Jakttorn

Svensk Jakt nr 1/ 2010.
Jakttorn är bra att ha av många olika anledningar. Men de juridiska konsekvenserna av att bygga och använda jakttorn är det kanske inte många jägare som reflekterar över när man står där med hammaren i högsta hugg.

Först måste man ställa sig frågan om man över huvud taget får bygga ett jakttorn. Krävs det bygglov? Svaret är nej, inte för ett normalt jakttorn.
Ligger jaktmarken i ett naturreservat eller annat skyddat område kan saken komma i ett annat läge. Där kan det råda förbud mot att bygga jakttorn eller att bygga i annat än naturmaterial.
Jaktarrendatorer bör fråga markägaren om vad som gäller på marken. Att fråga innan man uppför ett jakttorn kan till exempel vara en skyldighet enligt jakträttsavtalet, men det kan även av andra anledningar vara klokt att komma överens med markägaren.
Till exempel krävs markägarens tillstånd om skjutgator ska röjas, liksom att denne måste ge sitt medgivande om man vill ta naturmaterial på marken till att bygga jakttornet.

Vem äger tornen?
Bra är också att klargöra ägarfrågan. Om jägarna bekostat materialet och själva stått för byggnationen så är det naturligtvis jägarnas torn, men om materialet kommer från markägarens skog får man en slags samäganderätt till jakttornet.
Det bästa är om sådana frågor hanteras i jakträttsavtalet, så att inte ord står mot ord när avtalet upphör.
Vad händer med de uppförda tornen när jaktavtalet upphör och jägarna måste lämna marken? Om man inte har kommit överens om annat så får och ska jägarna då ta bort sina jakttorn. Skulle inte jägarna göra det, och markägaren vill ha bort tornen, får denne inte flytta dem själv utan måste begära handräckning från kronofogden.
Skulle det vara tvärtom, att markägaren vägrar jägarna tillträde till marken och hindrar dem från att ta jakttornen därifrån, får jägarna i stället begära handräckning.
Har man i detta läge samäganderätt till jakttornen uppstår problem, för det går ju inte att dela dem hur som helst!
Det är inte så ovanligt att markägare och jägare hamnar i tvist om jakttornen när avtal upphör. Den som då tar sig själv rätt att exempelvis hämta tornen kan begå brott, så det gäller att noga tänka sig för.
Samma huvudprinciper gäller inom ett jaktlag, om medlemmarna inte har hanterat dessa frågor i stadgarna för en jaktklubb eller genom avtal.

Torn nära jaktgräns
Ska torn placeras i närheten av en gräns är det bra att redan innan de ställs ut ta kontakt med jaktgrannarna.
Några formella regler för hur nära en gräns man får placera ett jakttorn finns inte, men däremot ställs andra krav i jaktlagstiftningen som förhindrar olovligt lockande av vilt. Ju närmare en gräns man jagar desto större risk är det för ett olovligt lockande. Det kan gälla till exempel åteljakt på vildsvin.
Säkerheten är en annan aspekt man måste tänka på vid placering av ett jakttorn. Det ju inte så bra om två jaktgrannar har torn så placerade att de kan skjuta på varandra!
Som alltid är samarbete och samförstånd bra. Det underlättar om man i förväg klargjort med jaktgrannen hur man ska göra om vilt som påskjutits går över gränsen om jakttornet står nära, både vad gäller vem som ska ha viltet och hur man ska göra vid ett eventuellt eftersök.

Ansvar för jakttorn
Sist, men inte minst, så måste man tänka på att underhålla sina jakttorn!
Om någon klättrar upp i ett jakttorn och på grund av tornets dåliga skick eller felaktiga konstruktion faller ned och skadar sig själv eller vapnet, så kan den som uppfört jakttornet hållas ansvarig.
Detta följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer, men är inte prövat av domstol ännu, så mer exakt än så går det inte att säga vad som gäller.
Många tror att en skylt om att jakttornet ”beträds på egen risk” friar från ansvar, men så enkelt är det inte. Alla kan inte läsa en sådan skylt, som till exempel barn och personer som inte kan svenska.
Generellt kan sägas att varnings- eller förbudsskyltar inte fritar jakttornsinnehavaren från ansvar för ett illa byggt eller ett dåligt underhållet jakttorn. Däremot kan sådana skyltar innebära att ett skadeståndsansvar jämkas.
När ett jakttorn börjar bli dåligt bör man därför montera ner det innan en olycka inträffar.
Av Ola Wälimaa

Ritning Torn Nya       Ritning Torn Mobilt    Ritning Prototype

Varningsskylt på torn