och under samma regelverk och ansvarig utgivare( Webbmaster Åke Berglund 070-5822592)

En flock rådjur på besök Västansjö 2018, gillar ”Kärleksört”  Foto: A-L Flodström.

Älgjakts kartor finns när de är kompletta per såte under ”Älgjakt 2020

Jaktkortsavgifter 2020-2021 Småvilt 600 Kr, Älg 800 Kr. Vilande medlem 300 kr. Jaktkorten skall vara lösta före jakt, senast 1/10, medlem skall lösa minst 1 av dessa jaktkort. Medlem kan ej lösa eget dagkort. Bg 5007-2289, glöm ej skriva namnet.

GÄSO har beslutat använda Viltrapport i stället för Viltdata för Älgrapportering och även för Kronvilt, vilket kan ske först efter stämmobeslut om bildande av Kronviltområde.

Manual för Viltrapport

K E Westlin har bytt Mobil nr och e-postadress se inloggningssidan.

2020-04-06 var vårlik så jag gjorde den årliga Rådjurs inventeringen, var beredd på lite mindre antal eftersom det varit vår länge nu när det gäller snö.

Det blev 35 st på våra marker, och det viktigaste välgödda. /ÅB

 

Ny e-post adress Lars Pettersson timmerboda@gmail.com(2019-09-15]

Saknar fungerande e-post adress till SO Karlsson och KE Westlin[2019-09-15-ÅB]

Efter 21/8 tom. björnjaktens avslut är SVVO ansluten till regler för Gemensamhetsjakt på Björn. [2019-08-19]

Tyvärr fungerar inte borttagning av Viltkamera bilder än.[2019-08-19]

De i SVVO som har installerat WeHunt appen kan nu via Södra såtens karta se de senaste bilderna från viltkameran i Aspbacken. [2019-07-31]

Vildsvin skjutet på Långåkern[2019-07-08]ÅB. Bild på Vildsvinssidan.

Vildsvin skjutet på övre Pinorna [2019-05-18] JS. Bild på Vildsvinssidan. Minkfälla gillrad vid Krommetsbo bron. [2019-05-17]

Störtregnet tog med sig fällan nedströms Garpenbergsån, ej hittad än. [2019-07-29] ÅB.

Dagens Bäverjakt på Björkmossen 2019-05-11 Foto: Åke Berglund

För att vi skall prata om vildsvinsförvaltning med samma terminologi föreslås detta, vilket också gäller få markägarna att förstå, då de tydligen kan ha andra beteckningar. Nämnas skall också att gränsen för etablerad population av vildsvin räknas när man har en avskjutning på 10 djur på 1000 ha/år. Viltolyckor är tyvärr också ett bra mått, i W län var det 3 olyckor på 4 månader 2019 ( Skåne 277 och Uppsala 103 olyckor under samma tid).

Namn Ändamål Plats Anm.
Foderplats Stödutfodring svåra vintrar Skyddad terräng Inte aktuellt
Styrplats Fastställa förekomst Beståndsväxlar Inte aktuellt
Åtelplats Jakt mellan odlade arealer Åkerimpediment Typ Björkmossen
Jaktplats Jakt utan foder Odlingsarealer Typ Aspbacken/Västanå
Skadetyper Utseende Plats Anm.
Bökning vall Djupa sammanhängande ytor Vall > 2 år Kvickrot(Ej plöjd)
Bökning skog Djupa o sammanhängande ytor Granskog > 25 år Hjorttryffel/Rotticka
Betning säd Långa betningsgångar Vete/Havre Avsaknad kantzoner
Betning vall Gräs på försommar 2 års vall Ringa skada
Betning vall Klöver före tröskning el. fång Klövervall Mindre skada

Reglerna för pyrsjakt justerades så att de gäller från den 15 april och framåt vid jakt med kulvapen. [ i VVO måste alla beslut tas vid stämma, eller mellan stämmorna av styrelsen, varje år för att gälla]

Vårens Bäverjakt är slutar från den 15 maj.

Söndag den 19 maj 2019 Dalagård kl 18.00 Stämma, dagordning enligt stadgar.  Alla medlemmar välkomna.

Bo Ekström bytte [2019-03-01] e-postadress se inloggningssidan

Som Ny ledamot i styrelsen valdes Karl Andersson, välkommen!

Nya regler för passröjning kom ej att utarbetas av Magnus och Johan.


Johan Silvemark bytte [2018-05-09] e-postadress se inloggningssidan


[2018-05-01] 3 mellangrisar.  5 fjolingar.  2 smågrisar ut på Lilla Rönningen från söder i skymningen.


Älgobs Sommar 2019


Avskjutning SVVO 1960 – 2017 per art


Här ser du vart Viltstenarna finns. och har bytts 2018


Nu har älginventering SVVO startat. Rådjursobs SVVO den [2018-04-15-ÅB]  45 Rådjur


Magnus ny e-postadress.  se inloggningssidan

SVVO Småvilt Avskjutning jaktår 2017-18

Årets älgjakt tog 2 dagar och 3 kalvar föll, ingen ko men två kvigor, och en tjur, troligen fjoling.

Grattis till Robert Ström som fick skjuta sin första älg.

Som vanligt under fina förhållande, vilket firades hos Leif och Cecilia Öster, där också jaktlags trubaduren Ulf Helldahl medverkade med sång och spel.

Hanna och sin Zacko vid hennes nedlagda älg 2017.


Fredade områden 2017

Grävlingsfällan nu vid Lars Eriks Lada på Björkmossen, ser man luckan är den laddad.[2017-09-14]

Nitro. Jagar nu på de evigt gröna markerna. Tack för allt !

Spillningsinventeringen redovisad nu, klicka HÄR [20017-07-12]


LST har beslutat upplösa Djurskyddsområdet runt Sävviken i Fors[2017-06-07]


Fjoling hittad död troligen björnslagen 200 NÖ Aspbacken (2017-05-27]


[2017-05-20] första Rådjurs kidet på Fågelön


Årsmöte 2017 hölls den 14 maj. 

Jaktarealen har utökats på den mark H Åström arrenderar vid Sollbo.


Högsta antal rådjur på SVVO marken en kväll var [ 27 st – 2017-04-17]


Grävlingfällor finns nu en i slakteriet[2017-05-14]

En finns i Fors hos Bergström KEW fixar den åter.


Kartan i Pyrslådan utbytt så att färgen på pyrs såtarna tagits bort, för att lättare hitta. [2016-08-24]


Canadapulka finns nu i slakteriet för att dra fram Älg & Vildsvin använd särskilda rep. se på sidan SVVO Älgjakt 2016[2016-08-15]


Nu har slakteriet försetts med kodlås koden finns på inloggningssidan.[2016-08-14]


Hej alla kamrater i SVVO

Föreningens årsstämma genomfördes den 4 maj 2016 på Dalagård. Ett antal beslut togs, som på ett eller annat sätt berör samtliga jägare inom SVVO. Du rekommenderas därför varmt att gå in på inloggning, Stigvägens VVO, och där ta del av årsmötesprotokollet.

  • Välkommen till nya jaktkamrater

SVVO hälsar två nya jägare välkomna i laget. Dessa är Kalle Andersson,Avesta och  Anton Backlund, Säter. Vi ser fram emot att få lära känna er under höstens jakter.

Ha en skön sommar, önskar styrelsen gm Ulf Helldahl


Högsta antal Rådjur per kväll : 33 [2016-04-16]

Högsta antal Älg per dag : 16 [2016-04-29]


protokollsidan finns nu ett protokoll från SVVO med bara markägare och styrelsen.[2016-03-10]


Bankgironumret är 5007-2289 och skall hädanefter alltid användas när du betalar din medlemsavgift liksom övriga avgifter till föreningen.

Avgiften för älgjakträttsbeviset är 900 kronor, och för småviltsjakrättsbeviset 700 kr.

  • Nyckel till Pyrschlådan

Du som inte har nyckel till Pyrschlådan, skall hämta en hos Lars Ebervik, innan du jagar rådjur och vildsvin.

Med tillönskan om en riktigt varm och skön sommar.

Den här symbolen finns nu på SVVO Mobilversionen och betyder att vid klick öppnas menyn. den förekommer även på flera hemsidor och betyder meny.Till Meny

Ko12013-10-02

RICOH IMAGING

Bock tvilling 2 vid dammen

RICOH IMAGING

Bock tvilling 1 vid dammen

RICOH IMAGING

Geten vid dammen trilling 2016

Nu har du säkert förstått vad viktigt det är med en radio som fungerar, om ej investera nu !!

Stigvägens Viltvårdsområde bildades 1960 och firade 2010 sitt 50 års jubileum i Åsgarns bygdegårdFesten som hade ca 50 deltagare, det var markägare, jägare och tidigare jägare, besöktes också av representanter från gränsande jaktlag, representanter för till kretsens närliggande kretsar och Jägareförbundet i Dalarna, alla bjudna med sina respektive.

Området består av ca 1600 ha blandad mark med några höjder Gallonsberget (fd. Jordkuleberget), Högberget, Råberget och Pirkberget ( Pirka = Liljansberg) Krommetsboberget. Marken gränsar i Norr till Yttersbenning, i öster till sjösystemet Norsån- Åsgarn- Säviken och Forsån, som har tydliga rester av malmtransporterna från Garpenberg till Fors på både ån, sjöar och på senare tid, landledes (Järnväg) och väg. I väster gränsas till Gisselbo VVO från Brunnsjön, till ”treriksröset”  sedan mot Grytnäs Östra och Folkärna Västra till Rv 68 i Fors, för småviltjakt tillkommer 146 ha vatten

SVVO kommer att satsa på att få in fler unga jägare i jaktlaget med kontakt till området eller nuvarande jägare.

SVVO:s nya hemsida har en inloggningssida där alla PUL uppgifter finns, protokoll, namnlistor mm. Lösenordet är det samma som på gamla hemsidan och SVVO sekreterare skickar gärna lösenordet vid anmodan.

SVVO VädretFredade områden 2015 SVVO Viltstenar 2017 Utskrift av Avtalsmall

SVVO har i närheten av vatten ett antal viltstenar för vilt, utplacerade på området. Detta för att tillgodose djurens behov sådana mineraler, som de här i våra trakter, annars ej skulle få tillräckligt av. Mineraler som påverkar fortplantning, horntillväxt och uppenbart ger minskad benägenhet att beta barrskog.

Medlemskap SVVO.

Det krävs att den sökande har ett löfte om arrende av någon fastighetsägare i SVVO, som har outnyttjad areal om 50 ha. Fastighetsägaren inhämtar sedan SVVO godkännande, och därefter förelägger, den sökande, SVVO ett underskrivet kontrakt på arrende av 50 ha för jakt i hela SVVO. Styrelsen godkänner kontraktet och förelägger stämman ett förslag om medlemskap i SVVO, för beslut. Medlem skall sedan lösa jaktkort för älg/Småvilt för att kunna jaga på området.

Via formuläret här nedan kan du kontakta Stigvägens Viltvårdsområde med frågor mm.