Valberedningen.

Valberedning i FJVK består av två personer varav en sammankallande, se funktionärer

Valberedning väljs för 1 år sammankallande för 2 år

Valberedningen förutsätter att ledamöter är omvalbara om han/hon ej kontaktat valberedningen om annat, minst en månad före det att valberedningens förslag, skall överlämnas till styrelsens AU.( se kretsplan)

En fungerande valberedning är grunden för en bra och framgångsrik förening.

– Under hela året följa styrelsens och arbetsgruppernas arbete.

–  Undfå fullmakt från Personuppgiftsansvarig att ta del av medlemslista från SJF

– Vara uppmärksam på vilka tänkbara styrelse–/arbetsgruppskandidater som finns inom kretsens verksamhetsområde och     upprätta en bank av kandidater.

– Granska stadgarna och se till att de följs.

– Granska de enskilda förtroendevaldas arbete och engagemang.

– Ta del av samtliga styrelseprotokoll.

– Senast 31 december tillfråga förtroendevalda som står i tur att avgå om de står till förfogande för omval.

– Informera nya kandidater om vad uppdraget innebär för att undersöka att personen har tid, lust, engagemang och intresse.

– Föreslå kretsårsmötet lämpliga kandidater till styrelsen och revisorer samt övriga förtroendevalda vid årsmötet.

– Föreslå arvodes– och ersättningsbelopp för kretsens funktionärer.

– Anmäla till styrelsen om ledamot i valberedningen står till förfogande för omval eller ej, senast 31 december.

– Delta på länsföreningens möten då kretsarnas valberedningsordföranden bjuds in.

– Delta på AU möte vid kallelse Informera styrelsen hur arbetet fortskrider.

[2018-05-24]