Arkiv | juni, 2013

§ 28

Den 1 juli träder en ändring av jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Förändringen innebär att den som dödat ett rovdjur för att freda sina tamdjur anmäler det till Länsstyrelsen istället för som tidigare till polisen.

Läs mer

Brukardokumentet

Nu har det så kallade brukardokumentet överlämnats till miljöminister Lena Ek. Deltog vid mötet gjorde Jesper Jönsson, Roger Engstrand, Thomas Ekberg, Kjell Lennartsson. Brukarorganisationerna var representerade av Anders Lindström, SPOFA och Hans Andersson, SKK. 

Brevet är undertecknat av Roger Engstrand, Karl Hedin, Jesper Jönsson, Kjell Lennartsson, Thomas Ekberg och Anders Runnérus. Där går bland annat att läsa följande:

”Efter att ha analyserat Sveriges åtagande gentemot EU vad beträffar varg har vi kommit fram till att gynnsam bevarandestatus enligt konstens alla regler redan är uppnådd. Därför kräver vi att beslutande politiker och myndigheter genast hävdar denna status så att frågan åter kan bli en nationell angelägenhet.
Vi kräver att hänsyn från och med nu tas enligt direktivet och att åtgärder sätts in för att säkerställa att lokala, sociala och ekonomiska konsekvenser till följd av rovdjur inte får till följd att direktivets övergripande mål om en långsiktigt hållbar utveckling riskeras.

De biologiska, genetiska och fysiska förutsättningarna för vargstammen är enligt vår utredning redan på plats vilket inte minst den kraftiga tillväxten vittnar om.

Med utgångspunkt i den sårbarhetsanalys som genomfördes 2012 och de riktlinjer som LCIE definierat som gynnsam referenspopulation, bör golvet för vargpopulationen i Skandinavien kunna sökas i intervallet 100 – 120 vargar vilket är väsentligt högre än minsta livskraftiga population om 60 individer.

Enligt Art- och Habitatdirektivet fordrar gynnsam bevarandestatus en avvägning mellan gynnsam population, gynnsamt utbredningsområde och lokal acceptans. Inget bevarandeprojekt blir framgångsrikt om inte människorna som delar livsrum med den skyddade arten också accepterar den – det vill säga lokal acceptans.”

Brukardokumentet redogör bland annat för de legala aspekterna av Art- och Habitatdirektivet, biologiska status, skadornas omfattning och karaktär, vargens negativa inverkan på miljön, sårbarhetsanalysen och vargens genetik.

”I detta läge anser vi att det är avgörande att ha korrekt information, nämligen att gynnsam bevarandestatus är uppnådd såväl fysiskt som juridiskt och att det nu är upp till politikerna att besluta om hur stora olägenheter människorna på landsbygden ska acceptera.”

Svensk Jakt 2013-06-29

Läs mer

Ny rovdjursproposition kommer !

Miljö- och Landsbygdsdepartementet har börjat skriva på en ny rovdjursproposition. Vi måste där få gehör för vårt mål om en landspopulation på max 150 vargar, fördelade så det finns max 2 föryngrande revir i varje län. I det arbete måste vi tydligt se att våra landsbygdspolitiker, oavsett partifärg, engagerat går landsbygdsbefolkningens ärende. Så givetvis också […]

Läs mer

Det grymtas från licensområdena

Detta för att de nu får en tilldelning på 50/50 vuxna och kalvar och att de får en max tilldelning per 1000 ha ej större än vad närmsta ÄSO får. Att licensområden sedan, pga. att de ej vill vara med och samarbeta i större områden, i praktiken får mindre tilldelning än ÄSO, detta för att […]

Läs mer