SVVO Älgjakt 2020

Älgjakten på fredag 16 oktober samlingstid mm i SVVO PM

Ytterligare information nu och framåt blir på supertext ”SVVO Älgjakt 2020”

Karta för Södra såten 2019 HÄR !(WeHunt Anslunings Kod  YIV192) Ansvarig Å Berglund

Karta för Norra såten 2019 Inga uppgifter! (WeHunt Kod ) Ansvarig J Silvermark

Karta för Dalkarls såten 2019   HÄR! (WeHunt  Anslutnings Kod DTB406) Ansvarig M Backlund

Så ansluter du till en jakt eller jaktmark med hjälp av anslutningskoden:
1. Logga in i WeHunt-appen i din telefon
2. Tryck på Ange kod
3. Knappa in koden du fått och välj Anslut

Du blir nu ansluten till jaktmarken eller jakten.

Info Älgobsen WeHunt Vädret

Förslag till avskjutning 2020


Pass 10 S (Röda)såten, är flyttade till nytt torn väst Korsvägen.

Pass 15 D flyttat till nya hygget väster Pinorna

Pass 20 D flyttat till ny placering söder om nya hygget väster Pinorna


Jakt PM Garpenbergs ÄSO
Älgjakten  2020–31 januari 2021

Fällavgifter:
Vuxen älg 450 kronor Kalv 100 kronor.

Tilldelning
Årets tilldelning utgår från den av LST Dalarna godkända GÄSO skötselplan.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt om Älgobservationerna så motiverar.

Avlysningsjakt inom delområden: Respektive delområde lämnar besked om hur jakten fortskrider.

Avlysningsjakt: grundtilldelning gäller t.o.m. den 16 november.
GÄSO kommer härefter lämna besked om fortsatt jakt.

Generellt vid all avlysningsjakt gäller att:
Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas.
-undantaget djur som angetts ”fullskjutna”
-jaktlag skall ligga före med kalv i likhet med föregående år (undantaget om kalvar är ”fullskjutna”)
-jaktlag som enbart har kalv i grundtilldelning deltar enbart i kalvjakt.

Älgar i pott.
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelning till jaktlagen och överenskommer om eventuella ”pottälgar”.

Ändring av avskjutning inom tilldelning
Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller byta kön på tilldelad vuxen.

Rapportering
Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar i Jaktrapport senast två dagar efter älg har fällts.
OBS att rapportering som inte skett till Jaktrapport skall meddelas styrelsen även om man inte jagat och inte har något att ange.
ÄLGOBS rapporteras likaså omgående i Jaktrapport eller meddelas GÄSO.

Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. Neddragning med 1 vuxen kommer att ske kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt.
Jaktlag som trots påminnelse inte rapporterat i Viltdata enligt beslut, eller meddelat styrelsen, kommer ev. att påföras administrationsavgift motsvarande fällavgift för stor älg (Annat beslut kan fattas av älgmötet)

Rekommendation
att inte skjuta kor utan prioritera avskjutningen av kvigor.

Uppfyllande av tilldelning
Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall meddela detta till områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen.

Fredade Tjurar
Tjur med över 4 taggar (mer än två taggar mot skytten) är fredad. (Undantag nedan)

En kapital per kvalitetsområde, ca 3.000 hektar.
Jaktlagen har indelats i ett geografiskt kvalitetsområde på ca 3.000 hektar och inom denna grupp tilldelas en kapital tjur. Som kapital räknas fler än 4 taggar (fler än två taggar mot skytten) Jaktlag ingående i respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående övriga lag i gruppen att man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna inträtt.

Åldersbestämning
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda personer inom respektive område. Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till undersökaren. (Koka av tänderna så slipper man stanken när åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om älgens kön, slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit.