Stämman 2018

Jägarförbundet Folkärna Jaktvårdskrets höll 2018 stämma Torsdagen den 15 februari 2018 i Åsgarns bygdegård.

Hämta stämmohandlingarna HÄR

Dagordning enl. stadgarna.

Mom 4

På årsmötet skall följande ärenden förekomma.

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Årsmötesfunktionärer
 3. a) Val av ordförande
 4. b) Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 5. c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare
 6. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av kretsens tillika styrelsens ordförande
 13. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
 14. Val av två revisorer och två suppleanter
 15. Val av ombud och suppleanter till länsföreningsstämma
 16. Val av valberedning
 17. Styrelsens förslag
 18. a) i ärende, varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande
 19. b) ang. inkomna motioner
 20. c) ang. övriga ärenden
 21. Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra möte
 22. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling i punkt 4

Vid 2017 års stämma togs det första beslutet att 2018 ändra FJVK stadgar enligt motion nedan.

Vid stämman 2016, så beslöts att styrelsen skulle se över antalet ledamöter och vilken funktion som var och en skall ha. Undertecknad har sedan av styrelsen fått i uppdrag att ge ett förslag till stämman 2017 och 2018 och som skall godkännas av Länsförbundet. Det nya förslaget kommer sedan att gälla från och med 2018 års stämma.

Det är ett förslag som har en mera modern form än det nuvarande och som gör att alla har en uppgift som är med i styrelsen.

Härmed föreslås ATT stämman beslutar följande:

Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter och 3 ersättare, samt 1 adjungerande ledamot från LRF.

Fördelning av uppgifter kan se ut som följande, men kan också ändras om styrelsen anser att så erfordras.

Ordförande + media + info.

V-ordf. vildsvin.

Kassör + hund + eftersök.

Sekreterare + Webb.

Medlem + utbildning + viltprov.

Ungdoms ansvarig.

Viltolyckor + rovdjur.

Styrelsen för GÄSO.

Styrelsen för SDÄSO.

Adjungerad.

3 ersättare.

Varje ansvarig får till sig värva 2 medarbetare om behov finns.

Fors 2016-11-22, enligt uppdrag.

Anders Flodström.


Beslutet som togs 2017 var att ändra stadgarna enligt följande :

Fastställa antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Enligt förslag som tagits fram av
Anders Flodström fastställde stämman, att styrelsen skall innehålla 9 ledamöter inkl. ordförande och 3
suppleanter. Styrelsen fördelar sedan inom sig, de funktioner som anses nödvändiga.


Valen har förrättades enligt följande :

2018 Val av Ordförande för ett år Åke Berglund.

Val av ledamöter i styrelsen. Stämman valde 2017 som ledamöter i styrelsen för två år följande:
Jan Lennartsson, Åke Berglund omval,  och Anders Flodström och Ingrid Flygare nyval.

Val av suppleanter i styrelsen. Stämman valde till suppleanter i styrelsen för ett år Jerker
Anderses omval och Mikael Sundin och Ronny Ekholm nyval.

Val av revisorer. Stämman valde Ulf Sjöström(sammankallande) och Bo Lund omval för en
tid av ett år. Samt till suppleanter Bo Ekström och Richard Ericsson omval för ett år.


Styrelsens sammansättning för 2018
Ledamot i styrelsen till 2019 Åke Berglund, Ordförande
Ledamot i styrelsen till 2019 Jan Lennartsson, kassör
Ledamot i styrelsen till 2019 Anders Flodström, Medlems o skytteansvarig
Ledamot i styrelsen till 2019 Ingrid Flygare, utbildnings ansv. mm
Ledamot i styrelsen till 2020 Johan Mattsson,
Ledamot i styrelsen till 2020 Håkan Lundin, Styrelsen SDÄSO
Ledamot i styrelsen till 2020 Per Bergkvist
Ledamot i styrelsen till 2020 Micael Hallström
Ledamot i styrelsen till 2020 Roger Gustafsson, v ordförande
Suppleant i styrelsen till 2019 Jerker Anderses, vildsvinsansvarig
Suppleant i styrelsen till 2019 Michael Sundin,
Suppleant i styrelsen till 2019 Ronny Ekholm, ungdomsansvarig
Revisor till 2018 Ulf Sjöström, sammankallande
Revisor till 2018 Bo Lund
Revisor suppleant till 2018 Bo Ekström
Revisor suppleant till 2018 Richard Ericsson
Valberedning till 2019 Sören Eriksson, sammankallande
Valberedning till 2020 Sven Engdahl
Valberednings suppleant till 2019 Jonny Holmberg