Älg

” Älgförvaltning, är en fråga om samarbete och kvalitet, att gemensamt sträva mot en mer produktiv population, av äldre djur, så antalet individer efter jakt kan hållas så lågt som möjligt” 

Älgjakten sker som vanligt i jaktlagen men planering av skötsel och  avskjutning, bedrivs numera oftast som samarbete i älgskötselområden ÄSO. Kretsens jaktlag kan ingå i något av tre ÄSO, Bjurfors-, Garpenberg- och Söder Dalälvens ÄSO eller stå utanför ÄSO som Licensområden, som får sin tilldelning från Länsstyrelsen, där den första tilldelta älgen alltid är en kalv, eller som jaktlag under 250 ha som får en kalv på kort tid (3-4 dagar)

Målsättningen i korthet för länets älgförvaltning fram till 2018:

  • 35-40 procent tjurar av vuxna älgar enligt Älgobs.
  • 0,6-0,8 kalvar per vuxet hondjur i reproduktion enligt Älgobs.
  • 40-60 % kalvandel i avskjutningen.
  • Slaktvikten för kalv bör inte minska.
  • Möjligt att föryngra skogsmark med lämpligt trädslag.
  • Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt.
  • Trafikolyckorna i länet bör, om möjligt, minska.

Ny Älgpolicy 2018

Älgjaktsfilm Hundjaktfilm Viltdata

Enklare rapportera i Viltdata Utbildning Viltdata

Mål för förvaltning av älg i Dalarnas länFramtidens Älgjakt

Förvaltning och fastställande av ramar för könsfördelning, inventeringar mm sköts av älgförvaltningsområden som består av flera ÄSO.

Inom ÄSO finns mindre kvalitets(del)områden för att styra upp avskjutningen av större djur sk. kapitala, och att innehålla skötselplan.

Avskjutningen rapporteras nu omedelbart i Viltdata.se så att ÄSO och jaktlag kan följa alla områdens avskjutningsstatus. Jaktlaget skall också utan anmaning mata in Fallvilt (inkl. Trafikdöda) i Viltdata, djuren skall om möjligt vara åldersbestämda och vägda, oskadade döda rapporteras till SVA för ev. undersökning.

Jaktlagen har förbundit sig att alla älgar skall vägas på våg, hur detta och övriga åtagande skall ske finns beskrivna i de broschyrer jaktlagen kan skriva ut ur listan här nedan: