SVVO Älgjakt 2020

Avskjutning GÄSO till 2020-11-09Vart älgarna fallit fram till 2020-11-09
Älgjakt 2020 ordinarie är avslutad

Kalv sköts den 15 november vid Anderslada, Karl Erik.

Kalv sköts den 8 november på Råbergskanten, Johan.

Tjur ålder Leifs 9-10 år.  Karl Eriks 4 år.

Älgjakten SVVO 2020

Tjurar + Ko + kalv på Granliden 20 oktober. Ko + 2 kalvar på Åkerby 21 oktober

Har ni ej installerat appen ”Supertext” på mobilen finns den här Android  För Iphone

Karta för Södra såten 2020 HÄR !(WeHunt Anslunings Kod  YIV192) Ansvarig Å Berglund

Karta för Norra såten 2020 HÄR (WeHunt Anslutnings Kod HBO817 ) Ansvarig J Silvermark

Karta för Dalkarls såten 2020   HÄR! (WeHunt  Anslutnings Kod DTB406) Ansvarig M Backlund

Så ansluter du till en jakt eller jaktmark med hjälp av anslutningskoden:
1. Logga in i WeHunt-appen i din telefon
2. Tryck på Ange kod
3. Knappa in koden du fått och välj Anslut

Du blir nu ansluten till jaktmarken eller jakten.

Info Älgobsen WeHunt Vädret

Förslag till avskjutning 2020


Pass 10 S (Röda)såten, är flyttade till nytt torn väst Korsvägen.

Pass 15 D flyttat till nya hygget väster Pinorna

Pass 20 D flyttat till ny placering söder om nya hygget väster Pinorna

Pass 24 N flyttat tillbaka söder Kärven

Pass 5B N nytt pass mellan pass 4 och 6

Pass 19 N nytt pass  där gamla linjan gick över Stigvägen


Jakt PM Garpenbergs ÄSO
Älgjakten  2020–31 januari 2021

Fällavgifter:
Vuxen älg 450 kronor Kalv 100 kronor.

Tilldelning
Årets tilldelning utgår från den av LST Dalarna godkända GÄSO skötselplan.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt om Älgobservationerna så motiverar.

Avlysningsjakt inom delområden: Respektive delområde lämnar besked om hur jakten fortskrider.

Avlysningsjakt: grundtilldelning gäller t.o.m. den 16 november.
GÄSO kommer härefter lämna besked om fortsatt jakt.

Generellt vid all avlysningsjakt gäller att:
Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas.
-undantaget djur som angetts ”fullskjutna”
-jaktlag skall ligga före med kalv i likhet med föregående år (undantaget om kalvar är ”fullskjutna”)
-jaktlag som enbart har kalv i grundtilldelning deltar enbart i kalvjakt.

Älgar i pott.
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelning till jaktlagen och överenskommer om eventuella ”pottälgar”.

Ändring av avskjutning inom tilldelning
Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller byta kön på tilldelad vuxen.

Rapportering
Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar i Jaktrapport senast två dagar efter älg har fällts.
OBS att rapportering som inte skett till Jaktrapport skall meddelas styrelsen även om man inte jagat och inte har något att ange.
ÄLGOBS rapporteras likaså omgående i Jaktrapport eller meddelas GÄSO.

Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. Neddragning med 1 vuxen kommer att ske kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt.
Jaktlag som trots påminnelse inte rapporterat i Viltdata enligt beslut, eller meddelat styrelsen, kommer ev. att påföras administrationsavgift motsvarande fällavgift för stor älg (Annat beslut kan fattas av älgmötet)

Rekommendation
att inte skjuta kor utan prioritera avskjutningen av kvigor.

Uppfyllande av tilldelning
Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall meddela detta till områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen.

Fredade Tjurar
Tjur med över 4 taggar (mer än två taggar mot skytten) är fredad. (Undantag nedan)

En kapital per kvalitetsområde, ca 3.000 hektar.
Jaktlagen har indelats i ett geografiskt kvalitetsområde på ca 3.000 hektar och inom denna grupp tilldelas en kapital tjur. Som kapital räknas fler än 4 taggar (fler än två taggar mot skytten) Jaktlag ingående i respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående övriga lag i gruppen att man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna inträtt.

Åldersbestämning
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda personer inom respektive område. Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till undersökaren. (Koka av tänderna så slipper man stanken när åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om älgens kön, slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit.

Deltagare i Älgjakten 2020

ÄLGJAKT PM 2020 Stigvägens VVO

 1. Jaktdeltagare skall ha ansvarsförsäkring samt medha giltigt jaktkort och vapenlicens.
 2. Vid jakten skall deltagare bära rött/orange hattband eller motsvarande.
 3. Jaktdeltagare skall ha väl inskjutet vapen, och vara väl förtrogen med sitt vapen.
 4. Jaktdeltagare skall använda jaktradio frekvens 31MHz kanal 13 samt använda SUPERTEXT.
 5. Förflyttning till och från tilldelat pass sker efter anvisad väg med oladdat vapen.
 6. Informera dig så du vet var dina passgrannar finns, iaktta eventuella förbjudna skjutriktningar, skjut alltid med fullgott kulfång, finns osäkerhet avstå skott.
 7. Du får under inga omständigheter lämna anvisat pass under pågående jakt utan jaktledarens samtycke.
 8. Laddning och patron ur får endast göras på anvisat pass.
 9. All skottlossning sker på skyttens eget ansvar.
 10. Jakten startas och stoppas med ett allmänt anrop från jaktledaren.
 11. Skjutbara djur är Älg, vildsvin och skabbräv. Årets tilldelning är 2 tjurar, 1 Ko/kviga och 3 kalvar. Vildsvin skjuts jägarmässigt, dvs inga kultingförande suggor. Skjut aldrig mot den första eller största grisen i en grupp.
 12. Skott innan jakten startas eller efter jakten avslutas är förbjudet.
 13. Innan skott avlossas skall du konstatera

– djuret är skjutbart

– skjutriktningen är ok.

– inga hundar i skjutområdet. Skott får ej avlossas om hund finns i närheten.

– godtagbart kulfång.

– skottfältet rent

– skotthållet inte för långt.

 1. Skott mot ett andra vilt får endast ske om det första konstateras dött.
 2. Går påskjutet vilt undan skall du memorera    händelseförloppet(skottplats, träff, flyktriktning)
 3. Rapportera alla avlossade skott till jaktledaren.
 4. All passning av skjutet vilt efter kontakt med jaktledare.
 5. Undvik onödig radiotrafik.
 6. Jakttorn användes helt på jaktdeltagarens egen risk.
 7. Jaktledaren har rätt att avvisa deltagare som bryter mot lagen      eller de regler som gäller för jakten.