Ledamöter Styrelsen

Ledamöter föreslås med tanke på de uppgifter som finns i styrelsen, som v ordförande, sekreterare, kassör, utbildnings-, medlems-, rovdjurs-, viltprovnings-, viltolycks-, älgförvaltnings-, ungdoms-, och JAQT frågor. F.o.m 2018 består styrelsen av 9 personer inkl. ordförande + 3 ersättare(Suppleanter)

Styrelsen leder kretsens verksamhet och förvaltar dess angelägenheter i överensstämmelse med Jägareförbundets, länsjaktvårdsföreningens och jaktvårdskretsens stadgar samt förbundsårsmötets, länsföreningsstämmans och kretsårmötets beslut.

Styrelsen fungerar från ett årsmöte till och med följande årsmöte. Ett Arbetsutskott (AU) samt kommittéer hanterar de frågor, mellan styrelsemöten, där beslut ej behöver fattas av styrelse och stämma, och i övrigt:

att verka för större medlemsanslutning

att verka för bildande av viltvårdsområden och lokala jaktvårdsorganisationer enligt § 5 i stadgar för länsjaktvårdsförening samt stödja, uppmuntra och hjälpa dem i deras arbete

att uppmärksamt följa viltpopulationernas och jaktens utveckling och i anslutning därtill, hos lokala myndigheter och länsjaktvårdsföreningen göra de framställningar samt vidtaga de praktiska åtgärder, som är påkallade

att verka för rikliga och goda tillfällen till jakt

att avge yttranden och vidta de åtgärder, som begärs av länsjaktvårdsföreningen

att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden

att genom utbildning och information sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser samt om en god viltvård och en rätt bedriven jaktutövning

 att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen

 att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda

 att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålles inom och mellan viltstammarna och att i detta syfte etablera samverkan med myndigheter och andra organisationer

 att samarbeta med och stödja tjänstemännen hos Jägareförbundet i deras arbete inom kretsens verksamhetsområde.

Styrelsens uppgifter enligt stadgarna :

Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, kretsens beslutande organ. Styrelsen är inför årsmötet och länsjaktvårdsföreningen ansvarig för sin förvaltning.
Styrelsen leder kretsens verksamhet och förvaltar dess angelägenheter i överensstämmelse med Jägareförbundets, länsjaktvårdsföreningens och jaktvårdskretsens stadgar samt förbundsårsmötets, länsföreningsstämmans och kretsårmötets beslut.

– Aktivt delta på styrelsemöten inom kretsen (eventuellt kalla suppleant som ersättare vid förhinder).

– Avge yttranden samt vidtaga de åtgärder som begärs av årsmötet, styrelsen eller länsföreningen.

– Tillvarata medlemmarnas åsikter och representera jaktlagens medlemmar i styrelsen.